A może Hackathon?

By 23 January 2018 Inspiracje, ITlogy

Jak pewnie wiesz, patronu­je­my Anita’s Moon­shot Codeathon i z tej właśnie okazji, postanow­iliśmy napisać wpis, który mam nadzieję, pokaże Ci dlaczego hackathon może być świet­nym sposobem na rozwój Two­jej kari­ery. Gotowa?

Gdy właśnie zaczynasz się uczyć…

Powiem szcz­erze, początku­ją­cym nie pole­całabym udzi­ału w hackathonie. Pres­ja cza­su, konieczność współpra­cy z ludz­mi, których nie zawsze znamy, w tech­nolo­giach, które dopiero zaczy­namy poz­nawać, to może być za dużo presji. Niem­niej, jeśli hackathon nie jest stacjonarny i pozwala na pracę zdal­ną przez dłuższy czas (a nie 24 czy 48h), to może to być pomysł dla Ciebie! Wtedy sam będziesz odpowiedzial­ny za tem­po pra­cy i będziesz mógł real­i­zować pro­jekt tak, by uczyć się w fajnych warunk­ach. Jeśli nie znalazłeś hackathonu speł­ni­a­jącego takie wyma­gania — nic stra­conego. Zawsze do nau­ki  i swo­jej pier­wszej aplikacji możesz zain­spirować się moty­wem prze­wod­nim takiego wydarzenia. Częs­to sporym prob­le­mem jest prze­cież jaką aplikację mogę stworzyć, z kolei hackathon zazwyczaj ma motyw prze­wod­ni, lub naprawdę bard­zo moc­no określony prob­lem, jaki chce rozwiązać. To może być wspani­ała inspirac­ja dla two­jego pier­wszego poważnego projektu!

Gdy chcesz wzmocnić swoje CV…

Fajny pro­jekt na githu­bie na pewno nie zaszkodzi, w szczegól­noś­ci gdy jesteś na początku swo­jej kari­ery. Dlat­ego udzi­ał w hackathonie (a może nawet jakieś osiąg­nię­cie z tym związane) może być świet­nym sposobem na wzmoc­nie­nie Two­jego CV. Pamię­taj jed­nak, by po samym wydarze­niu zro­bić code review repozy­to­ri­um i popraw­ić kod, który twor­zony na ‘polu bitwy’ może wyma­gać kilku poprawek :)

Gdy chcesz nauczyć się czegoś nowego…

Oczy­wiś­cie hackathon to nie miejsce na próbowanie języ­ka, który pier­wszy raz widzi­cie na oczy, jed­nak może być to dobry czas na sprawdze­nie nowej bib­liote­ki, czy przećwicze­nie w prak­tyce języ­ka, którego od jakiegoś cza­su się uczy­cie. Oczy­wiś­cie niesie to ze sobą ryzyko niepowodzenia (jeśli chodzi o samo rozwiązanie, ale pamię­ta­jmy, że na hackathonie liczy się również pomysł i sama prezen­tac­ja), niem­niej niepowodze­nie w real­iza­cji zada­nia, nie jest równe niepowodze­niu w Two­jej nauce — może właśnie chcesz pod­jąć takie ryzyko.

Gdy jesteś znużona swoim projektem…

Choć cza­sem opowieś­ci o IT brzmią jak leg­en­dar­na kraina mlekiem i mio­dem płyną­ca, to wiemy dobrze, że nie zawsze tak jest, ide­alne firmy czy pro­jek­ty nie ist­nieją, a cza­sem no cóż, pra­ca może stre­sować, nudz­ić czy den­er­wować. Hackathon może być wtedy wspani­ałą odskocznią do tego, co robisz na codzień. Może pokazać Ci, że to kodowanie ma sens i może rozwiązy­wać realne prob­le­my. Może być okazją do pra­cy z nowy­mi tech­nolo­gia­mi, czy okaz­ja do uży­cia dobrych prak­tyk, które miało się już od daw­na ochotę wypróbować.

Gdy chcesz sprawdzić się w nowej roli…

Wiado­mo, hackathon to kodowanie, ale nie tylko. Dochodzi prze­cież prod­uct man­age­ment, UI, a także samo przy­go­towanie demo. Do tego zarządzanie zespołem pod­czas pra­cy i jej orga­ni­za­c­ja. Wiele płaszczyn, w których moż­na się sprawdz­ić! Może właśnie to jest dobra opc­ja dla Ciebie, żeby spróbować czegoś nowego?

Gdy chcesz zintegrować swój zespoł / społeczność…

Wiele hackathonów pozwala na zapisanie się zespołowo, cza­sa­mi też orga­ni­zowane są hackatho­ny fir­mowe, jest to doskon­ała okaz­ja by zin­te­grować ze sobą ludzi, nie tylko w zes­pole, ale też w ramach orga­ni­za­cji. Może dzi­ałasz w jakiejś społecznoś­ci, może udzielasz się na uczel­ni … Czemu nie zachę­cić ludzi, z który­mi dzi­ałasz na codzień i zapisać się jako zespoł! To może być super przeży­cie i sposób na pogłę­bi­e­nie znajomości.

Gdy chcesz poznac innych ludzi z branży…

Odwrot­noś­cią powyższego para­grafu, jest wzię­cie udzi­ału w hack­a­tonie solo, i sko­rzys­tanie z opcji doboru tea­mu przez orga­ni­za­torów. To może być świet­ny sposób, by naw­iązać nowe kon­tak­ty, oraz sprawdz­ić się pracu­jac z kom­plet­nie nowym zespołem.

Gdy chcesz ulepszyć procesy w Twojej fimie…

Zor­ga­ni­zowanie fir­mowego hackathonu może być świet­nym sposobem na rozwiązanie prob­lemów, na które nigdy nie ma cza­su. Należy jed­nak pamię­tać, że pro­jek­ty stwor­zone w jego trak­cie powin­ny mieć przestrzeń na późniejszy rozwój czy dyskusję, a sam hackathon to tak naprawdę początek pro­ce­su zmian.

Ode mnie to tyle pomysłów, jak wyko­rzys­tać hackathon do swo­jego roz­wo­ju. Jak widzisz, motywacji może być naprawdę wiele … Na koniec warto pamię­tać, że udzi­ał w takim wydarze­niu powinien być też dla Ciebie po pros­tu przy­jem­ny, bo prze­cież jest to dodatkowa aktywność :) 

A jeśli chcesz poz­nać więcej szczegółów na tem­at Anita’s Moon­shot Codeathon to zaprasza­my do naszego wpisu na ten temat.