#main, 10 października 2016

By 10 October 2016 #main

Za okna­mi jesień w pełnej okaza­łoś­ci a na ekranie kobietydokodu.pl  z najnowszym #main — w tym wpisie trochę o architek­turze aplikacji, układach scalonych i fron­tendzie. Zapraszamy!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)
Grafi­ka w nagłówku pochodzi z ser­wisu Freepik.

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki-ankiety-001

Więk­szość naszych czytel­ników odpowiedzi­ała, że architek­tu­ra jest zbiorem wyty­cznych do dal­szego roz­wo­ju aplikacji, co pokry­wa się z najbardziej pop­u­larną definicją. Zachę­camy jed­nak do nieco głęb­szego zapoz­na­nia się z tem­atem — na blogu już wkrótce zna­jdziesz wpis na ten tem­at pod­sumowu­ją­cy różne aspek­ty architek­tu­ry sys­temów infor­maty­cznych i różne jej definicje.

Frontend? Dlaczego nie?

Dla osób pracu­ją­cych głównie z back­en­dem fron­dend częs­to brz­mi jak czarna magia — set­ki bib­liotek, które w jak­iś sposób współpracu­ją ze sobą generu­jąc jedynie tysiąc wyjątków zależnych od przeglą­dar­ki i rozdziel­czoś­ci ekranu. Jest w tym trochę prawdy, a w ser­wisie hackernoon.com pojaw­ił się ciekawy wpis na ten tem­at — polecamy!

(Lekko) humorysty­czny tekst o tym, jak to jest być Fron­tend developerem

Sztuczna inteligencja a moralność

Współcześnie sztucz­na inteligenc­ja jest już całkiem dobra w ucze­niu się, ale prob­le­mem pozosta­je moral­ność — decyz­je pode­j­mu­je wyłącznie na pod­staw­ie wcześniejszych doświad­czeń. Naukow­cy z MIT postanow­ili nauczyć ją moral­noś­ci — każdy ma możli­wość oce­ny decyzji pode­j­mowanych przez sztuczną inteligencję (np. auto­nom­iczne samo­chody) w kat­e­go­ri­ach ‘mniejszego zła’. Głosy inter­nautów trafi­a­ją następ­nie do sys­temów uczą­cych, które uwzględ­ni­a­ją określone wzorce w pro­ce­sie pode­j­mowa­nia decyzji. Pro­jekt ciekawy i zde­cy­dowanie warty wsparcia!

Strona głów­na Moral Machine

Tygodniowe wyzwanie programistyczne startuje!

Pamięta­cie nasze ostat­nie zapowiedzi? W końcu udało nam się znaleźć czas i przy­go­tować mate­ri­ały  — już w ten piątek star­tu­je nasze wyzwanie pro­gramisty­czne! Codzi­en­nie będą pojaw­iały się zada­nia dla początku­ją­cych i zaawan­sowanych, a następ­nego dnia nasza odpowiedź (w Javie ;) ). Zada­nia są przy­go­towane tak, aby język pro­gramowa­nia nie miał znaczenia i każdy mógł z nich sko­rzys­tać. Zada­nia będą udostęp­ni­ane na Face­booku (link do wydarzenia poniżej), a także na blogu. Gorą­co zachę­camy do udzi­ału — szczegóły w linku poniżej!

Wydarze­nie w ser­wisie facebook.com

Tech Leaders

Za niedłu­go star­tu­je kole­j­na, dru­ga już edy­c­ja pro­gra­mu Tech Lead­ers. Dzię­ki temu pro­gramowi, doświad­c­zone oso­by z branży poma­ga­ją innym rozwi­jać swo­je skrzy­dła. Gorą­co pole­camy — zapisy dla uczest­ników są tylko do 25 października!

Strona pro­gra­mu techleaders.pl

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: czym jest aplikac­ja monolityczna?

Aplikac­ja mono­li­ty­cz­na to sposób budowa­nia sys­temów infor­maty­cznych, w którym wszys­tkie kom­po­nen­ty dzi­ała­ją w ramach jed­nej aplikacji (np. na jed­nym ser­w­erze). Kiedyś bard­zo pop­u­larny ze wzglę­du na brak real­nych alter­natyw — aplikac­je dzi­ałały na kom­put­er­ach typu main­frame, a chmu­ra obliczeniowa była wymysłem futurystów.

Takie pode­jś­cie do tworzenia aplikacji ma niewąt­pli­wie jed­ną zaletę — nie doty­czą jej prob­le­my związane z komu­nikacją sieciową, wymi­ana danych pomiędzy mod­uła­mi może odby­wać się po pros­tu w pamię­ci i nie musimy martwić się o spójność danych czy konflikty.

Minusem jest oczy­wiś­cie bard­zo ogranic­zona możli­wość skalowa­nia — tego rodza­ju aplikac­je częs­to bard­zo trud­no prze­nieść na wiele równole­gle dzi­ała­ją­cych kom­put­erów, brak prob­lemów częs­to składa­nia pro­gramistów do pójś­cia na skró­ty — częs­to za bard­zo na skró­ty (generu­jąc lega­cy code).

Obec­nie raczej nie tworzy się aplikacji mono­li­ty­cznych, z wyjątka­mi aplikacji użytkowych (np. aplikac­je okienkowe, które instalu­je­my na kom­put­er­ach — choć i one coraz częś­ciej ‘wspo­ma­gane’ są chmu­ra­mi). Kosz­ty sko­rzys­ta­nia z chmury obliczeniowej są obec­nie na tyle niskie, że architek­tu­ra mono­li­ty­cz­na raczej nie ma uza­sad­nienia poza spec­jal­isty­czny­mi zastosowaniami.

Do czego służy i jak wykorzystać siatkę Zachmana?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Jack Kilby

Jack Kil­by jest lau­re­atem nagrody nobla z 2000 roku z dziedziny fizy­ki. W his­torię IT wpisał się jed­nak znacznie wcześniej, bo w lat­ach 50-tych. W tym cza­sie branża ‘wal­czyła’ z nie lada prob­le­mem — zwięk­szanie mocy obliczeniowej (lub ogól­nie możli­woś­ci) układów elek­tron­icznych stawało się coraz trud­niejsze z uwa­gi na ogrom­ną liczbę ele­men­tów, które wchodz­iły w skład takich układów (dla przykładu kom­put­er TX‑0, jeden z pier­wszych tranzys­torowych, wyko­rzysty­wał pon­ad 3600 samych tranzys­torów). Jako stażys­ta w fir­mie Texas Instru­ments (do dziś jeden z najwięk­szych pro­du­cen­tów ele­men­tów elek­tron­icznych) Kil­by miał za zadanie zmierzyć się z tym prob­le­mem. Doszedł do wniosku, że jedynie pro­dukc­ja wielu ele­men­tów w ramach jed­nego bloku półprze­wod­ni­ka (to, co współcześnie nazy­wamy ‘waflem’) daje możli­wość przezwycięże­nia prob­le­mu. Niedłu­go potem zaprezen­tował zarzą­dowi pro­to­typ — kawałek ger­manu (ówcześnie uży­wanego jako główny półprze­wod­nik), który po podłącze­niu do zasi­la­nia gen­erował falę sinu­soidal­ną, udowad­ni­a­jąc, że pomysł ma szanse na prak­ty­czne zastosowanie.

Do cza­su ode­jś­cia na emery­turę w 1983 roku pra­cow­ał w fir­mie Texas Instru­ments, rozwi­ja­jąc tech­nolo­gie półprze­wod­nikowe, w między­cza­sie uzysku­jąc w związku z tym kil­ka paten­tów. W 2000 roku otrzy­mał nagrodę Nobla za odkrycie układów scalonych z 1958 roku.

Not­ka biograficz­na na Wikipedii
Not­ka w ser­wisie Engi­neer­ing and Tech­nol­o­gy Wiki
Not­ka na stron­ie Texas Instruments
Prze­mowa wygłos­zona po otrzy­ma­niu nagrody Nobla

Pytanie na ten tydzień

Najlep­szy sposób na jesi­enne wiec­zo­ry to
  • Add your answer