Materiały do nauki programowania dla dzieci

By 23 August 2016 March 14th, 2018 Inspiracje, ITlogy

Ten tem­at nie mógł się nie pojaw­ić na naszym blogu. W szczegól­noś­ci, że orga­nizu­je­my we Wrocław­iu Devoxx4kids i chcąc nie chcąc zro­bil­iśmy spory research! A uwierz­cie, jest w czym wybierać!

PS. Tak, jeśli jesteś całkowicie zielony w pro­gramowa­niu, to mate­ri­ały poniżej mogą być świet­nym startem również dla Ciebie. Nie ma nic złego sięgnąć na początku po mate­ri­ały przy­go­towane dla dzieci, są one bowiem stwor­zone z naciskiem na jasne i proste wytłu­maczenia, oraz dużo zabawy pod­czas nau­ki :) Jeśli więc nigdy nie pro­gramowałaś, sprawdze­nie siebie w Scratchu czy AppIn­ven­torze, albo nau­ka z książką Ruby na Wesoło może być świet­nym startem!

Książki

Na pol­skim rynku pojaw­iło się kil­ka naprawdę fajnych pozy­cji, które śmi­ało może­my pole­cić. Dzieci, jak dorośli, mogą mieć różne pref­er­ec­je jeśli chodzi o źródła nau­ki i pra­ca z książką może okazać się dla nich znacznie ciekawsza niż kursy online. Dodatkowo, to super mate­ri­ał dla rodz­i­ca (opieku­na), bo dzię­ki niemu i on może przys­woić sobie pod­sta­wowe kon­cep­ty, by łatwiej wytłu­maczyć je swo­je­mu dziecku.

Dla najmłod­szych pole­camy:  Hel­lo Ruby. Pro­gramowanie dla Dzieci. Mieliśmy ją w swoich rękach i wyglą­da wspaniale! Przy­gody Ruby przepla­tane są zada­ni­a­mi, a na samej stron­ie www moż­na znaleźć dodatkowe mate­ri­ały do nau­ki i zabawy. Nie ma tu konkret­nego języ­ka pro­gramowa­nia, są za to zada­nia nastaw­ione na log­iczne myśle­nie i kreaty­wność — czyli cechy każdego dobrego programisty.

Dla nieco starszych ser­ię: Pro­gramowanie na wesoło, dostęp­ną dzię­ki PWN. Zna­jdziecie w niej m.in: Python dla dzieci, JavaScript dla dzieci, Ruby na wesoło czy Pro­gramowanie z Mind­craftem. Te książ­ki to już podręczni­ki poszczegól­nych tech­nologii, które w prosty sposób tłu­maczą pod­stawy języ­ka i pro­gramowa­nia. Po bardziej szczegółową recen­zję odsyłam na blog Geek­Taty!

 Warto dodać do tej listy jeszcze ser­ię Rusz głową (ang. Head First), która również w zrozu­mi­ały sposób wprowadza krok po kroku w pro­gramowanie — na przykładach z życia i bez trud­nego języ­ka, przez co może być przys­tęp­nym podręcznikiem dla nastolatków.

 

Nie zapomn­i­na­jmy też o Arduino (bo pro­gramowanie ich to jest dopiero zabawa)! O nim może­cie poczy­tać w tej książce.
Oczy­wiś­cie najpop­u­larniejszy chy­ba pro­jekt zachę­ca­ją­cy do pro­gramowa­nia dla dzieci, czyli Scratch też ma cona­jm­niej kil­ka podręczników, my pole­camy ten oficjalny.

Roboty

Dlaczego są fajne? Bo pozwala­ją fizy­cznie zobaczyć, co robi napisany pro­gram. Pozwala­ją też zaz­na­jomić dziecko z pod­stawa­mi elektroniki.

Photon

Zaczni­jmy od świet­nego, pol­skiego pro­jek­tu — Pho­ton, to robot, który rośnie razem z nauką. Gdy dzieci uczą się coraz więcej, robot zaczy­na mówić, widzieć poruszać się i odróż­ni­ać pory dnia. To zachę­ca je do dal­szego ekspolorowa­nia świa­ta IT. Zarówno kam­pa­nia na indiegogo jak i na kick­starterze okaza­ła się dla niego super sukce­sem. Obec­nie, może­cie kupić go w pre­orderze i trochę na niego poczekać, myślę jed­nak, że będzie warto ;) A więcej o samym pro­jek­cie przeczyta­cie na jego stron­ie www.

Lego Mindstorms

Czyli kloc­ki, które moż­na samodziel­nie pro­gramować, i które potrafią naprawdę sporo. Robo­ty tak stwor­zone potrafią naprawdę sporo. Nieste­ty, pod­sta­wowy zestaw jest dość dro­gi, ale ist­nieją już wypoży­czal­nie, gdzie za mniejszą kwotę moż­na się nimi pobaw­ić (częs­to też moż­na je spotkać w ofer­cie kursów pro­gramowa­nia dla dzieci);) Lego ma jeszcze jeden pro­jekt a mianowicie Lego WeGo, który jest bardziej przys­tęp­ny cenowo.

Dash and Dots

Poz­na­j­cie dwójkę sym­pa­ty­cznych robot­ów, Dash and Dots. Moż­na się nimi naprawdę fajnie baw­ić, przykład­owe sce­nar­iusze lekcji zna­jdziecie tutaj: http://nauczyciele.makewonder.pl/inspiracje.html Do robot­ów moż­na dokupić akce­so­ria, a także sko­rzys­tać z 5 dar­mowych aplikacji, które nie tylko umożli­wią świet­ną zabawę, ale też zapoz­na­ją z pod­stawa­mi programowania.

Sphero

To kole­jne robo­ty, które może­cie kojarzyć  np. z wer­sji Star Wars, a które moż­na pro­gramować za pomocą aplikacji (np. na telefon).

Cubetto

Cubet­to to prze­niesie­nie żółwia LOGO (na którym być może kiedyś uczyłaś się pro­gramować w szkole) do świa­ta rzeczy­wis­tego. Jest też zin­te­growana m.in. ze Scratchem, co oznacza masę zabawy i nau­ki w jednym!

Kursy i narzędzia Online

Wiele narzędzi do nau­ki pro­gramowa­nia, opiera się o “puz­zle”, z których w łatwy i intu­icyjny sposób moż­na złożyć aplikację. Dzię­ki temu dziecko może skupić się na stworze­niu aplikacji i jej log­icznym ułoże­niu, a nie na mean­drach skład­ni danego języ­ka (świet­na sprawa też dla początku­ją­cych dorosłych, by zrozu­mieć samo przekładanie poszczegól­nych ele­men­tów kodu na funkcjonalności).

(PL) — oznacza, że inter­fe­js (lub jego część) jest w języku polskim.

Hour of code (PL)

Godz­i­na dla pro­gramowa­nia to między­nar­o­dowa akc­ja, która zachę­ca do spróbowa­nia swoich sił z kodem. Co roku z tej okazji pojaw­ia­ją się spec­jalne kursy, które przeprowadza­ją przez pod­stawy pro­gramowa­nia. W tej nauce poma­ga­ją postaci z dobrze znanych bajek (była Kraina Lodu, Star Wars, Mind­Craft).

Scratch (PL)

To język pro­gramowa­nia, stwor­zony do naucza­nia dzieci i młodzieży (od 8 lat wzwyż, ale młod­sze dzieci z pomocą rodz­iców na pewno sobie poradzą) pod­staw pro­gramowa­nia. Scratch umożli­wia łatwe tworze­nie inter­ak­ty­wnych his­to­ry­jek, ani­macji, gier, muzy­ki… pro­gramy w nim stwor­zone naprawdę robią wrażenie.

App Inventor

A co gdy­by podob­nie jak w Scratchu zapro­gramować aplikac­je mobil­ną, a potem móc jej uży­wać na swoim tele­fonie? Dzię­ki App Inven­tor  (i posi­ada­niu tele­fonu z Androi­dem) jest to możli­we! Sama byłam świad­kiem jak Zuza pod­czas spotka­nia Geek Girls Car­rots w 25 min stworzyła w nim min­ut­nik do jajek :)

Pocket Code (PL)

Aplikac­ja mobil­na (Android), która pozwala na pro­gramowanie za pomocą klocków/puzzli, ale pozwala na wyko­rzys­tanie potenc­jału tele­fonu komórkowego — takie jak kom­pas, kam­era. Aplikac­je stwor­zone w ten sposób mogą być pobier­ane czy wysyłane do innych użytkowników.

 

Tynker

To plat­for­ma z gra­mi i kur­sa­mi online, w których podob­nie jak w kur­sach opisanych powyżej pro­gra­mu­je­my z “puzl­li”. W ofer­cie są dostęp­ne aplikac­je, dzię­ki którym moż­na zapro­gramować rob­o­ta (np. Sphero) czy drona.

Plural Sight 

Na tej plat­formie, którą więk­szość z Was może kojarzyć z bard­zo dobrych kursów dla dorosłych, zna­jdziecie również dar­mowe mate­ri­ały do nau­ki dla dzieci np. HTML, pro­jek­towanie, czy pro­gramowanie gier.

Tech Rockets

Plat­for­ma z kur­sa­mi z Javy, Pythona czy JS. Część mate­ri­ałów (pier­wsza część kur­su, czy też Hour of Code) jest bezpłat­na. Warto sprawdz­ić : https://www.techrocket.com/code/hour-of-code-on-tech-rocket-courses

Khan Academy (PL)

Dar­mowe kusy, częś­ciowo w języku pol­skim i dla dorosłych i dla dzieci. Zaw­iera mate­ri­ały wideo, zada­nia i dodatkowe mate­ri­ały. Warto sprawdzić.

Lightbot 

Aplikc­ja mobil­na, która pozwala pro­gramować wiru­tal­nego rob­o­ta i sterować jego drogę na torze przeszkód. Wszys­tko w bard­zo intu­icyjny sposób, za pomocą strza­łek i prostych znaków.

Kodable

Kurs online (w pod­sta­wowej wer­sji dar­mowy), skierowany do rodz­iców i nauczy­cieli! Zaw­iera wstęp teo­re­ty­czny,  sce­nar­iusze lekcji i ćwiczenia.

Code combat

Nau­ka pro­gramowa­nia (m.in. Python, JS) poprzez granie w grę! Mamy bohat­era, który musi pokony­wać przeszkody, zbier­ać nagrody i wal­czyć, my mu w tym pomagamy pisząc odpowied­ni kod. Jest zabawa!

Hop Scotch

Aplikac­ja na iPhona i iPa­da, która również uczy pro­gramowa­nia i pozwala na tworze­nie ani­macji, gier czy stron www.

Organizacje i fundacje

W tema­cie nau­ki pro­gramowa­nia dzieje się coraz więcej! Poniżej zna­jdziecie inic­jaty­wy, które mogą wspier­ać Wasze dzieci w nauce kodowa­nia i poz­nawa­niu świa­ta IT.

Devoxx4Kids

Odd­ol­na inic­jaty­wa o charak­terze open source, która pow­stała kil­ka lat temu wśród orga­ni­za­torów kon­fer­encji Devoxx. Otwarte zaję­cia dla dzieci 6+, 8+,10+,12+ oraz ich rodz­iców, to okaz­ja by pokazać jak wiele możli­woś­ci daje IT, robo­t­y­ka czy elek­tron­i­ka. W Polsce od dwóch lat orga­ni­zowane są warsz­taty w ramach tej idei. Najbliższe wydarze­nie, orga­ni­zowane jest we Wrocław­iu (a my dziel­nie w tym pomagamy).

Coder Dojo

Ogólnopol­s­ka społeczność pasjonatów nowych tech­nologii. Udzi­ał w zaję­ci­ach jest bezpłat­ny, a do społecznoś­ci może dołączyć każdy, kto chce zostać uczniem lub men­torem Coder­Do­jo. Obec­nie w kra­ju dzi­ała 23 klubów koderskich.

Girls code fun

Fun­dac­ja, która orga­nizu­je szkole­nia z pro­gramowa­nia dla dziew­czyn i dzi­ała na tere­nie Warszawy.

Mistrzowie Kodowania

To pro­gram dla szkół (i nie tylko), przy­go­towu­ją­cy opiekunów do prowadzenia zajęć z pro­gramowa­nia. Udzi­ał w pro­gramie i szkole­ni­ach jest bezpłat­ny. Szkołę lub inną placówkę real­izu­jącą zada­nia eduka­cyjne zgłasza­ją nauczy­ciele i dyrek­torzy wypeł­ni­a­jąc for­mu­la­rz zgłoszeniowy dostęp­ny w okre­sie rekru­tacji na stron­ie www. Na ich stron­ie może­cie również znaleźć gotowe sce­nar­iusze lekcji z których moż­na sko­rzys­tać, jak i webi­na­ry doty­czące konkret­nych tech­nologii: wiki.mistrzowiekodowania.pl

Super Koderzy

Pro­gram fun­dacji Orange, który zachę­ca do wyko­rzysty­wa­nia IT poza infor­matyką i uży­cia jej pod­czas lekcji pol­skiego, his­torii czy przy­rody. Rekru­tac­ja dla szkół nadal trwa.

Język Maszyn

Pro­jekt, w ramach którego udostęp­ni­ane są bezpłatne mate­ri­ały dla nauczy­cieli i rodz­iców wspier­a­jące naukę pro­gramowa­nia u dzieci.

Dużo tego, ale pewnie nie opisal­iśmy wszys­tkiego. Zachę­camy Was do podzie­le­nia się inny­mi wartoś­ciowy­mi mate­ri­ała­mi, urządzeni­a­mi, pro­gra­ma­mi, kur­sa­mi i orga­ni­za­c­ja­mi wspier­a­ją­cy­mi odkry­wanie IT przez dzieci. Trady­cyjnie, naj­ciekawsze propozy­c­je dodamy do wpisu.