RUSZA INFOSHARE 2020!

By 10 September 2020 Wydarzenia

Najwięk­sza kon­fer­enc­ja tech­no­log­icz­na w Europie Środ­kowo-Wschod­niej star­tu­je  23  wrześ­nia, w for­ma­cie online, trans­mi­towanym na cały świat z Gdańs­ka. Potr­wa aż 6 dni!

Na uczest­ników tegorocznej edy­cji Infos­hare 2020 Online czeka 9 scen tem­aty­cznych, w tym aż 7 ścieżek, dedykowanych devel­oper­om i spec­jal­is­tom IT. Pod­czas 6 dni prelekcji na żywo, tech­no­log­iczni guru z całego świa­ta opowiedzą o pro­jek­towa­niu  gier, najnowszych tech­nikach hakowa­nia, cyber­bez­pieczeńst­wie, ML&AI, rob­o­t­ach, kom­put­er­ach kwan­towych. Zgłębią także tajni­ki architek­tu­ry opro­gramowa­nia,  UX i UI, pro­jek­towa­nia w JAVA, Scala, Go, prezen­tu­jąc case study wdrożeń tech­no­log­icznych gigan­tów, a także przed­staw­ią najnowsze sposo­by, narzędzia i plat­formy do zarządza­nia wielki­mi zbio­ra­mi danych. Przewidziane są również liczne wys­tąpi­enia z obszaru prowadzenia pro­jek­tów IT i zarządza­nia zespoła­mi spec­jal­istów oraz moderowane ses­je Q&A z ekspertami.

DEVTRENDS — o przyszłości technologii

Devtrends Stage to jed­na z trzech najwięk­szych scen kon­fer­encji Infos­hare 2020 Online. Zaproszeni eksper­ci opowiedzą o tren­dach w branży i podzielą się case stud­ies z wdrożeń tech­no­log­icznych w swoich fir­ma­ch. Zobaczymy m.in.:
John Romero (ROMERO GAMES) — wielokrot­nie nagradzany pro­gramista, pro­jek­tant kul­towych gier, którego pra­ca obe­j­mu­je pon­ad 130 pozy­cji. Uznawany za „ojca strze­lanek pier­ws­zoosobowych”, jak Wolfen­stein 3D, DOOM, Quake, Heretic i Hex­en. Pod­czas wys­tąpi­enia The Ear­ly Days of Id Soft­ware opowie o początkach firmy oraz wydarzeni­ach, które doprowadz­iły do jej powstania.
Ekspert ds. bez­pieczeńst­wa, Piotr Konieczny (NIEBEZPIECZNIK.PL), zdradzi Jak szpiegować szpiegów w internecie? Pokaże tech­ni­ki pozyski­wa­nia infor­ma­cji na tem­at ludzi i firm na pod­staw­ie ogóln­o­dostęp­nych (co nie znaczy, że zawsze pub­licznie dostęp­nych) źródeł w internecie. Uchyli rąb­ka tzw. Białego Wywiadu i zdradzi kil­ka OSINT-owych narzędzi. Zademon­stru­je też, jak za ich pomocą każdy może zdeanon­i­mi­zować i obedrzeć z pry­wat­noś­ci jed­nego ze sławnych pol­s­kich szpiegów.
Nie zabraknie również Adama Haer­tle (ZAUFANA TRZECIA STRONA), który w swoim wys­tąpi­e­niu Co za pięk­na katas­tro­fa, czyli co i komu się zep­suło — oraz dlaczego? przed­stawi zbier­ane od lat his­to­rie mniejszych i więk­szych katas­trof z obszaru secu­ri­ty, bo uważa, że przy­jem­niej uczyć się na cud­zych błę­dach, niż na własnych.
Budowanie sys­temów rozpros­zonych jest niezwyk­le trudne… budowanie rozpros­zonego zespołu, tym bardziej. O tym, jak rozwi­jać fir­mę w mod­elu rozpros­zonym, na przykładzie Elas­tic opowie Sebas­t­ian Grodz­ic­ki (ELASTIC), w wys­tąpi­e­niu Build­ing Dis­trib­uted Sys­tems in Dis­trib­uted Teams.
Ale­jan­dro Sauce­do (SELDON) - naukowiec z Insti­tute for Eth­i­cal AI & Machine Learn­ing, poświę­ci swo­ją prelekcję The State of Pro­duc­tion AI & Machine Learn­ing in 2020 prezen­tacji prak­ty­cznych, kom­plek­sowych przykładów pokazu­ją­cych fazy szkole­nia machine learn­ing, wdraża­nia i mon­i­torowa­nia mod­elu oraz dostar­czy kluc­zowych spostrzeżeń na tem­at pod­sta­wowych kon­cepcji MLOps.
Duet Paris But­tfield-Addi­son & Mari­na Gel­dard poruszą tem­at uczenia maszynowego — z per­spek­ty­wy gier. Ich prezen­tac­ja Sim­u­lat­ing Your Robot Brain with a Game Engine wyjaśni m.in. w jaki sposób zaawan­sowane plat­formy ML, takie jak Ten­sor­Flow, moż­na podłączyć do sil­ni­ka gry, aby gen­erować przy­datne dane szkole­niowe, szkolić agen­tów i tworzyć móz­gi robot­ów, które moż­na następ­nie prze­nieść do świa­ta rzeczy­wis­tego. Eksper­ci wyko­rzys­ta­ją sil­nik gry Uni­ty i pop­u­larną kom­bi­nację Uni­ty ML-Agents Toolk­it i Ten­sor­Flow o otwartym kodzie źródłowym, aby pokazać, w jaki sposób moż­na wyko­rzysty­wać sil­ni­ki gier do uczenia opartego na głębokim wzmoc­nie­niu czy klonowa­nia behawioralnego.

SECURITY o najnowszych zagrożeniach i rozwiązaniach

Na sce­nie SECURITY wys­tąpi między inny­mi Mikko Hyp­po­nen (F‑SECURE) - wykład­ow­ca na uni­w­er­syte­tach w Oks­fordzie, Stan­ford i Cam­bridge. W swoim wys­tąpi­e­niu Cyber Arms Race, Mikko Hyp­po­nen przyjrzy się ostat­nim głośnym przy­pad­kom hakowa­nia i przeanal­izu­je, jakiego rodza­ju były to zagroże­nia, kto stał za ataka­mi i jak moż­na z nimi wal­czyć w przyszłości?
Pod­czas prezen­tacji Android COVID-19 Threats, Lukas Ste­fanko (ESET) skupi się na przeglądzie zagrożeń dla Androi­da związanych z rozprzestrzeni­an­iem się COVID-19 w pier­wszej połowie 2020 roku.

DATATECH o upraszczającym uporządkowaniu

Kate Stra­ch­nyi (DATACATED ACADEMY) - Top Voice in Data Science&Analytics 2018 i 2019 wg LinkedIn zdradzi tajni­ki wiz­ual­iza­cji danych. Najlep­sze prak­ty­ki, sprawd­zone metody i wyty­czne, których warto się trzy­mać, aby skutecznie przekazy­wać infor­ma­c­je odbior­com. To wszys­tko w wys­tąpi­e­niu Data Visu­al­iza­tion Best Practices.
Vin Vashish­ta (VSQUARED) — pod­czas Build­ing a Path to Pro­duc­tion for Machine Learn­ing - weźmie na warsz­tat tytułowe pro­jek­towanie ścież­ki prowadzącej do pro­dukcji dla uczenia maszynowego. Omówi wyma­gania tech­niczne i biz­ne­sowe, przed­stawi przykład prze­niesienia mod­elu z eta­pu pro­jek­towa­nia biz­ne­sowego do eta­pu produkcji.
Ricar­do Fer­reira (CONFLUENT) w trak­cie Build­ing Stream­ing Data Archi­tec­tures using Apache Kaf­ka® przed­stawi główne ele­men­ty skład­owe architek­tu­ry danych stru­mieniowych oraz sposo­by ich łączenia w celu rozwiąza­nia prob­lemów biz­ne­sowych. Wyjaśni, jak zaim­ple­men­tować to wszys­tko za pomocą Apache Kaf­ka® oraz jakie inne tech­nolo­gie mogą być również uży­wane w połącze­niu z nią lub zamiennie.

DEEPTECH — innowacje oparte na doświadczeniu

Sha­jan Dasan, inżynier uczenia maszynowego w TWITTER, w ramach swo­jej prelekcji Machine Learn­ing Infra­struc­ture at Twit­ter, opisze wyzwa­nia związane z tworze­niem plat­formy, która poma­ga inżynierom Twit­tera uży­wać uczenia maszynowego do rozwiązy­wa­nia różnorod­nych problemów.
Na sce­nie zobaczymy też Michaela Shtelmę (DATABRICKS) - architek­ta rozwiązań Data­bricks i byłego inżyniera danych Ter­a­da­ta. W swoim wys­tąpi­e­niu Accel­er­ate Image Recog­ni­tion Using Dis­trib­uted Mod­el Train­ing and Auto­mat­ed Mod­el Archi­tec­ture Search mów­ca przy­bliży specy­fikę pra­cy z mod­e­la­mi rozpoz­nawa­nia obrazu oraz pokaże, jak zespoły mogą szy­b­ciej iterować.

FRONT-END o ekonomii i efektywności

Scenę FRONT-END zawłaszczy m.in. Har­ry Roberts (CSS WIZARDRY) — wielokrot­nie nagradzany Con­sul­tant Per­for­mance Engi­neer, z tem­atem From Mil­lisec­onds to Mil­lions: A Look at the Num­bers Pow­er­ing Web Per­for­mance. Roberts przyjrzy się liczbom wpły­wa­ją­cym na branżę web per­for­mance po obu stronach tabeli. Odpowie  na pytanie, co oznacza poprawa wyników performance’u dla klien­tów i jak przełożyć to na efek­ty­wniejszą współpracę?
Minko Gechev (GOOGLE) w wys­tąpi­e­niu Build­ing Fast Angu­lar Appli­ca­tions from End-to-End omówi nowe funkcjon­al­noś­ci i ulep­szenia, które pozwala­ją każde­mu tworzyć i wdrażać wyda­jne aplikac­je przy niewielkim nakładzie pra­cy. Porus­zone zostaną kwest­ie Ivy, budże­towa­nia paki­etów, ład­owa­nia zróżni­cow­anego, automaty­cznego dzie­le­nia kodu i pro­gresy­wnej rehy­drat­acji ele­men­tów SSR.

BACKEND technicznie o sprawnym projektowaniu

Emi­ly Jiang (IBM) w prelekcji The Mod­ern and Open Way to Build Cloud-Native Microser­vices: Micro­Pro­file omówi szczegółowo, w jaki sposób Micro­Pro­file może pomóc w opra­cowywa­niu naty­wnych mikrousług dla chmury. Na żywo zaprezen­tu­je demo tworzenia od pod­staw i uruchami­a­nia naty­wnej dla chmury mikrousłu­gi w Open Lib­er­ty od podstaw.
Bloger, pro­gramista — poliglota i prak­tyk architek­tu­ry opro­gramowa­nia Uber­to Barbi­ni w prelekcji Design­ing Microser­vices in Func­tion­al Style przed­stawi pod­sta­wowe zasady pro­jek­towa­nia sys­te­mu przy uży­ciu zasad pro­gramowa­nia funkcjon­al­nego dla mikrousług z CQRS i Event Source bez korzys­ta­nia z frameworków.
Josh Long (@starbuxman)pio­nier wśród Spring Devel­op­er Advo­cates w prelekcji Boo­ti­ful Kotlin opowie o Spring Boot — con­ven­tion-over-con­fig­u­ra­tion cen­tric frame­work, opra­cow­anym przez zespół Spring w Pivotal.

IT LEADERS o zarządzaniu

Na sce­nie IT LEADERS zagoś­ci Matthew Skel­ton (CONFLUX), dwukrot­nie uznany przez Tech­Bea­con za jed­ną ze 100 osób, które warto śledz­ić w DevOps. W swo­jej prezen­tacji Beyond the Spo­ti­fy Mod­el — Using Team Topolo­gies for Fast Flow and Orga­ni­za­tion Evo­lu­tion wyjaśni, jak zor­ga­ni­zować zespoły, żeby zapewnić efek­ty­wne, nowoczesne sys­te­my opro­gramowa­nia połąc­zone z chmurą. W trak­cie wykładu zostaną omówione m.in. pod­stawy pro­jek­towa­nia orga­ni­za­cji, wybór kluc­zowych typów zespołów oraz jak i kiedy ich uży­wać, aby rozwój i dzi­ałanie sys­temów opro­gramowa­nia było jak najbardziej efektywne.
Prze­mysław Wit­ka (DYNATRACE) w przemówie­niu Roles Def­i­n­i­tion Frame­work for Agile Orga­ni­za­tions podzieli się prak­ty­cznym doświad­cze­niem z trans­for­ma­cją Agile, zwłaszcza w kon­tekś­cie trans­for­ma­cji ról, który jest jed­nym z najtrud­niejszych aspek­tów wprowadza­nia Agile. Ekspert przed­stawi kil­ka zasad trans­for­ma­cji ról, a następ­nie poda przykłady prak­tyk, które moż­na zas­tosować we włas­nej organizacji.
Peł­na lista prele­gen­tów Infos­hare  2020 Online zna­j­du­je się pod linkiem: https://infoshare.pl/speakers/

O Infos­hare

Infos­hare to najwięk­sza kon­fer­enc­ja tech­no­log­icz­na w region­ie CEE, tworzą­ca ekosys­tem łączą­cy nowe tech­nolo­gie z biz­ne­sem. Co roku biorą w niej udzi­ał tysiące uczest­ników: star­tu­perzy, inwest­orzy, przed­staw­iciele kor­po­racji, pro­gramiś­ci i mar­keterzy. W 2020 r. kon­fer­enc­ja odbędzie się w for­ma­cie online, trans­mi­towanym na cały świat z Gdańs­ka i potr­wa 6 dni. Na uczest­ników czeka 9 scen tem­aty­cznych i blisko 200 ekspertów z całego świa­ta z inspiru­ją­cy­mi prelekc­ja­mi na żywo, a także net­work­ing na niespo­tykaną dotąd skalę. Towarzyszą­cy kon­fer­encji konkurs Infos­hare Start­up Con­test każdego roku gro­madzi pon­ad 600 star­tupów z całego świa­ta, które wal­czą o nagrody w kwocie 30 000 EURO. Kup bilet już dziś!