#Pierwsza praca w IT. Przygotowanie do rozmowy

By 2 July 2015 Pierwsza Praca

Jak przy­go­tować się do roz­mowy kwal­i­fika­cyjnej? Co warto wiedzieć, zan­im na nią pójdziemy? Jakie pyta­nia mogą zostać zadane? O tym właśnie będzie dzisiejszy wpis.

Przygotowanie do rozmowy technicznej

Nie panikuj, sporo już wiesz, bo pisal­iśmy o tym w poprzed­nim wpisie (a jeśli to dla Ciebie za mało, warto poszper­ać w internecie, na forach częs­to moż­na znaleźć przykład­owe pyta­nia). Na pewno warto powtórzyć sobie najważniejsze zagad­nienia, jed­nak bez prze­sady ‑w jeden dzień nie opanu­jesz CSSa czy SQLa ;) Skup się więc na uporząd­kowa­niu rzeczy, które już wiesz. Jeśli stre­su­jesz się pro­gramowaniem przy rekruter­ach spróbuj utworzyć proste klasy np. sklep i koszyk, albo klasa, uczniowie, nauczy­ciel i podzi­ałaj na oper­ac­jach, które znasz z dnia codzi­en­nego. Tego typu tren­ing możesz przeprowadzać codzi­en­nie w ramach przy­go­towań do szuka­nia pra­cy, w szczegól­noś­ci wtedy, gdy mało pracu­jesz z kodem na co dzień.

Fajną i przy­dat­ną umiejęt­noś­cią jest tłu­macze­nie prob­le­mu za pomocą schematy­cznych rysunków, uproszc­zonych dia­gramów UML itp. Rozrysowanie zagad­nienia częs­to bywa łatwiejsze niż jego wytłu­macze­nie, a pro­gramiś­ci lubią rysun­ki i schematy ;) Warto więc poćwiczyć rysowanie relacji, dia­gramy klas itp.

Jeśli w internecie masz już swo­je port­fo­lio to fajnie by było gdy­byś sprawdz­ił, czy na pewno wszys­tko dzi­ała :) Prze­jrzyj swo­je kon­to na Githu­bie, nie chcesz chy­ba, by rekruter oglą­dał nazwy w sty­lu “dupa” czy “qwer­ty”, albo komen­tarze, które nie mają już sen­su. Pamię­taj, że wys­taw­ia­jąc swo­ją wiz­ytówkę do sieci tylko Ty możesz zad­bać o jej jakość.

Przygotowanie do części nietechnicznej

Na tych roz­mowach pyta­ją zazwyczaj o miękkie rzeczy, związane ze stylem pra­cy, współpracą w zes­pole. Warto też zapoz­nać się w teorii z metodyką Scrum, której wari­ac­je są częs­to wyko­rzysty­wane w pra­cy IT. W szczegól­noś­ci gdy pod­czas rekru­tacji zespół będzie opowiadał Ci o tym jak pracu­je. Będzie tu miała też  miejsce wery­fikac­ja języ­ka angielskiego.

Przygotowanie do rozmowy o warunkach pracy

Żeby dobrze wyne­gocjować warun­ki pra­cy sama musisz wiedzieć, czego potrze­bu­jesz i na czym najbardziej Ci zależy. Jeśli chodzi o warun­ki pła­cowe, to warto dodać, że nie warto ani zaniżać, ani zawyżać swoich warunk­ów. Za wysok­ie wyma­gania spowodu­ją, że nie dosta­niesz tej pra­cy, bo nie ma na Ciebie budże­tu, za niskie, zazwyczaj imp­liku­ją, że będziesz za takie pieniądze pra­cow­ać. A jeśli na star­cie będzie to za mało, to gwaran­tu­ję, że będziesz chci­ała jak najszy­b­ciej zmienić pracę. Ogól­nie myślę, że godze­nie się na coś, co Ci się nie podo­ba naprawdę spowodu­je, że prędzej czy później uciekniesz z tej firmy.

Żelazne zasady

Bard­zo pod­sta­wowe wskazów­ki doty­czące samej roz­mowy. Część jest oczy­wista, ale wolimy, by wybrzmi­ała na blogu :)

Bądź punk­tu­al­na. Warto być 5 min przed, ale 20 przed to już prze­sa­da ;) Będziesz drep­tać wokół budynku i stre­sować się tym, że zaraz rozmowa.

Bądź pozy­ty­wnie nastaw­iona i pro­fesjon­al­na. Nie ma nic gorszego niż obrażony rekruter, albo obrażony kandy­dat ;) Ist­nieje spo­ra szansa, że jeśli wejdziesz do sali z pozy­ty­wnym nastaw­ie­niem, to zosta­niesz pozy­ty­wnie potrak­towana. Jeśli jed­nak tak nie będzie, to zaciśnij zęby i do koń­ca roz­mowy zachowuj się grzecznie. Nie ma co prze­sad­nie pokazy­wać, że dane warun­ki Ci nie odpowiada­ją, wystar­czy powiedzieć, że nie jest to ofer­ta dla Ciebie.

Pytaj! O tym, jakie pyta­nia warto zadać napisze­my w następ­nym tekś­cie, jed­nak ważne jest to byś nie bała się dopre­cy­zowywać infor­ma­cji czy zadanego Ci pytania.

Nie bój się mówić “nie wiem” albo “wyda­je mi się” Jak pisal­iśmy ostat­nio, więk­szość wery­fikacji tech­nicznych wery­fiku­je nad wyrost, szuka­jąc jak wiele wiesz i stara­jąc się określić tą granicę. Nie ma nic złego, w tym, że nie znasz odpowiedzi na każde pytanie. Jeśli masz przeczu­cie, co do odpowiedzi, nie bój się powiedzieć, że “nie wiesz, ale wyda­je Ci się, że…” Jak to mówi Kuba pro­gramowanie wymyślili naprawdę zdroworosąd­kowi ludzie, stąd zazwyczaj log­iczne odpowiedzi są tymi poprawny­mi — sprawdzone ;)

Zawsze lep­iej prze­sadz­ić z ele­gancją niż wyglą­dać źle, nie do koń­ca sprawdza się w IT. Więk­szość firm ubiera się w sposób codzi­en­ny, więc gar­ni­tur na roz­mowie może okazać się prze­sadą :) (ist­nieją jed­nak firmy, które oczeku­ją bardziej for­mal­nego stro­ju do pra­cy). Weź pod uwagę, że roz­mowa będzie trwała min­i­mum godz­inę, więc ubierz się przede wszys­tkim wygod­nie. Zestaw jean­sy plus koszu­la jest zazwyczaj bez­piecznym wyborem bez wzglę­du na płeć. To, na co na pewno warto zwró­cić uwagę, to by był on czysty, schlud­ny, niewyzywający.

Poproś o coś do picia. Jak nie popro­sisz to możesz żałować, bo godz­i­na mówienia to wystar­cza­ją­co, by zaschło w gardle.

To tyle, a ma mamy nadzieję, że nasza seria fak­ty­cznie ułatwi Ci start w pier­wszą pracę.

To był post z cyk­lu #Pier­wsza­Praca, który pub­liku­jemy co dwa tygodnie:
  1. Pisze­my CV
  2. Co z lis­tem motywacyjnym?
  3. Two­ja wiz­ytówka w social media
  4. Jak wybrać firmy, do których aplikować?
  5. Jak mogą wyglą­dać pro­cesy rekrutacyjne?
  6. Przy­go­towanie do rozmowy
  7. O co pytać na roz­mowie rekrutacyjnej?
  8. Jak przetr­wać pier­wszy miesiąc?