JDD 2016 — wygraj bezpłatną wejściówkę lub zawalcz o tytuł JUGMajstra!

By 18 August 2016 September 1st, 2016 Wydarzenia

Cieszymy się, że może­my pole­cić Wam świet­nie zapowiada­jące się wydarze­nie, skierowane do wszys­t­kich pasjonatów Javy. Już w październiku w Krakowie, odbędzie się JDD! 

JDD ofer­u­je uczest­nikom kom­plet­ny zestaw tem­atów związanych z Java prezen­towanych przez świa­towych ekspertów oraz ogrom­ną dawkę wiedzy na wielu poziomach zaawan­sowa­nia. Zarówno pro­fesjon­al­ista, jak i początku­ją­cy pro­gramista, zna­jdą tu tem­aty dla siebie. Tutaj uśmiecham się do wszys­t­kich Juniorów — nie bój­cie się jeźdz­ić na kon­fer­enc­je! Szko­da zabier­ać sobie taką dawkę inspiracji, a także możli­wość wymi­any doświad­czeń z inny­mi pro­gramis­ta­mi z całej Pol­s­ki :) To wydarze­nie jest przede wszys­tkim ogrom­nym spotkaniem pol­s­kich Java User Groups. To między inny­mi ich przed­staw­iciele są odpowiedzial­ni za for­mowanie agendy oraz za fan­tasty­czne wys­tąpi­enia — w tym roku po raz kole­jny debi­u­tan­ci na ogólnopol­skiej sce­nie zawal­czą o tytuł JUG­ma­js­tra. Głosować moż­na pod­czas kon­fer­encji — 10 i  11 październi­ka w Krakowie!

Kim jest JUGMajster?

JUG­ma­jster to niepow­tarzal­ny tytuł przyz­nawany na rok najlep­sze­mu prele­gen­towi pochodzące­mu z jed­nej z lokalnych Java User Groups. Do plebis­cy­tu dołączyć może każdy członek JUGu, który do tej pory sprawdzał się w roli mów­cy na lokalnych spotka­ni­ach, jed­nak warun­ki są jasne — musi to być jego pio­nier­skie wys­tąpi­e­nie na ogólnopol­skiej scenie.

Dlaczego jest on wybierany?

Żeby pokazać, jak sil­na jest społeczność Java w Polsce. Na JDD JUGi mają okazję do zaprezen­towa­nia się sze­rok­iemu gronu pon­ad 800 spec­jal­istów, a ich członkowie mają okazję wymienić się doświad­czeni­a­mi z kolega­mi z innych częś­ci kra­ju. Wybo­ry JUG­ma­js­tra angażu­ją najwięk­sze JUGi w Polsce, a orga­ni­za­torzy kon­fer­encji są otwar­ci na współpracę z nowy­mi społecznościami.

JUG­ma­jster akty­wu­je całą społeczność JDD, nie tylko kandy­datów do tytułu. W plebis­cy­cie mogą głosować wszyscy uczest­ni­cy kon­fer­encji — to właśnie oni odpowiedzial­ni są za ostate­czny werdykt. Mimo to najważniejsi są właśnie nowi prele­gen­ci. Dla nich to szansa na wys­tąpi­e­nie na dużej sce­nie u boku doświad­c­zonych prele­gen­tów, zdoby­cie cen­nego, udoku­men­towanego doświad­czenia, a także zebra­nia feed­backu od słuchaczy i ekspertów.

O takim debi­u­cie moż­na naprawdę marzyć ;) Sama pamię­tam swo­je pier­wsze wys­tąpi­e­nie na kon­fer­encji, a nie na spotka­niu lokalnej społecznoś­ci — było trochę ner­wów, wyszło bard­zo dobrze, jed­nak pamię­tam, że po pros­tu bard­zo się wahałam — czy to jest już ten moment, bo obok mnie była naprawdę masa ludzi z ogrom­nym doświadczeniem …

W konkur­sie na JUG­Ma­js­tra będzie Wam trochę łatwiej — macie scenę, która przez­nac­zona jest dla debi­u­tan­tów, myślę, że będzie też dużo pozy­ty­wnej energii skierowanej pros­to do Was ;) Z drugiej strony to pro­fesjon­alne wydarze­nie, na dużą skalę, które napewno warto mieć w swoim prele­genckim port­fo­lio ;) Słowem  — aż żal nie spróbować swoich sił! Liczę, że wśród naszych czytel­ników zna­jdą się uczest­ni­cy konkur­su na JUG­Ma­js­tra — daj­cie znać, będziemy trzy­mać kciuki!

A co dla uczestników konferencji?

W JDD warto wziąć udzi­ał nie tylko ze wzglę­du na plebis­cyt. Co roku na kon­fer­encji omaw­iane są tem­aty z różnych dziedzin związanych z Java i prezen­towane na różnych poziomach zain­tere­sowa­nia. Każdy, zarówno początku­ją­cy, jak i doświad­c­zony Javowiec, zna­jdzie coś wartoś­ciowego w tegorocznej agendzie.

Właśnie dlat­ego orga­ni­za­torzy przy­go­towali dla Was 15% zniż­ki na bile­ty z kodem: JDD_kobietydokodu

Fajnie, praw­da? Ale to nie koniec niespodzianek!

Konkurs

Mamy dla Was wejś­ciówkę na to wydarze­nie! (Wow! Hura! My też się cieszymy!)

No dobra, to sko­ro kon­fer­enc­ja jest Javowa, niech dzieje się Java ;) Macie 50 (lub mniej) lin­i­jek javowego kodu (sfor­ma­towanego kodu, bez oszuk­i­na­torstwa ;)), by pokazać, że to właśnie wy macie wygrać ten konkurs. “Wszys­tkie bib­liote­ki dozwolone” ;)

Swo­je prace wrzuć­cie na githuba/pastebina/cokolwiek co moż­na podlinkować i wygod­nie czy­tać :) i doda­j­cie lin­ka w komen­tarzu (tu od razu uwa­ga, dis­qus domyśl­nie chowa komen­tarze z linka­mi, więc może minąć chwil­ka zan­im je dodamy, także bez pani­ki). Pamię­ta­j­cie, by do logowa­nia użyć maila, z którego korzystacie.

Na nadsyłanie prac macie tydzień czyli czekamy na nie do 25.08.2016 do 23:59, 1.09.2016 po godzinie 20.00 wyłon­imy zwycięzcę. Skon­tak­tu­je­my się mailowo, a także ogłosimy go na face­booku i w tym wpisie na blogu. 

A wygrał kod napisany przez: Zuzan­na Pachol­czyk i jej Favourite­Blo­gRandom­PostRead­er! Grat­u­lu­je­my!

Więcej infor­ma­cji o JDD zna­jdziecie na ofic­jal­nej stron­ie wydarzenia: http://16.jdd.org.pl

 

Wpis został stwor­zony we współpra­cy z orga­ni­za­tora­mi wydarzenia.