#main, 12 września 2016

By 12 September 2016 September 19th, 2016 #main

Zmęczeni, ale szczęśli­wi — to chy­ba najlep­sze pod­sumowanie naszego stanu po Devoxx4Kids ;) Dzisiejszy #main także w tema­cie rozwoju :)

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)
Grafi­ka w nagłówku pochodzi z ser­wisu Freepik

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki-ankiety-001

Najważniejszym przełomem w IT wg naszych czytel­ników okazał się Inter­net :) Co ciekawe, na drugiej pozy­cji mamy zupełnie inny rodzaj przeło­mu — stricte tech­niczny — tranzys­tor. Miło było zobaczyć w zestaw­ie­niu także Maszynę Turinga :)

Konferencja JDD — zniżka na bilety!

Wielki­mi kroka­mi zbliża się kole­j­na edy­c­ja JDD — już 10 i 11 październi­ka. Dzię­ki uprze­j­moś­ci orga­ni­za­torów może­my podzielić się z Wami kodem, dzię­ki które­mu może­cie kupić bilet z 15% zniżką! Kod kuponu to: JDD_kobietydokodu , polecamy!

Agen­da kon­fer­encji JDD

Warsztaty z Pythona w Koszalinie

Kosza­l­ińs­ka gru­pa Karotek orga­nizu­je 30 wrześ­nia warsz­taty z Pythona — jest to świet­na sprawa dla osób, które chcą spróbować swoich sił z pro­gramowaniem lub po pros­tu mają ochotę dobrze się baw­ić przy okazji ucząc się czegoś nowego :) Gorą­co pole­camy — zapisy tylko do 16 września!

Strona wydarzenia
Wydarze­nie w ser­wisie Facebook

Wolves Summit dla Developerów – bezpłatna konferencja dla programistów

26 październi­ka 2016 w Warsza­w­ie odbędzie się już dru­ga edy­c­ja bezpłat­nej między­nar­o­dowej kon­fer­encji dla pro­gramistów – Wolves Sum­mit dla Devel­op­erów. Wygraj kurs od Soft­ware Devel­op­ment Acad­e­my o wartoś­ci do 10 tys. PLN, drona lub kamerę GoPro.

Spotkaj glob­alne kor­po­rac­je i szy­bko ros­nące star­tupy z całego świa­ta, odbądź spotka­nia z fir­ma­mi, które mogą stać się twoi­mi przyszły­mi pra­co­daw­ca­mi i rozwiń kari­erę w branży IT. Wolves Sum­mit dla Devel­op­erów to również możli­wość wzię­cia udzi­ału w wykładach świa­towych ekspertów oraz poz­na­nia aktu­al­nych trendów i najlep­szych prak­tyk z sek­to­ra nowych tech­nologii. Prelekc­je prowad­zone m.in. przez Przem­ka Wysotę, Math­i­asa Gajhede czy Dar­iusz Kalbar­czy­ka będą doty­czyły tem­atów od Angu­lar JS po SCRUM i Design Sprint.

Zobacz 2 min after­movie z kwiet­nia 2016

Licz­ba miejsc ogranic­zona. Zapisz się ter­az.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: czym się różnic char od byte w przy­pad­ku pra­cy ze Stringa­mi w Javie?

Baj­ty są pod­sta­wową jed­nos­tką zapisu infor­ma­cji w kom­put­er­ach — i tak też są prze­chowywane w pamię­ci. Konkretne wartoś­ci bajtów dla danego znaku (np. ‘ś’) różnią się, w zależnoś­ci od kodowa­nia — w niek­tórych przy­pad­kach (np. UTF‑8 czy UTF-16) jeden znak zapisany jest na kilku baj­tach. Ponieważ wewnętrznie Java prze­chowu­je Strin­gi wyko­rzys­tu­jąc kodowanie UTF-16, konieczne jest reprezen­towanie nie tylko bajtów, ale także poje­dynczych znaków/liter. Do tego służy właśnie typ char — do reprezen­towa­nia poje­dynczych znaków/liter. For­mal­nie jest to typ liczbowy, który jest prze­chowywany w pamię­ci w postaci 2 bajtów — taki sam rozmi­ar (a więc i ilość możli­wych wartoś­ci) ma typ short. Różni­ca jest taka, że short jest typem liczbowym, a więc może reprezen­tować także licz­by ujemne. Typ char jest dos­tosowany do kodowa­nia UTF-16 — może reprezen­tować tylko wartoś­ci nieu­jemne (a więc wszys­tkie opisane stan­dar­d­em UTF-16). Z tego powodu typ char powinien być wyko­rzysty­wany tylko w kon­tekś­cie pra­cy ze Stringa­mi i plika­mi tekstowymi.

Czym jest (i do czego służy) blok statyczny?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Vinton Gray Cerf

Znany szerzej jako Vint Cerf — twór­ca pro­tokołu TCP/IP. Vint już będąc w liceum pra­cow­ał w fir­mie Rock­et­dyne — jed­nej z firm współpracu­ją­cych z NASA przy pro­gramie Apol­lo. Jed­nym z pier­wszych pro­jek­tów, w którym uczest­niczył było pro­gram do matem­aty­cznej anal­izy sil­ników F‑1 — z uwa­gi na ogranic­zoną ich ilość oraz nie do koń­ca poz­nane para­me­try, był to jeden z kluc­zowych ele­men­tów niezbęd­nych do sukce­su mis­ji Apol­lo. Studi­u­jąc na uni­w­er­syte­cie Stan­for­da pra­cow­ał w IBM, m.in. przy pro­jek­cie QUICKTRAN (język bazu­ją­cy na FOR­TRANie, pozwala­ją­cy np. na debu­gowanie. Po uzyska­niu dyplo­mu prz­er­wał pracę aby kon­tyn­uować stu­dia na Uni­w­er­syte­cie Los Ange­les w Kali­fornii. Tam współpra­cow­ał m.in z grupą, która opra­cowywała pro­tokoły komu­nika­cyjne dla sieci ARPANET. Bada­nia te kon­tyn­uował wraz ze współpra­cown­ika­mi, czego efek­tem był pro­tokół TCP/IP — właś­ci­wie postawa dzi­ała­nia inter­ne­tu. Vint kon­tyn­uował pracę w agencji DARPA do roku 1982, kiedy został wicepreze­sem firmy MCI Dig­i­tal Inter­net Ser­vices — pier­wszej plat­formy ofer­u­jącej kon­ta pocz­ty email. W między­cza­sie był także współza­łoży­cielem ISOC — Inter­net Soci­ety. W lat­ach 1999–2007 był członkiem ICAAN (Inter­net Cor­po­ra­tion for Assigned Names and Num­bers — orga­ni­za­cji zarządza­jącej adresa­mi IP). W późniejszych lat­ach współt­worzył lub brał udzi­ał w pra­cach wielu insty­tucji badaw­czych i dorad­czych, także przy prezy­den­cie USA. Od czer­w­ca 2016 roku pracu­je w NASA przy pro­jek­towa­niu infra­struk­tu­ry przesyłu danych odpornej na opóźnienia wynika­jące ze znacznych odległoś­ci w kosmosie.

Not­ka biograficz­na w na Wikipedii

Pytanie na ten tydzień

Jakie są najlep­sze sposo­by na budowanie swo­jej sieci kon­tak­tów?
  • Add your answer