#Pierwsza praca w IT. O co pytać na rozmowie rekrutacyjnej

By 11 August 2015 Pierwsza Praca

Po miesią­cach przy­go­towań, nau­ki, próbowa­nia i w końcu prak­ty­ki przy­chodzi czas na rozpoczę­cie pra­cy — wcześniej będziesz się jed­nak musi­ała zmierzyć z roz­mową kwal­i­fika­cyjną. Częs­to roz­mowa ta jest postrze­gana jako sprawdz­ian dla samego kandy­da­ta — pod­czas gdy jest to w takiej samej mierze sprawdz­ian dla firmy.

Roz­mowa kwal­i­fika­cyj­na to unikalna możli­wość poroz­maw­ia­nia z osoba­mi, które w tej fir­mie pracu­ją i zada­nia im pytań. Wyko­rzys­taj to mądrze, abyś nie miała do siebie pre­ten­sji związanych ze źle wybranym pracodawcą!

O co pytać

Poniżej zna­jdziesz przykład­owe pyta­nia, na które warto znać odpowiedź. Oczy­wiś­cie część z tych infor­ma­cji byc może zna­jdziesz w ofer­cie pra­cy, usłyszysz pod­czas wcześniejszych rozmów czy będziesz miała od zna­jomych. Lista ta jest też otwarta — to rzeczy o które sami byśmy zapy­tali w pier­wszej kole­jnoś­ci, ale zde­cy­dowanie nie jest ona wyczerpująca:

 • Jaki jest zakres obow­iązków na stanowisko, na które jest prowad­zona rekrutacja
 • Jak wyglą­da­ją ścież­ki kari­ery w firmie
 • Jakie dzi­ała­nia fir­ma pode­j­mu­je aby pra­cown­i­cy mogli się rozwijać
 • Czy szkole­nia zewnętrzne są dofi­nan­sowane, i jeśli tak to na jakich warunkach
 • Jak wyglą­da codzi­en­na praca
 • Czy mogę poroz­maw­iać 15 min­ut z osobą na podob­nym stanowisku
 • Do jakiego pro­jek­tu prowad­zona jest rekru­tac­ja (uwa­ga: tutaj możesz spotkać się z ogól­nika­mi lub odmową odpowiedzi, jeśli pro­jekt nie jest jawny)
 • Czy godziny pra­cy są szty­wne czy elastyczne
 • Jakiej metody­ki fir­ma uży­wa do zarządza­nia pracą zespołów
 • Jakie są kry­te­ria awan­su na stanowisku, którego doty­czy rekrutacja
 • Czy ist­nieje sys­tem pre­mii oraz na pod­staw­ie jakich kryteriów
 • Jak wyglą­da wymi­ana wiedzy wewnątrz organizacji
 • Kwes­t­ia pra­cy zdal­nej (np. z domu), czy jest dopuszczal­na, na jakich warunkach
 • Gdy­by oso­ba rekru­tu­ją­ca była na Twoim miejs­cu, dlaczego zde­cy­dowała by się pra­cow­ać właśnie w tej firmie
 • Czy stanowisko, na które apliku­jesz, wiąże się z wyjaz­da­mi służbowy­mi oraz jeśli tak to jak częs­to (to pytanie doty­czy raczej stanowisk devel­op­er­s­kich i seniors­kich, ale w przy­pad­ku mniejszych firm między­nar­o­dowych zdarza się, że cały zespół jest wysyłany za granicę na szkole­nie / spotkanie z resztą zespołu)

Oczy­wiś­cie są też pyta­nia, na które jas­nej czy wiary­god­nej odpowiedzi nie uzyskasz w więk­szoś­ci przy­pad­ków (‘ile wynosi wyna­grodze­nie na danym stanowisku’, ‘jakie jest pode­jś­cie zespołu do kobi­et w ich zes­pole’ itp). W trak­cie roz­mowy sama wyczu­jesz, o co warto zapy­tać, a gdzie wiążącej odpowiedzi nie uzyskasz.

O czym powiedzieć

Roz­maw­ia­jąc z potenc­jal­nym pra­co­daw­cą jest też kil­ka rzeczy, o których należy powiedzieć. Do tej kat­e­gorii należą np. zaplanowane wcześniej urlopy czy dni, kiedy nie będziesz mogła być w pra­cy. Raczej nie wpłynie to na decyzję o zatrud­nie­niu lub nie, a poz­woli uniknąć prob­lemów z rez­erwacją ter­minów urlopu zaraz po zatrudnieniu.

Kole­jną kwest­ią, o której należy mówić otwar­cie i wprost to cele zawodowe — pode­j­mu­jąc pracę musisz być ich świado­ma zarówno Ty, jak i potenc­jal­ny pra­co­daw­ca. W prze­ci­wnym razie może się okazać, że Two­je plany doty­czące Two­jego zatrud­nienia znaczą­co rozmi­ja­ją się z tymi, które ma pracodawca.

Jeśli są inne czyn­ni­ki istotne z punk­tu widzenia pra­cy — jak np. ele­men­ty ważne z punk­tu widzenia zdowia czy przekonań/religii, także powin­naś o nich wspom­nieć, aby mieć pewność, że pra­co­daw­ca jest w stanie zapewnić Ci bez­pieczne i kom­for­towe warun­ki pracy.

Częstym prob­le­mem w przy­pad­ku kobi­et są pyta­nia pra­co­daw­ców o plany oso­biste doty­czące rodziny. Takie pytanie nie powin­no nigdy paść, ale nieste­ty zdarza się. Najlepiej w takiej sytu­acji odmówić odpowiedzi — tego rodza­ju pytanie powin­no jed­nak zapal­ić żół­to-czer­woną lamp­kę doty­czącą danego pra­co­daw­cy (może się okazać, że była to nad­gor­li­wość oso­by rekru­tu­jącej, ale jest to bard­zo wyraźny syg­nał ostrze­gaw­czy odnośnie pode­jś­cia firmy do pracownika).

Jak rozmawiać

To w grun­cie rzeczy pod­stawy komu­nikacji, które na pewno nie są Ci obce, ale dla przy­pom­nienia kil­ka zasad:

 1. Zad­baj o neu­tral­ność i kul­turę wypowiedzi — niby pyta­nia ‘co będę robić’ i ‘jakie są obow­iąz­ki na stanowisku, na które prowad­zona jest rekru­tac­ja’ pyta­ją o to samo, ale wraże­nie na rozmów­cy wywier­a­ją zupełnie inne
 2. Nie pytaj o szczegóły, które mogą być nie­jawne — dopy­ty­wanie o szczegóły pro­jek­tu, które częs­to nie są jawne (np. ‘jak robione jest to i to’) może wpraw­ić rozmów­ce w zakłopotanie i obniżyć jego ocenę Two­jej osoby
 3. Bądź elasty­cz­na, ale stanow­cza — jeśli w trak­cie roz­mowy poruszane będą np. obow­iąz­ki, których nie chcesz się pod­jąć albo chcesz skupić się na innych obszarach, nie odmaw­iaj od razu, ale nie zgadzaj się też na nie — np. uzysku­jąc infor­ma­cję, że będziesz odpowiadała też za fron­tend, możesz zapy­tać jaką część cza­su będziesz poświę­cać na to a jaką na inne obowiązki
 4. Nie bój się przyz­nać, że czegoś nie wiesz, ale nie tłu­macz się — masz pra­wo czegoś nie wiedzieć, po pros­tu powiedz, że nie wiesz lub nie uży­wałaś tego nigdy — możesz, jeśli czu­jesz się w miarę pewnie, powiedzieć jak Ci się wyda­je, ale zaz­nacz, że nie jesteś pew­na i to Two­je domysły
 5. Nie bój się odmówić — jeśli w trak­cie roz­mowy okaże się, że to stanowisko zupełnie Ci nie odpowia­da, nie bój się powiedzieć o tym na głos — zaoszczędzisz czas i swój i rekrutera, zostaw­isz tez raczej pozy­ty­wne wraże­nie; upewnij się jed­nak, że dobrze zrozu­mi­ałaś rozmówcę
 6. Nie stre­suj się ;) Być może pójdzie Ci gorzej, być może lep­iej, stre­sowanie się na pewno nie zmieni nic na lep­sze, a raczej w drugą stronę. Wyłącz ner­wy, zaak­cep­tuj to, że możesz czegoś nie wiedzieć, przy­pom­nij sobie, że masz mnóst­wo rzeczy do zaofer­owa­nia i uwierz mi — będzie Ci o niebo łatwiej

Podsumowanie

Wiesz już o co pytać i jak to robić. Wszys­tko to moż­na jed­nak pod­sumować krócej: pode­jdź do tego jak do związku (na okres­lony czas, w relacji daje-oczeku­je, ale nadal) — upewnij się, że będziesz się czuła dobrze i nie będzie on w kon­flik­cie z Twoi­mi wartoś­ci­a­mi. Ty wiesz najlepiej co jest dla Ciebie ważne (dla jed­nych będzie to opieka dla dziec­ka, dla inncyh elasty­czny czas pra­cy a dla jeszcze innych dostęp do fir­mowych książek i źródeł wiedzy) i o to dopy­taj w szczegółach, ale przede wszys­tkim — pode­jdź do tego part­ner­sko; fir­ma wprawdzie płaci Ci wyna­grodze­nie, ale Ty poświę­casz swój czas i energię. Aby to dzi­ałało, obie strony muszą się czuć dobrze i dążyć do wspól­nego celu.

To był post z cyk­lu #Pier­wsza­Praca, który pub­liku­jemy co dwa tygodnie:
 1. Pisze­my CV
 2. Co z lis­tem motywacyjnym?
 3. Two­ja wiz­ytówka w social media
 4. Jak wybrać firmy, do których aplikować?
 5. Jak mogą wyglą­dać pro­cesy rekrutacyjne?
 6. Przy­go­towanie do rozmowy
 7. O co pytać na roz­mowie rekrutacyjnej?
 8. Jak przetr­wać pier­wszy miesiąc?