Perspektywy Women in Tech Summit 2018 + Konkurs

By 12 October 2018 Wydarzenia

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że patronu­je­my  Women in Tech Sum­mit, które odbędzie się 27–28 listopa­da w Warsza­w­ie.  Najwięk­szy w Europie kon­gres dedykowany kobi­etom w IT i TECH, będzie okazją do spotka­nia spotka­nia pon­ad 1000 lid­erek i tal­en­tów branży IT.

Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Fun­dac­ja Eduka­cyj­na Per­spek­ty­wy, która od 10 lat wspiera kobi­ety w tech­nolo­giach (i mamy nadzieję, że dobrze zna­cie jej inic­jaty­wy tj: “Dziew­czyny na politech­ni­ki!” czy “IT for SHE”).

Hasłem prze­wod­nim kon­gre­su „Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit” jest: BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE IN THE TECH WORLD (Bądź zmi­aną , którą chcesz zobaczyć w branży tech­nologii), w myśl którego Warsza­wa stanie się cen­trum roz­mowy o mądrym roz­wo­ju tech­no­log­icznym i roli, jaką mają w nim do ode­gra­nia kobi­ety. Kon­fer­enc­ja będzie pier­wszym wydarze­niem tego typu w region­ie Europy Środ­kowej i Wschod­niej oraz Azji Środkowej.

Pro­gram wydarzenia jest naprawdę ciekawy. Zna­jdziecie w nim inspiru­jące wys­tąpi­enia lid­erek z branży na liś­cie prele­gen­tów są m.in. Sara Clat­ter­buck — Engi­neer­ing Direc­tor w Youtube, Corine Vigreux – założy­ciel­ka TOM TOM, Domini­ka Bettman – CEO Siemen­sa, Jayshee Seth — Chief Sci­ence Advo­cate w 3M, Anja Mon­rad — Senior Vice — Pres­i­dent i Gen­er­al Man­ag­er CEE w Dell, Alex­is B. Björ­lin, Vice — Pres­i­dent w Intel. Nie zabraknie też  tech­nicznych warsz­tatów, czy pan­eli dyskusyjnych, a ich tem­aty­ka to nie tylko tech­nolo­gie i pro­gramowanie (choć takie ses­je też będą), ale też zarządzanie pro­jek­ta­mi, budowanie wiz­erunku lid­er­ki czy negoc­jac­je. Naprawdę warto sprawdz­ić listę dostęp­nych prelekcji! 

Ta różnorod­ność powodu­je, że każdy może znaleźć coś ciekawego, nieza­leżnie od tego na jakim etapie kari­ery zawodowej się zna­j­du­je. I w tym tkwi siła wydarzenia, bo różnorod­ność prele­gen­tów i uczest­ników poz­woli na naprawdę ciekawy net­work­ing. Takiego Girls Pow­er w jed­nym miejs­cu w Polsce jeszcze nie było :)

Konkurs!

Mam nadzieję, że spotkam się na Women in Tech Sum­mit z niejed­ną z naszych czytel­niczek i czytel­ników. Razem z orga­ni­za­tora­mi przy­go­towal­iśmy dla Was konkurs, a w nim do wygra­nia dwa bile­ty na to wydarzenie.

Aby wziąć w nim udzi­ał, sko­men­tuj proszę ten wpis odpowiedz­ią na pytanie:

Którego z keynote speak­erów chciałabyś/chciałbyś poz­nać i dlaczego? 

Na odpowiedzi czekamy do 22 październi­ka 2018. Zwycięzców ogłosimy w tym wpisie. Reg­u­lamin konkur­su.

Więcej infor­ma­cji o kon­gre­sie zna­jdziecie na www.womenintechsummit.pl