Category

Praktyczna Java

Praktyczna Java: FindBugs

By | Praktyczna Java | No Comments

W więk­szoś­ci pro­jek­tów z cza­sem pojaw­ia­ją się drob­ne prob­le­my i niedo­ciąg­nię­cia — cza­sem wynika­jące z poś­piechu, cza­sem z nieuwa­gi. W przeszłoś­ci opisy­wal­iśmy już Check­style — narzędzie, które pomoże Ci utrzy­mać stan­dardy for­ma­towa­nia na wysokim poziomie, a także Sonar­Qube — paki­et do śledzenia długu tech­nicznego w pro­jek­cie. Dzisi­aj zajmiemy się ostat­nim przed­staw­icielem ‘wielkiej trój­ki’ — Find­Bugs, który szu­ka potenc­jal­nych prob­lemów w kodzie!

Read More

Praktyczna Java. Checkstyle

By | Praktyczna Java | No Comments

Każdy, kto choć raz pra­cow­ał w więk­szym zes­pole zapewne nier­az spotkał się z różny­mi prob­le­ma­mi — inne ustaw­ienia for­ma­towa­nia, spac­je i tab­u­lac­je, inna kon­wenc­ja kodu. Na szczęś­cie jest staty­cz­na anal­iza kodu…

Read More