#Pierwsza Praca w IT. Wybór pracodawcy

By 9 June 2015 October 4th, 2015 Pierwsza Praca

CV gotowe, LinkedIn odpi­cow­any, pora w końcu rozpocząć wysyłanie CV. W dzisiejszym wpisie pokaże­my Ci, na co warto zwracać uwagę przy wyborze potenc­jal­nego pra­co­daw­cy i gdzie szukać intere­su­ją­cych ogłoszeń.

Z naby­waniem doświad­czenia i umiejęt­noś­ci szukanie pra­cy, będzie o wiele łatwiejsze, bo rekruterzy sami będą się do Ciebie odzy­wać (być może nawet, tak jak Kuba, po pros­tu napiszesz sobie w sum­ma­ry na LinkedIn, że “nie szukasz TERAZ pra­cy”, bo nad­mi­ar wiado­moś­ci będzie Cię den­erował ;)). Na początku nieste­ty nie jest tak lekko, a jeśli już dosta­je się jakaś ofer­tę, to częs­to jest to po pros­tu masówka nieod­powiada­ją­ca Two­je­mu pro­filowi kom­pe­tencji. Nieza­leżnie jed­nak od licz­by ofert, jeśli chcesz pra­cow­ać w fajnej fir­mie — weź na siebie odpowiedzial­ność związaną z tym, by Cię w niej poz­nali (i sama się do niej zgłoś!),bo to znacznie zwięk­szy szanse na znalezie­nie naprawdę fajnego pra­co­daw­cy z spoko projektem.

Czym się kierować?

Zan­im zaczniesz research sporządź listę rzeczy, których szukasz i które są dla Ciebie ważne. Dla mnie, która dopiero zaczy­nałam i szukałam kogoś, kto pomoże mi zdobyć komer­cyjne doświad­cze­nie wyglą­dało to następująco:

1) Pomysł na wdrażanie praktykanta/juniora — czy są pro­jek­ty, w których mogę się wdrożyć i uczyć, czy są oso­by, które będą za mnie odpowiedzialne i będą poma­gać mi się uczyć, jak wyglą­da taka “ścież­ka nau­ki”, jak się ją wery­fiku­je, co potem.

2) Tech­nolo­gie — Java + Spring. I nie Java 5, i Ant zami­ast Mave­na — nie, nie chodzi o to, że bym się tego nie pod­jęła, ale fajnie jeśli w fir­mie korzys­ta się z najnowszych tech­nologii i rozwiązań, “z tego, z czego korzys­ta cały świat”. Oczy­wiś­cie moż­na tutaj pójść na pewne ustępst­wa, ale jeśli chce­cie robić aplikac­je webowe, to wkopanie siebie w Swinga i okien­ka Wam nie pomoże. Weź­cie pod uwagę też to, że po 8 godz­i­nach pra­cy ciężko będzie się zmo­ty­wować do nau­ki dla siebie, czy robi­enia innego pro­jek­tu (nie mówię, że to niemożli­we, mówię, że to ciężkie). To, na co warto też patrzeć, to ilość front-endu z jaki musi­cie oga­r­ni­ać, bo jasne pro­gramista Javy powinien potrafić prosty widok w .jsp czy móc coś pod­mienić w JS, ale stworzenia całego widoku czy sty­lu w CSSie nie jest tym, co jest mu niezbędne.

3)Atmos­fera — to coś, co może­cie wybadać od zna­jomych. Jed­nym “luź­na, start-upowa atmos­fera” pasu­je, innych będzie rozpraszać i będą woleli bardziej “kor­po­ra­cyjny spokój”. Co kto lubi, ale męcze­nie się w złej  energii da się we zna­ki już po kilku miesią­cach. Więc warto wybadać, czy są to Twoim ludzie ;)

4) Dojazd — Wrocław to zagłę­bie IT, ale są firmy, do których mimo tego, że mieszkam w cen­trum dojeżdżałabym godz­inę. Jako, że nie są to pra­co­daw­cy w sty­lu Googla, po pros­tu nie brałam ich pod uwagę, bo zwycza­jnie miałabym za daleko (takie dojazdy prz­er­abi­ałam w Warsza­w­ie, gdzie  rozkład­owy 25 min prze­jazd potrafił trwać i 1,5h, czas spęd­zony w auto­bus­ie był męczą­cy i stracony).

5)Kasa — to na pewno nie jest coś, czym powin­naś się kierować w poszuki­wa­niu pier­wszej pra­cy. Kilku miesięczny dar­mowy staż też może być ok, jeśli po nim dosta­niesz nor­malne warun­ki. Podob­nie jaki niska pen­s­ja na początku — lep­iej mieć fajny pro­jekt niż “wielką” kasę i kod, od którego będą bolały Cię oczy i zwycza­jnie mało się przy nim nauczysz. Na dobre zara­bi­an­ie przyjdzie czas, na początku naprawdę warto kierować się swoim roz­wo­jem (na szczęś­cie więk­szość mądrych i fajnych firm płaci nor­mal­nie). Podob­nie jakieś ben­e­fi­ty- fajne jak są, jak ich nie ma, to przy­na­jm­niej na początku mojej kari­ery nie robi mi to różnicy.

Warto wspom­nieć o jed­nym: jest ter­az masa firm, które zaczy­na­ją i płacą mało, “bo potem będzie lep­iej”, albo cza­sem zale­ga­ją z pieniędz­mi, bo “trze­ba gryźć trawę, a potem to będzie kasio­ra”. Może będzie, jed­nak różne doświad­czenia moje czy moich zna­jomych pokazu­ją, że częs­to kończy się na obiet­ni­cach czy niewypłace­niu (!) częś­ci wyna­grodzenia. Tak, to nie są przed­siębior­czy start-upow­cy, a oszuś­ci. Jeśli więc jak­iś zna­jomy powie Ci, że tak jest u niego, zas­tanów się dwa razy, czy chcesz pod­jąć pracę w tej “bil­lion dol­lars idea”. Jasne, by zbier­ać trze­ba inwest­ować, ale nie kosztem pra­cown­ików (chy­ba, że byłabyś wspól­nikiem, ale to inna sprawa, tu oceń, czy Two­je doświad­cze­nie jest wystar­cza­jące by pod­jąć się takiego wyzwania).

6) Formy zatrud­nienia — to waż­na sprawa, w szczegól­noś­ci gdy masz powyżej 26 r.ż. i nie jesteś już stu­den­tem, bo wtedy ubez­piecze­nie zdrowotne nie jest pokry­wane przez państ­wo. Umowa o pracę/zlecenie/dzieło, każ­da ma swo­je plusy i minusy, warto poz­nać jakie i samemu zde­cy­dować. Fajne jest to, że wiele firm pozwala rozliczać się jako fir­ma, taka for­ma może być dla Ciebie atrak­cyj­na, jed­nak warto dowiedzieć się jak tacy pra­cown­i­cy są trak­towani, nierzad­ko nie mają oni ben­e­fitów, szkoleń czy zwrotów za certyfikacje.

No dobra, to mniej więcej moja lista rzeczy, które były dla mnie ważne przy wyborze pra­co­daw­cy. Oczy­wiś­cie zachę­cam do stworzenia swo­jej. A gdy już ją masz, zasięg­nij języka…

Znajomi

Pode­jrze­wam, że całkiem spo­ra licz­ba Twoich zna­jomych pracu­je w branży! Od nich właśnie rozpocznij swo­je poszuki­wa­nia. Zapy­taj o ich pra­co­daw­cę i czy nie słyszeli o jakiejś fajnej fir­mie, która właśnie rekru­tu­je (ale umówmy się rekru­tac­je w IT są niemal cią­gle). Nie ma to jak infor­ma­c­je z pier­wszej ręki.

Dalsi znajomi

Gdy szukałam swo­jej pier­wszej pra­cy, bez obci­achu napisałam na wrocławskiej grupie Geek Girls Car­rots o tym z prośbą o polece­nie fajnych pra­co­daw­ców. Zgłosiło się do mnie kil­ka dziew­czyn, które naprawdę dokład­nie opisały mi tych, których znały lep­iej. Dzię­ki nim odkryłam kil­ka mniejszych, ale też fajnych firm, do których aplikowałam.

Portale z ogłoszeniami o pracę

To też całkiem faj­na sprawa :) Zobacz, kto  u Ciebie ter­az rekru­tu­je. Wejdź na stronę potenc­jal­nego pra­co­daw­cy i dowiedź się trochę o fir­mie. Warto spo­jrzeć w port­fo­lio, w szczegól­noś­ci w przy­pad­ku małych firm. Zobacz też, w jaki sposób fir­ma się przed­staw­ia, co mówią o sobie jej pracownicy.

Naprawdę ciekawym por­talem z ogłoszeni­a­mi jest https://nofluffjobs.com ‚który wymusza na pra­co­daw­cy ujed­no­lice­nie ogłoszenia i dzię­ki temu, masz tam sam konkret bez okrągłych mar­ketingowych zdań.

Na face­booku jest też parę grup z ogłoszeni­a­mi jak np. Java pro­gram­ming is fun!, tam też warto zajrzeć, bo trafi­a­ją się ciekawe ogłoszenia od firm, które są trochę mniejsze.

Pamię­taj, że na por­ta­lach możesz trafić też na ogłoszenia firm pośred­niczą­cych, tych dużych i trochę mniejszych i wtedy możesz nie dowiedzieć się konkret­nie o jaką fir­mę chodzi, jeśli jed­nak odpowia­da Ci opis pro­jek­tu i warun­ki, nie widzę powodu by nie aplikować.

Strony firm

No i jeszcze jed­no, jeśli wiesz, że jest u Ciebie jakaś duża kor­po­rac­ja poszuku­ją­ca pro­gramistów — po pros­tu wejdź na ich stronę, bo zdarza się, że nie pub­liku­ją oni wszys­t­kich ogłoszeń na por­ta­lach, a poszuku­ją więk­szej iloś­ci programistów.

Psst… jeśli nie widzisz, że fir­ma poszuku­je Junio­ra nic nie szkodzi podesłać swo­je CV — w szczegól­noś­ci, gdy jest to mniejsza orga­ni­za­c­ja. Najwyżej dosta­niesz miłego maila, że nie poszuku­ją kogoś o Twoich kompetencjach ;)

Aplikujemy!

No dobra, mamy strony warto więc wysłać aplikac­je. Pole­cam sys­tem kil­ka firm, na których mniej Ci zależy, żeby były Two­ją roz­grzewką — tak tak, pier­wsze roz­mowy mogą być trudne. Potem, po tych doświad­czeni­ach do firm prefer­owanych. Popa­trz na język ogłoszenia i w nim wyślij swo­je zgłosze­nie, jeśli nie zostało to jas­no określone w wymo­gach aplikacji. Cza­sem zami­ast maila, będziesz reje­strowała się na por­talu rekru­ta­cyjnym i tam wypeł­ni­ała wszys­tkie dane.

Po wysła­niu zgłoszeń nie pozosta­je nic, tylko czekać, wyko­rzys­taj ten czas na przy­go­towanie do roz­mowy technicznej.

To był post z cyk­lu #Pier­wsza­Praca, który pub­liku­jemy co dwa tygodnie:
  1. Pisze­my CV
  2. Co z lis­tem motywacyjnym?
  3. Two­ja wiz­ytówka w social media
  4. Jak wybrać firmy, do których aplikować?
  5. Jak mogą wyglą­dać pro­cesy rekrutacyjne?
  6. Przy­go­towanie do rozmowy
  7. O co pytać na roz­mowie rekrutacyjnej?
  8. Jak przetr­wać pier­wszy miesiąc?