Wiemy, jak ciężko zacząć w nowej branży, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie serię wpisów wprowadzających w świat IT.

Pierwsze kroki w branży? 

Zaczy­nasz w IT? Zebral­iśmy wszys­tkie pyta­nia, jakie zadawal­iś­cie nam w związku z pier­wszy­mi kroka­mi w branży i na nie odpowiedzieliśmy. Mamy nadzieję, że dzię­ki temu będzie wam łatwiej poz­nać IT i pod­jąć decyz­je o spróbowa­niu w nim swoich umiejętności.

Przygotuj się do rekrutacji.

Rekru­tac­ja na 5? Przy­go­towal­iśmy ser­ię #Pier­wsza­Pra­ca, która poz­woli Ci się kom­plek­sowo do niej przy­go­tować. Od stworzenia odpowied­nich doku­men­tów, poprzez selekc­je firm, aż do zada­nia odpowied­nich pytań rekruterowi, czy w końcu przetr­wa­nia pier­wszego miesią­ca. Seria przy­dat­na nie tylko dla tych, którzy zaczy­na­ją swo­ją kari­erę, ale też dla tych, którzy chcą pro­fesjon­al­nie przy­go­tować się do pro­cesów rekrutacyjnych.

Poznaj kulisy pracy w IT. 

Poz­naj różne ścież­ki kari­ery IT, które krótko opisal­iśmy w tym wpisie, lub przeczy­taj konkretne his­to­rie zebrane w ramach cyk­lu #Kulisy­Branży­IT. 

Agnieszka

Akty­w­na Studentka

Ewelina

Stu­den­t­ka Informatyki

Jakub

Pro­gramista

Edyta

Stu­den­t­ka Geoinformatyki

Ania

Pro­gramist­ka

Diogo

Pro­gramista

Karolina

Project Man­ag­er

Dawid

Kon­sul­tant ERP

Alicja

Tester Opro­gramowa­nia