[Konkurs + zniżka] Zapraszamy na Sphere.it 7–9 października w Krakowie

By 20 September 2019 Wydarzenia

Sezon kon­fer­en­cyjny w pełni, a my mamy dla Was zaprosze­nie na Sphere.it, które­mu patronujemy! 

Sphere.it

Sphere.it to unika­towe doświad­cze­nie kon­fer­en­cyjne obe­j­mu­jące 3 dni bogatych w przykłady wykładów z zagad­nień pro­gramowa­nia reak­ty­wnego i rozwiązań Cloudowych, przez Big Data, AI i Machine Learn­ing, Dev­tool­ing, aż po Fron­tend i warsz­taty ze Scali czy Kotlina.

Tegoroczne ścież­ki kon­fer­encji dedykowane są zagad­nieniom i składa­ją­cym się na złożoność tem­aty­ki soft­ware tech. W edy­cji 2019 Sphere.it zapew­nia niepow­tarzalne prelekc­je i warsz­taty w ramach 5 ścieżek: Scala­S­phere, React­Sphere, Data­S­phere, Cloud­Sphere, JSSphere.

Dodatkową wartoś­cią, po raz pier­wszy w his­torii Sphere.it, będzie mikroś­cież­ka dedykowana językowi pro­gramowa­nia Kotlin.

Wśród speak­erów zna­jdziecie wiele ciekawych nazwisk, m.in. Mar­tin Oder­sky (twór­ca języ­ka Skala), warto sprawdz­ić pełną listę prelegentów!

W związku z tym wydarze­niem mamy dla Was aż 3 atrakcje!

Po pierwsze: 30% ZNIŻKI! 

Wystar­czy, że uży­je­cie kodu kobietydokodu_at_sphere.it kupu­jąc swój bilet!

Po drugie: konkurs, w którym do wygrania 2x bilet na to wydarzenie! 

Zasady:

W komen­tarzach do tego wpisu opisz, który wykład wyda­je Ci się najbardziej intere­su­ją­cy i dlaczego. Na wasze odpowiedzi czekamy do pt, 27 wrześ­nia. Wśród odpowiedzi wybierze­my 2 oso­by, które dostaną kod na bilet! Poin­for­mu­je­my o tym w tym wpisie.

A po 3, rozmowa z naprawdę inspirującą programistką, Olą Kunysz! 

Ola wys­tępu­je na Sphere.it, a jej tem­at to Machine Learn­ing in Visu­al Search. Wywiad powinien ukazać się w następ­nym tygodniu.

Mamy nadzieję, że lubi­cie takie niespodzian­ki! Powodzenia w konkursie!