Idea tego kur­su Javy jest inna niż trady­cyjnych kursów — tutaj nie uczymy o wszys­t­kich aspek­tach języ­ka Java, o jego tech­nikali­ach czy szczegółach, które nie są za częs­to uży­wane. Zami­ast tego kurs krok po kroku prowadzi przez tworze­nie pozornie prostej aplikacji, omaw­ia­jąc po drodze te ele­menty języ­ka, które są potrzeb­ne w codzi­en­nej pracy. 

W opra­cow­anych przez nas lekc­jach zna­jdziecie krót­ki wstęp teo­re­ty­czny, prak­ty­czne przykłady i zadanie do rozwiąza­nia (obec­nie pracu­je­my nad uzu­peł­ni­an­iem ich rozwiązań).

Każ­da lekc­ja zaw­iera odniesie­nie do doku­men­tacji i ofic­jal­nych kursów, dzię­ki czemu moż­na uzu­peł­niać swo­ją wiedzę na bieżą­co (pole­camy też naszą ser­ię #Niezbęd­nikJu­nio­ra, w której “dopowiadamy” teorię, która częs­to jest wyma­gana na roz­mowach kwalifikacyjnych).

Uznal­iśmy, że taki sposób nau­ki będzie przede wszys­tkim bardziej ciekawy i angażu­jący, z drugiej strony nie zarzu­ca oso­by uczącej się zbyt dużą iloś­cia infor­ma­cji, które nie zawsze są użyteczne na początku. Oczy­wiś­cie warto te luki uzu­pełnić w przyszłoś­ci, jeśli poważnie myślimy o kari­erze w branży IT.

Zachę­camy do zadawa­nia nam dodatkowych pytań w komen­tarzach, staramy się odpowiadać na nie na bieżą­co i wspier­ać Was w codzi­en­nej nauce.

PS. Nasz kurs jest całkowicie dar­mowy, twor­zony na licencji CC, śmi­ało więc dziel się nim z inny­mi, ale nie zapom­i­naj kto jest jego autorem.

Pierwsze kroki w IT?

Zaczy­nasz w IT? Zebral­iśmy wszys­tkie pyta­nia, jakie zadawal­iś­cie nam w związku z pier­wszy­mi kroka­mi w branży i na nie odpowiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że dzię­ki temu będzie wam łatwiej poz­nać IT i pod­jąć decyz­je o spróbowa­niu w nim swoich umiejętności.

Praktyczny kurs Javy

Footrzasta — kurs pisania gier w javie

1435079901_cat_tied