Dziękujemy i do zobaczenia!

By 21 November 2021 ITlogy

Cześć drodzy czytelnicy, 

 

Chcieliśmy ofic­jal­nie potwierdz­ić, co od dłuższego cza­su widać na naszym blogu, a mianowicie, że zaw­iesza­my jego dzi­ałal­ność. Nie zna­jdziecie tutaj już nowych treś­ci, niem­niej wszys­tko co opub­likowane nadal będzie tu dostęp­ne i mamy nadzieję, że sposób w jaki tłu­maczyliśmy wam pewne kon­cep­ty, mimo upły­wu cza­su i aktu­al­iza­cji bib­liotek pozostaną dla was pomoc­ne (niem­niej, uży­wa­jąc naszego kur­su popa­trz­cie jak pisze się w najnowszej wer­sji Springa).

 

Dzięku­je­my Wam za zau­fanie, wspar­cie i uczest­nict­wo w naszej społeczności. 

 

Ania: Super było mi uczyć się z Wami pro­gramowa­nia, dzielić się swoi­mi pier­wszy­mi sukce­sa­mi i też poma­gać wam w waszej drodze. Wiem, że ten blog pomógł mi niesamowicie w star­cie zawodowym i wiem, że to nie tylko moja his­to­ria. Dziesiąt­ki maili jakie dostawal­iśmy naprawdę dodawały energii i fajnie, że byliśmy w tej przy­godzie razem. 

 

Jakub: Poczyt­ność blo­ga szy­bko prze­rosła nasze oczeki­wa­nia — okaza­ło się, że trafil­iśmy w potrze­by więk­szej grupy :) Mieliśmy też wiele syg­nałów, że blog komuś fak­ty­cznie pomógł — była to świet­na for­ma podz­iękowań i dawała nam energię żeby uczyć się i dzi­ałać dalej!

 

Dlaczego nie będziemy pisać dalej?

 

Blog spełnił swo­ją pier­wot­ną funkcję — pomógł Ani w nauce pro­gramowa­nia. Ania jest w zupełnie innym miejs­cu swo­jej kari­ery, jak i doświad­czenia tech­nicznego i treś­ci dla początku­ją­cych nie były­by nat­u­ral­nym przedłuże­niem tego, co ter­az robimy zawodowo, a ich tworze­nie zaj­mowało­by sporo cza­su, który zwycza­jnie spędza­my ter­az inaczej.

 

Po pra­cy real­izu­je­my swo­je nie pro­gramisty­cznych pas­je, jest to super i chce żeby przy­na­jm­niej ter­az tak właśnie zostało. Być może jeszcze kiedyś wrócimy do pisa­nia i treś­ci związanych z IT i programowaniem. 

 

Póki co zapraszam Was do obser­wowa­nia naszych pro­fili na LinkedIn Ania | Jakub i do zobaczenia/napisania/usłyszenia.

 

Wielkie dzię­ki raz jeszcze!