#Pierwsza praca w IT. Co z listem motywacyjnym?

By 24 April 2015 Pierwsza Praca

Pisanie lis­tu motywa­cyjnego bywa cza­sem wielką mordęgą. Nie wiado­mo, co i jak tam napisać i ma się to poczu­cie, że i tak nikt go nie przeczy­ta. W tym wpisie postaram się wyjaśnić Wam, kiedy warto napisać list motywa­cyjny i co w nim umieścić.

Kiedy pisać list?

Po pier­wsze, gdy o niego proszą. Częs­to pro­gramy stażowe w kor­po­rac­jach, czy np. inic­jaty­wy orga­ni­zowane przez NGOsy po pros­tu wyma­ga­ją przed­staw­ienia swo­jej motywacji do wzię­cia udzi­ału w danej inic­jaty­wie — wtedy, nie ma wyjś­cia pisać trze­ba, bo jego brak może być for­mal­ną przeszkodą w roz­pa­trze­niu Two­jej kandydatury.

Po drugie, gdy wiesz, co tam przekazać. W moim przy­pad­ku, dołąc­zony list motywa­cyjny był swego rodza­ju słown­ikiem do CV, bo tłu­maczył skąd wzięłam się w świecie IT.

W końcu, warto go napisać dla siebie! Poz­woli Ci to uporząd­kować infor­ma­c­je o sobie, które chcesz przekazać na roz­mowie kwal­i­fika­cyjnej. Nawet jeśli nie będziesz go wysyłała, to spróbuj go stworzyć.

Co w nim zawrzeć?

Na pewno słysza­łaś, że w liś­cie nie kopi­u­je­my infor­ma­cji z CV. Co więc warto w nim opisać?

Zacznij od swo­jej motywacji i tego, dlaczego chcesz pod­jąć daną pracę. Potem postaraj się pod­kreślić swo­je umiejęt­noś­ci i doświad­czenia, które przełożą się na przyszłą pracę. Pamię­taj, by każdą cechę poprzeć konkret­nym przykła­dem. Użyj liczb i fak­tów by pod­kreślić rezul­taty Twoich dzi­ałań ‑nie bój się chwal­ić i opisy­wać swo­je sukcesy. Pamię­taj jed­nak, że list nie powinien być laniem wody czy bajkopis­arst­wem- skup się na konkre­tach i staraj się nie przekroczyć for­matu a4.

Pamię­taj też o per­son­al­iza­cji! Nie pisz w Państ­wa fir­mie, uży­waj jej nazwy. Jeśli znasz dane oso­by rekru­tu­jącej, to list adresuj do niej. Nie pisz jed­nego lis­tu do wszys­t­kich firm! Dokład­nie zapoz­naj się z ogłosze­niem, wyma­gani­a­mi staw­iany­mi kandydatom, a w końcu opisem firmy. Poz­naj orga­ni­za­cję do której apliku­jesz ( tu przy­datne mogą być mis­ja, wiz­ja czy wartoś­ci pub­likowane na ich stron­ie, czy roz­mowa ze zna­jomy­mi, którzy w niej pracu­ją) i mając jej świado­mość przed­staw siebie. Pod­kreśl te infor­ma­c­je, które pokażą, że pasu­jesz do zespołu.

W końcu, postaraj się by list (a więc jego for­ma­towanie, motyw kolorysty­czny czy fonty) był podob­ny do CV. Niech Two­je doku­men­ty tworzą jed­ną ele­gancką całość i będą Two­ją wizytówką.

Warto dodać, że list motywa­cyjny, tak jak  i CV to jakaś for­ma reklamy Ciebie i jak w reklamie, to co przekazu­jesz powin­no być spójne z tym, co ofer­u­jesz. Czym innym jest odpowied­ni dobór słów i uwy­puk­le­nie zalet, a czym innym nacią­ganie i oszuki­wanie… Jeśli na roz­mowie zosta­niesz zła­pana na “prze­ba­jerze­niu” swoich doku­men­tów, bard­zo ciężko będzie Ci się z tego tłu­maczyć. Chy­ba nie warto robić sobie w ten sposób antyreklamy na dal­szą rekrutacje.

Przykład

Poniżej przed­staw­iam Ci ramową struk­turę lis­tu motywa­cyjnego, jaki wysyłałam w związku z szukaniem pier­wszej pra­cy w IT, mam nadzieję, że będzie ona pomocna.

1)Odniesienie do poprzed­nich zajęć niezwiązanych z IT (krótko, 2 zdania).
2)Motywacja do zmi­any zawodu i rozpoczę­cia nau­ki programowania
3)Opis pro­ce­su nau­ki i zdoby­wa­nia doświad­czenia w programowaniu
4)Dlaczego moje poprzed­nie doświad­czenia i wiedza z pro­gramowa­nia czynią mnie dobrym kandydatem

Te punk­ty, to raczej ori­en­ta­cyj­na struk­tu­ra, przy­dat­na w szczegól­noś­ci dla osób, które są w sytu­acji podob­nej do mojej. Tak moż­na to napisać, moż­na też pewnie zupełnie inaczej. Ja po pros­tu chci­ałam wyjaśnić skąd wzięłam się w IT i myślę, że ten cel list real­i­zował znakomicie.

Wbrew pozorom napisanie dobrego lis­tu motywa­cyjnego nie jest proste- dlat­ego warto znaleźć chwilę cza­su na jego napisanie choć­by w formie szkicu, by łatwiej było go stworzyć w przyszłoś­ci. Dobrze napisany list motywa­cyjny może pomóc Two­jej aplikacji wyróżnić się na tle innych, więc jeśli zna­jdziesz ogłosze­nie, w którym jest wyma­gany poświęć mu wystar­cza­ją­co dużo cza­su, bo korzyś­ci mogą okazać się naprawdę wymierne.

To był post z cyk­lu #Pier­wsza­Praca, który pub­liku­jemy co dwa tygodnie:
  1. Pisze­my CV
  2. Co z lis­tem motywacyjnym?
  3. Two­ja wiz­ytówka w social media
  4. Jak wybrać firmy, do których aplikować?
  5. Jak mogą wyglą­dać pro­cesy rekrutacyjne?
  6. Przy­go­towanie do rozmowy
  7. O co pytać na roz­mowie rekrutacyjnej?
  8. Jak przetr­wać pier­wszy miesiąc?