Tag

#main

#main, 5 września 2016

By | #main | 3 Comments

Ostat­nio na blogu pub­liku­je­my nieco mniej, ponieważ więk­szość naszej uwa­gi sku­pia orga­ni­za­c­ja Devoxx4Kids. Obow­iąz­ki obow­iązka­mi, ale o #mainie nie zapom­i­namy — przy­jem­nej lektury!

Read More

#main, 8 sierpnia 2016

By | #main | No Comments

Dzisi­aj odd­a­je­my Wam do rąk kole­jnego #maina — a w nim m.in. o oso­bie, bez której IBM PC był­by po pros­tu kole­jną kon­strukcją na rynku elek­tron­i­ki użytkowej, niewyróż­ni­a­jącą się spośród…

Read More