Category

#main

#main, 28 września 2016

By | #main | 4 Comments

No i stało się ;) Nasza cała trój­ka jest już w Dublin­ie ;) Nawet Tes­la zda­je się cieszyć ze zmi­any i szy­bko (po jed­nym smakołyku) zapom­ni­ała o dość długiej przy­godzie z jej pier­wszym lotem samolotem. Przed nami jeszcze trochę wypakowywa­nia, ale korzys­ta­jąc z chwili wol­nego, mamy dla was kole­jną por­cję newsów ze świa­ta IT.

Read More

#main, 5 września 2016

By | #main | 3 Comments

Ostat­nio na blogu pub­liku­je­my nieco mniej, ponieważ więk­szość naszej uwa­gi sku­pia orga­ni­za­c­ja Devoxx4Kids. Obow­iąz­ki obow­iązka­mi, ale o #mainie nie zapom­i­namy — przy­jem­nej lektury!

Read More

#main, 22 sierpnia 2016

By | #main | 4 Comments

Dzisiejszy #main trochę bardziej niż zwyk­le będzie o szuka­niu pra­cy i przy­go­towywa­niu się do rozmów — zna­jdziesz w nim kil­ka fajnych linków z różny­mi zada­ni­a­mi! Poza tym oczy­wiś­cie stałe elementy…

Read More