#main, 22 sierpnia 2016

By 22 August 2016 #main

Dzisiejszy #main trochę bardziej niż zwyk­le będzie o szuka­niu pra­cy i przy­go­towywa­niu się do rozmów — zna­jdziesz w nim kil­ka fajnych linków z różny­mi zada­ni­a­mi! Poza tym oczy­wiś­cie stałe ele­men­ty :) Zapraszamy!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety-0808.001Jak się okazu­je dla więk­szoś­ci naszych czytel­ników prob­le­mem w pra­cy jest głównie brak men­to­ra / oso­by bardziej doświad­c­zonej oraz brak cza­su na naukę — jeśli czy­ta­ją nas pra­co­daw­cy i man­agerowie — już wiecie jak popraw­ić warun­ki przy­na­jm­niej częś­ci zespołu!

Pytania i zadania w Javie

Ania pow­tarza Javę (wszak jest w trak­cie rekru­tacji), dzie­limy się więc linka­mi z przykład­owy­mi zada­ni­a­mi rekru­ta­cyjny­mi. Niek­tóre z nich są bardziej nastaw­ione na rekru­tac­je, inne bardziej ‘prob­le­mowe’ i nie do koń­ca prak­ty­czne — niem­niej warto zerknąć :) Może dla Was też będą pomoc­ne / ciekawe.

https://github.com/mission-peace/interview/wiki
https://www.quora.com/Java-programming-language-Where-can-I-find-some-good-Java-practice-problems
http://codingbat.com/java

ISOLATE — chwila spokoju w środku biura

Jeżeli potrze­bu­jesz ciszy i spoko­ju, to być może ISOLATE (innowa­cyjne zaty­cz­ki do uszu) są pro­duk­tem dla Ciebie. Nawet przy tak pozornie banal­nym pro­duk­cie twór­cy założyli, że da się go usprawnić — jak się okaza­ło, uży­cie połączenia met­alu i pian­ki (zami­ast pian­ki w całoś­ci) daje dużo lep­sze rezul­taty niż trady­cyjne pode­jś­cie — póki co pozosta­je nam wierzyć twór­com, ale z chę­cią sprawdz­imy jak to dzi­ała w praktyce!

Kam­pa­nia w ser­wisie Kickstarter.com

JDD — konkurs

Przy­pom­i­namy, że na blogu trwa konkurs dla czytel­ników — wystar­czy 50 lin­i­jek kodu i możesz wygrać wejś­ciówkę na kon­fer­enc­je JDD. Dla czytel­ników przy­go­towane jest także 15% zniż­ki na bile­ty z kodem: JDD_kobietydokodu

Gamifikacja

Z chę­cią dzie­limy się pro­jek­ta­mi naszych zna­jomych, w szczegól­noś­ci, gdy mogą przy­dać się pro­gramis­tom (i nie tylko). Grze­siek, napisał właśnie książkę o gry­wal­iza­cji — a porady w niej zawarte przy­dadzą się nie tylko twór­cą gier, ale i anal­i­tykom czy pomysło­daw­com — dodanie gam­i­fikacji do biz­ne­su może zwięk­szyć jego sukces. Książkę moż­na kupić na razie na alle­gro, a wywiad z Grześkiem już niedłu­go na naszym blogu.

Aukc­ja w ser­wisie allegro.pl

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: co to jest Java Jig­saw (== jakie zmi­any szyku­ją nam pro­jek­tan­ci języ­ka wkrótce)?

Java Jig­saw to stan­dard, który ma być wprowad­zony w Javie 9 (pier­wot­nie planowano jego wdroże­nie już w Javie 7, ale ostate­cznie uznano, że jest to zbyt znaczą­ca zmiana).

W dużym skró­cie Jig­saw to sposób na zarządzanie mod­uła­mi w Javie, już na poziomie kom­pi­lacji. Zami­ast plików JAR, które obec­nie mogą zaw­ier­ać włas­ci­wie dowolne klasy czy paki­ety, kod będzie zor­ga­ni­zowany wokół tzw. mod­ułów — każdy mod­uł będzie deklarował, co zapew­nia (tzn jakie paki­ety są przez niego ‘udostęp­ni­ane’) oraz co potrze­bu­je (tzn. jakie paki­ety są jego zależnoś­ci­a­mi). Moż­na to porów­nać do Mave­na czy OSGi (jeśli ktoś pra­cow­ał z tym sys­te­mem) — dzię­ki temu możli­we będzie dużo wygod­niejsze budowanie aplikacji mod­ułowych w Javie oraz ich uruchamianie.

Jig­saw, poza więk­szą elasty­cznoś­cią i ujed­no­lice­niem, rozwiązu­je kil­ka prob­lemów — przede wszys­tkim elimin­u­jąc niedoskon­ałoś­ci sys­te­mu ład­owa­nia klas (dla przykładu obec­nie, jeśli klasa o tej samej nazwie ist­nieje w 2 JARach, które są naszy­mi zależnoś­ci­a­mi, nie mamy pewnoś­ci która z nich zostanie załadowana).

Potenc­jal­nie Java Jig­saw może uniemożli­wić kom­pi­lac­je Two­jego pro­jek­tu (tzn. będzie ona możli­wa, ale w try­bie zgod­noś­ci z Javą 8) — miało­by to jed­nak miejsce tylko jeśli korzys­tasz z wewnętrznych klas JDK lub Javy, które nie są zale­cane do bezpośred­niego uży­cia. W więk­szoś­ci aplikacji nie będzie to miało znaczenia.

Ofic­jal­ny porad­nik Quick­start guide
Wpis w Wikipedii
Wpis na blogu codefix.org

Czym jest profilowanie aplikacji i kiedy należy je wykonać?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Alan Kay

Czy­ta­jąc tego #main najpraw­dopodob­niej robisz to w przeglą­darce inter­ne­towej, korzys­ta­jąc z jakiegoś graficznego sys­te­mu oper­a­cyjnego. Być może nawet jest to OS X. Współcześnie wyda­je się to wręcz oczy­wiste, ale nie zawsze tak było — początkowo kom­put­ery miały głównie ‘dzi­ałać’, wszelkie kwest­ie este­ty­czne trak­towano bardziej w kat­e­go­ri­ach cieka­wostek niż przyszłoś­ciowych tech­nologii. Tak samo było z graficznym inter­fe­jsem użytkown­i­ka — autorstwa Alana Kay’a. Pracu­jąc w Xerox PARC opra­cow­ał on graficzny inter­fe­js użytkown­i­ka jaki znamy obec­nie — z okienka­mi, ikon­a­mi itp. Pomysł ten pokazał Stevowi Job­sowi, który — jak wiemy — zro­bił z niego użytek.

Alan jed­nak miał znacznie więk­szy wpływ na tech­nologię której uży­wamy — star­si czytel­ni­cy moga pamię­tać kom­put­ery Atari — firmy w której był on głównym inżynierem przez kil­ka lat. Być może czy­ta­jąc to korzys­tasz obec­nie z table­ta — może Cie zaskoczyć fakt, że Alan wymyślił go w 1968 roku, pod nazwą Dyn­a­book! Opisał go w artykule z 1972 (możesz wciąż znaleźć go w archi­wach sieci) jako narzędzie do wspiera­nia w nauce i roz­wo­ju dzieci. Jak widać świat potrze­bował ‘zaled­wie’ 30-paru lat żeby zauważyć to samo ;)

Mało tego, jak pewnie zauważyłaś nasz blog kon­cen­tru­je się wokół Javy, której mogło­by nie być, gdy­by nie pra­ca Alana! Jako naukowiec sporo pra­cow­ał nad kon­cepcją pro­gramowa­nia zori­en­towanego obiek­towo i był jed­ną z osób, dzię­ki którym kon­cepc­ja ta stała się możli­wa i realna.

Lista innych jego wynalazków i pro­jek­tów, w których brał udzi­ał jest zde­cy­dowanie dłuższa i z pewnoś­cią jeszcze nie raz okaże się, że to po pros­tu świat musi­ał ‘doros­nąć’ do jego pomysłów.

Alan pozosta­je akty­wny zawodowo, obec­nie sku­pi­a­jąc się na pra­cach przy pro­jek­cie One Lap­top Per Child (bazu­ją­cym w dużej mierze na kon­cep­cie Dynabook).

Not­ka biograficz­na na Wikipedii
Wywiad w ser­wisie Time.com
Not­ka związana z przyz­naniem nagrody Turniga
Prezen­tac­ja TED o tym, jak uczyć tech­nologii z pomocą technologii

Pytanie na ten tydzień

W #main na kole­jny cykl wybral­iś­cie odświeżoną aplikację webową — jakie tech­nolo­gie mają się w niej znaleźć?
  • Add your answer

Żeby nie było sytu­acji, w której wszys­tkie tech­nolo­gie zdobędą taką samą ilość głosów, w tej ankiecie moż­na odd­ać maksy­mal­nie 5 głosów