All Posts By

Jakub

Projekt Bilet #4 — Przygotowania do implementacji

By | Projekt Bilet | No Comments

Mamy już pod­sta­wowe ele­men­ty aplikacji — połącze­nie z bazą danych, kon­fig­u­rac­je testową, pod­sta­wowy mod­el uwierzytel­ni­a­nia i auto­ryza­cji, kole­jnym log­icznym krok­iem jest więc imple­men­tac­ja funkcjon­al­noś­ci. Zan­im do tego prze­jdziemy, warto przy­go­tować pro­jekt pod inten­sy­wną pracę — ustaw­ić reguły check­style, środowisko CI itp — i tym zajmiemy się dzisiaj.

Read More

Perspektywy Women in Tech Summit 2018 + Konkurs

By | Wydarzenia | No Comments

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że patronu­je­my  Women in Tech Sum­mit, które odbędzie się 27–28 listopa­da w Warsza­w­ie.  Najwięk­szy w Europie kon­gres dedykowany kobi­etom w IT i TECH, będzie okazją do spotka­nia spotka­nia pon­ad 1000 lid­erek i tal­en­tów branży IT. W konkur­sie do wygra­nia dwie wejściówki!

Read More

Praktyczna Java: FindBugs

By | Praktyczna Java | No Comments

W więk­szoś­ci pro­jek­tów z cza­sem pojaw­ia­ją się drob­ne prob­le­my i niedo­ciąg­nię­cia — cza­sem wynika­jące z poś­piechu, cza­sem z nieuwa­gi. W przeszłoś­ci opisy­wal­iśmy już Check­style — narzędzie, które pomoże Ci utrzy­mać stan­dardy for­ma­towa­nia na wysokim poziomie, a także Sonar­Qube — paki­et do śledzenia długu tech­nicznego w pro­jek­cie. Dzisi­aj zajmiemy się ostat­nim przed­staw­icielem ‘wielkiej trój­ki’ — Find­Bugs, który szu­ka potenc­jal­nych prob­lemów w kodzie!

Read More

Labirynty Scruma — recenzja książki

By | Recenzje | 10 Comments

Jak­iś czas temu skon­tak­tował się z nami Jacek Wiec­zorek — autor “Labiryn­tów Scru­ma” z propozy­cją recen­zji książ­ki. Muszę przyz­nać, że byłem dość scep­ty­cznie nastaw­iony — książ­ka jest wydana w mod­elu Self-Pub­lish­ing, co częs­to nieste­ty wiąże się z niedo­pra­cow­anym pro­dutem koń­cowym lub ciężkim do ‘straw­ienia’ stylem/słownictwem. Na szczęś­cie w tym wypad­ku nie miałem racji :) Ale po kolei…
Zachę­camy też do udzi­ału w konkur­sie — szczegóły we wpisie!

Read More

Rozmowa o pracę w IT —  o co warto zapytać rekrutera?

By | ITlogy, Pierwsza Praca | 15 Comments

Wybierasz się na roz­mowę o pracę, na której bard­zo Ci zależy? Pokaż rekruterowi, że rzeczy­wiś­cie jesteś zain­tere­sowany jego ofer­tą i że to właśnie Ty jesteś kandy­datem, którego szu­ka! W tym wpisie zna­jdziesz kil­ka ważnych pytań, które warto zadać pod­czas tego eta­pu rekrutacji.

Wpis pochodzi z blo­ga No Fluff Jobs. Na końcu wpisu także infor­ma­c­ja o konkursie!

Read More

Zapisz się na Festiwal Sektor 3.0

By | Wydarzenia | No Comments

26 kwiet­nia rusza rejes­trac­ja na fes­ti­w­al Sek­tor 3.0, który odbędzie się 30 i 31 maja w Warsza­w­ie. Sek­tor 3.0 to najwięk­sze w Polsce wydarze­nie poświę­cone wyko­rzys­ta­niu nowych tech­nologii w dzi­ała­ni­ach społecznych. Wstęp na fes­ti­w­al jest bezpłat­ny, ale ilość miejsc jest ograniczona!

Read More