#main, 4 lipca 2016

By 4 July 2016 #main

Po krótkiej, chorobowej prz­er­wie (nie ma to jak się przez­iębić w środ­ku lata…) wracamy z cyk­lem #main. Kawy w dłoń i zaprasza­my do lektury!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001

Dla zde­cy­dowanej więk­szoś­ci czytel­ników kom­put­er jest narzędziem pra­cy, żródłem infor­ma­cji i pomocą naukową- w takiej opcji, jakie narzędzia poma­ga­ją Tobie być pro­duk­ty­wną? Daj znać w komentarzu!

Dlaczego praca pod presją czasu nie działa

Nie od wczo­raj wiado­mo, że pra­ca pod presją cza­su nie jest efek­ty­w­na — częs­to jest też bezsen­sow­na, bo nie sku­pi­amy się na real­nych potrze­bach a na ter­mi­nach. Nieste­ty zarządza­ją­cy pro­jek­ta­mi IT zda­ją się cały czas nie widzieć oczy­wis­tego ;) Jeśli jed­nak masz możli­wość i chcesz przekon­ać oso­by zarządza­jące w swo­jej fir­mie do zmi­any pode­jś­cia pole­camy artykuł w ser­wisie medium.com — autor­ka świet­nie opisu­je kon­sek­wenc­je takiego pode­jś­cia oraz wyjas­nia w prosty sposób, dlaczego się to po pros­tu nie opła­ca i dlaczego (oraz przede wszys­tkim jak) budować pro­jek­ty w opar­ciu o poczu­cie sen­su tego, co robimy.

Artykuł w ser­wisie medium.com

Octopus — wyrabianie dobrych nawyków u dzieci

Na Kick­starterze pojaw­iła się kole­j­na ciekawa kam­pa­nia — zegarek Octo­pus, który uczy dzieci pozy­ty­wnych nawyków oraz o kon­cep­cie cza­su! Zami­ast zwykłej tar­czy, zegarek komu­niku­je się za pomocą kolorowych ikonek wyświ­et­lanych na ekranie — dzię­ki temu może być uży­wany także przez najmłod­szych i poma­gać rodz­i­com w pil­nowa­niu harmonogramu.

Kam­pa­nia w ser­wisie kickstarter.com

Łamanie zabezpieczeń Androida

Bez­pieczeńst­wo to pro­ces, a nie stan” — jest to szczegól­nie prawdzi­we w przy­pad­ku tech­nologii, z który­mi mamy kon­takt na codzień, tak jak tele­fony komórkowe. W ostat­nim cza­sie Gal Beni­ami­ni odkrył lukę, która real­nie pozwala wykraść klucze szyfru­jące całe urządze­nie. Co ciekawe, prob­lem jest związany nie tyle z opro­gramowaniem, co z architek­turą pro­ce­sorów Snap­drag­on, które zna­jdziemy w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci urządzeń mobil­nych. To już kole­j­na w ostat­nim cza­sie luka w sprzę­cie odkry­ta przez naukow­ców — być może w przyszłoś­ci ważniejsze od opro­gramowa­nia anty­wiru­sowego będą urządzenia i elek­tron­i­ka ‘anty­wiru­sowa’ ? Oczy­wiś­cie nie są to błędy, ktore pozwala­ją od zaraz prze­jąć mil­iony smart­fonów — jeśli jed­nak z jakiegoś powodu tele­fon zaw­iera wrażli­we dane, luka ta może zostać wyko­rzys­tana do wykradzenia z niego danych. Pełny opis luki zna­jdziesz na stron­ie autora.

News w ser­wisie techviral.com
Wpis na blogu badacza

Tłumaczenie postów w FB

Face­book niedłu­go udostęp­ni nową usługę — możli­wość tłu­maczenia swoich postów. O ile obec­nie także było to możli­we — jako czytel­nik — zmi­ana pole­ga na tym, że pub­liku­jąc post będziemy mogli go przetłu­maczyć na 44 języ­ki, dzię­ki czemu wyświ­etli się on w najbardziej dopa­sowanym języku. Sama funkc­ja o ile ciekawa i z pewnoś­cią użytecz­na oznacza także coś ciekawszego — tłu­macze­nie maszynowe sta­je się tak dobre, że moż­na mu zau­fać z automaty­cznym tłu­macze­niem kom­plet­nych tek­stów. Póki co są to usłu­gi raczej wewnętrzne, ale z niecier­pli­woś­cią czekamy na udostęp­nie­nie takich usług o wysok­iej jakoś­ci tłu­maczeń dla każdego!

News w ser­wisie wired.com

Netbook za 70$

Dru­ga w dzisiejszym #mainie kam­pa­nia z kick­startera, tym razem — pełno­prawny kom­put­er. W pakiecie za 70$ (cena dla osób wspier­a­ją­cych pro­jekt) zna­jdziemy całkiem porząd­nie wyko­nany kompter wzorowany na Mac­Book Air i dzi­ała­ją­cy pod kon­trolą sys­te­mu RemixOS — bazu­ją­cym na Androidzie sys­temie oper­a­cyjnym dla kom­put­erów. Oznacza to możli­wość uruchami­a­nia wszys­t­kich android­owych aplikacji. Całość prezen­tu­je się bard­zo ciekaw­ie i jest intere­su­ją­ca z jeszcze jed­nego powodu — sys­tem oper­a­cyjny wyglą­da na dojrza­łego kandy­da­ta do domowego kom­put­era! Biorąc pod uwagę, że coraz więcej aplikacji ofer­u­je wer­sje mobilne, już niedłu­go może to być ciekawa alter­naty­wa dla table­tu czy domowego komputera.

Kam­pa­nia w ser­wisie kickstarter.com

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Jaki będzie wynik wyko­na­nia frag­men­tu Math.min(Double.MIN_VALUE, 0.0d);?

Wynikiem tego dzi­ała­nia będzie 0.0 — w prze­ci­wieńst­wie do np. Long czy Inte­ger, pole MIN_VALUE w przy­pad­ku licz­by Dou­ble nie zaw­iera licz­by o najm­niejszej wartoś­ci możli­wej do zapisa­nia, a najm­niejszą liczbę, jaka może być reprezen­towana. Powo­dem jest to, że klasa Dou­ble (zgod­nie ze stan­dar­d­em zapisu liczb zmi­enno­przecinkowych) może reprezen­tować wartość ‘minus nieskońc­zoność’ (Double.NEGATIVE_INFINITY) — w tym kon­tekś­cie porów­nanie ‘mniejszy’ i ‘więk­szy’ nie jest możli­we, przez co zde­cy­dowano się na zapisanie w tym polu innej wartoś­ci (wg doku­men­tacji: najm­niejsza dodat­nia nieze­rowa licz­ba możli­wa do zapisania).

Jak zaprojektowałabyś klasy do reprezentacji gry w warcaby?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Ivan Getting

Ivan wsław­ił się w świecie tech­nologii kilko­ma odkryci­a­mi — i choć nie mają one bezpośred­nio wpły­wu na IT, to tech­nolo­gie opra­cow­ane przy ich uży­ciu mają zas­tosowanie we współczes­nych kom­put­er­ach. Ivan Get­ting urodz­ił się w 1912 roku w Nowym Jorku, w 1933 uzyskał dyplom na MIT z fizy­ki, a w 1935 z astrofizy­ki., po czym rozpoczął kari­erę aka­demicką — najpierw na uni­w­er­syte­cie Har­var­da, a następ­nie w lab­o­ra­to­ri­um promieniowa­nia MIT. Po rozpoczę­ciu wojny współpra­cow­ał z wojskiem, głównie w zakre­sie wyko­rzys­ta­nia nowa­torskiej ówczes­nie tech­nologii radarowej. Jed­nym  z efek­tów jego pra­cy był automaty­czny sys­tem kierowa­nia anty-pociska­mi, który poz­wolił skuteczniej bronić Lon­dyn przed raki­eta­mi V‑1 w koń­cowych eta­pach wojny.

W późniejszym okre­sie był jed­nym z pier­wszych oren­down­ików i prop­a­ga­torów sys­te­mu naw­igacji opartego o pre­cyzyjne zegary wzor­cowe oraz bazu­jącego na różni­cach cza­sowych pomiędzy wielo­ma syg­nała­mi — inny­mi słowy, sys­te­mu GPS ;) Poza wkła­dem tech­nicznym i teo­re­ty­cznym, był także jed­ną z osób które doprowadz­iły do jego fak­ty­cznego pow­sta­nia (przekonu­jąc do pomysłu m.in. Pen­ta­gon). Uczest­niczył także w pra­cach lab­o­ra­to­ri­um MIT nad skon­struowaniem szy­bkiego prz­erzut­ni­ka — obec­nie nie mają one dużego zas­tosowa­nia w elek­tron­ice, ale ówcześnie poz­woliły na zwięk­sze­nie mocy obliczeniowych ‘kom­put­erów’.

Był też pier­wszym preze­sem The Aero­space Cor­po­ra­tion — naukowego zaplecza armii amerykańskiej, gdzie dopra­cowywał m.in. tech­nolo­gie radarowe, samolo­ty dalekiego zasięgu, a także ele­men­ty pro­gra­mu kosmicznego!

Choć bada­nia Ivana nie mają bezpośred­niego przełoże­nia na kom­put­ery takie, jak uży­wamy ich ter­az, to wiele z tech­nologii, które pow­stały przy okazji pro­jek­tów, które prowadz­ił miała znaczą­cy wpływ na postęp elek­tron­i­ki oraz tech­nologii cyfrowych.

Więcej o Ivanie Get­tin­gu zna­jdziesz na wikipedii, zachę­camy też do przeczy­ta­nia wywiadu.

Pytanie na ten tydzień

Jakiego typu treś­ci chci­ałabyś czy­tać na kobietydokodu.pl w przyszłoś­ci?
  • Add your answer

Z uwa­gi na sporo innych obow­iązków nieste­ty nie mamy możli­woś­ci pub­likować tak częs­to, jak byśmy tego chcieli — dlat­ego tym bardziej ważne jest to, na czym zależy Tobie — czytel­nikowi blo­ga. Z góry dzięku­je­my za wspar­cie i pomoc!