HackYeah — Największy stacjonarny Hackathon w Europie

By 24 September 2017 Wydarzenia

Jako Com­mu­ni­ty Part­ner chce­my Cię serdecznie zaprosić na Hack­Yeah, czyli najwięk­szy stacjonarny hackathon w Europie, który odbędzie się w dni­ach 28–29 październi­ka w Krakowie.

Wydarze­nie jest skierowane do sze­rok­iej rzeszy odbior­ców — głównie do spec­jal­istów branży IT, ale nie tylko! Orga­ni­za­torzy chcą, aby to wydarze­nie stało się miejscem spotka­nia osób kocha­ją­cych wyzwania.

Co to oznacza? Przed uczest­nika­mi postaw­ione zostanie ekstremalne wyzwanie — w ciągu 24 godzin wytężonego wysiłku będą mieli za zadanie stworzyć rozwiąza­nia w poszczegól­nych trzech kat­e­go­ri­ach: X‑SPORTS, X‑NATURE, X‑SOCIAL. 

Hasłem eventu jest: EXTREME!

Pomysło­daw­cy hackathonu stworzyli 3 ścież­ki, który­mi mogą kroczyć uczest­ni­cy w październikowy week­end. Wspól­nie z pro­gramis­ta­mi oraz ludź­mi zafas­cynowany­mi nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi nadadzą nowe znacze­nie słowu “ekstremal­ny”.

Jed­ną z kat­e­gorii jest: X‑SPORTS, gdzie głównym zadaniem uczest­ników będzie stworze­nie kreaty­wnego i innowa­cyjnego rozwiąza­nia dla ludzi prak­tyku­ją­cych sporty ekstremalne. 

Drugą kat­e­gorią pod­czas hackathonu będzie X‑NATURE — uczest­ni­cy będą mieli za zadanie znaleźć rozwiązanie, które będzie mogło ostrzec, zapo­biec lub zni­welować zagroże­nia stwarzane przez siły natu­ry, jak np. hura­gany czy powodzie. 

Trze­cia kat­e­go­ria: X‑SOCIAL doty­czy prob­lemów społecznych tj. ubóst­wo, bezrobo­cie czy też bezpieczeństwo. 

Dodatkowo Part­nerzy Hack­Yeah przy­go­tu­ją zada­nia, których będzie moż­na pod­jąć się na miejscu. 

Brzmi ciekawie?

Jeśli chce­cie wziąć udzi­ał w tym wyjątkowym hackathonie, zgłoś­cie się już dziś!

https://evenea.pl/imprezy/konferencje/krakow/hackyeah-152914/

Cały zysk z biletów zostanie przekazany na cele charytatywne.

Co więcej, mamy dla Was niespodziankę! Orga­ni­za­torzy utworzyli dla nas spec­jal­ną pulę dar­mowych bli­etów. Pier­wsze 15 osób, które wpisze kod: 

kobietydokodu

będzie mogło sko­rzys­tać z dar­mowej wejściówki.

Kto pier­wszy, ten lep­szy, życzymy powodzenia, a szczęśli­w­ców prosimy też o komen­tarz, że Wam się udało skorzystać.

Oczy­wiś­cie więcej infor­ma­cji zna­jdziecie na stron­ie wydarzenia: www.hackyeah.pl

#hack­yeah