Skąd pomysł na bloga?

Ania: W połowie 2014 roku pod­jęłam decyzję, że rzu­cam wszys­tko i zaczy­nam pro­gramować. Zaczęło się niewin­nie od pra­cy w mar­ketingu dla małej firmy IT, ale to właśnie to poz­woliło mi w końcu zobaczyć jak wyglą­da pra­ca pro­gramisty… Potem, po pros­tu zaczęłam sama uczyć się pro­gramowa­nia (przeczy­tać o tym możesz  tutaj),a wspier­ał mnie w tym Kuba. Bard­zo szy­bko dos­zliśmy do wniosku, że moja dro­ga i wiedza jaką przyswa­jam może przy­dać się innym — stąd pomysł na kurs Javy i bloga.

Jakub: Pomysł na kurs wyszedł od Ani, która zaczęła swo­ją przy­godę z pro­gramowaniem i po poszuki­wa­niu nie znalazła żad­nych wartoś­ciowych kursów dla siebie. Z chę­cią dołączyłem do pro­jek­tu i rozpocząłem przy­go­towywanie swoich wpisów.

Wspól­nie stworzyliśmy miejsce,  które umożli­wi Ci zapoz­nanie się z pro­gramowaniem i tech­nolo­gia­mi, a być może zain­spiru­je do spróbowa­nia swoich sił w tej branży.  Blog, który rośnie wraz z naszym i Waszym doświad­cze­niem, na którym może­my dzielić się wiedzą i pasją do IT.

Dlaczego “Kobiety do kodu”?

Ania: Bo roz­maw­ia­jąc z dziew­czy­na­mi z mojego otoczenia, spo­ra część mówiła, że by się nie odważyła. Stąd, pomyślałam, że taka nazwa może zachę­cić je i inne kobi­ety cho­ci­aż­by do kliknię­cia w blo­ga, a być może sprawdzenia, czy IT jest dla nich.

Ania

Tech­ni­cal lead, Senior Java Devel­op­er. Ma doświad­cze­nie związane z mar­ketingiem i prowadze­niem szkoleń. Na stu­di­ach dużo dzi­ałała w orga­ni­za­c­jach stu­denc­kich. Postanow­iła zmienić swo­je życie zawodowe, obró­cić je o 180 stop­ni i zacząć kari­erę w IT(bo to total­nie faj­na branża!). Z zapałem god­nym podzi­wu, rok temu zaczęła uczyć się Javy. Dziś pracu­je jako pro­gramist­ka Javy, ma już kil­ka aplikacji i cią­gle chce się rozwi­jać w pro­gramowa­niu. Na blogu opisu­je swo­je doświad­czenia, dzieli się zdoby­waną wiedzą i dba, aby tek­sty były zrozu­mi­ałe i należy­cie wyjaśnione. Zawsze gotowa żeby wesprzeć oso­by podąża­jące tą samą ścieżką.

Jakub

Nauczy­ciel, pro­gramista Javy z 7 let­nim doświad­cze­niem zawodowym. W swo­jej kari­erze pra­cow­ał zarówno w małych fir­ma­ch jak i w kor­po­rac­jach, prowadz­ił też kil­ka włas­nych pro­jek­tów. Uczest­niczył w pro­jek­tach jako szere­gowy pro­gramista, team leader, a także jako pro­jek­tant aplikacji. Chęt­nie dzieli się swoim doświad­cze­niem, z przy­jem­noś­cią odpowie na wszelkie pytania.

Tesla

Czworonożny przy­ja­ciel każdego pro­gramisty. Ma czarny pas Javy i napisała­by dowol­ny pro­jekt, gdy­by tylko jej się chci­ało. Kon­sul­tant w sprawach trud­nych, w zaleznoś­ci od potrze­by wspiera resztę zespołu mrucze­niem, dyscy­plin­u­je wyraźnym miałknię­ciem lub popraw­ia błędy w kodzie (pisząc go brzuchem). Nie odpisu­je na maile za częs­to, ale z przy­jem­noś­cią pomoże z dowol­nym prob­le­mem. Jak już wstanie.

copy­writ­ing

85%

przekazy­wanie wiedzy

95%

pro­gramowanie w javie

55%

odkry­wanie miasta

90%

pro­gramowanie w javie

95%

przekazy­wanie wiedzy

70%

projektowanie/architektura

80%

piecze­nie bułeczek

95%

spanie

120%

jedze­nie

100%

mrucze­nie

105%

pro­gramowanie

85%