Zapisz się na Festiwal Sektor 3.0

By 26 April 2017 Wydarzenia

26 kwiet­nia rusza rejes­trac­ja na fes­ti­w­al Sek­tor 3.0, który odbędzie się 30 i 31 maja w Warsza­w­ie. Sek­tor 3.0 to najwięk­sze w Polsce wydarze­nie poświę­cone wyko­rzys­ta­niu nowych tech­nologii w dzi­ała­ni­ach społecznych. Wstęp na fes­ti­w­al jest bezpłat­ny, ale ilość miejsc jest ogranic­zona!

W pro­gramie dwa dni wypełnione warsz­tata­mi i sem­i­nar­i­a­mi prowad­zonych przez blisko 60 prowadzą­cych z różnych stron świa­ta. „Sek­tor” będzie też okazją do poz­na­nia bliżej i przetestowa­nia najnowocześniejszych tech­nologii jak np. Hololens czy inter­ak­ty­wne lus­tra Abyss Glass.

W fes­ti­walu mogą wziąć udzi­ał przed­staw­iciele orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, biz­ne­su, star­tupów, admin­is­tracji pub­licznej i nau­ki. Ponieważ licz­ba miejsc jest ogranic­zona do 600, o udziale w wydarze­niu decy­du­je kole­jność zgłoszenia. Rejes­trac­ja dostęp­na jest na stron­ie www.sektor3‑0.pl/festiwal. Udzi­ał w wydarze­niu jest nieod­płat­ny.

Pier­wszego dnia odbędą się spotka­nia z eksper­ta­mi z kilku­nas­tu kra­jów w Cen­trum Nau­ki Kopernik. W har­mono­gramie przewidziano m.in. wys­tąpi­enia płk. George Zam­ka — astro­nau­ty NASA, który podzieli się  swoi­mi doświad­czeni­a­mi z wyko­rzys­taniem nowych tech­nologii, pro­fe­sor Peter O. Gloor z Mas­sauchusetts Insti­tute of Tech­nol­o­gy, który opowie o najnowszych tren­dach a także Karen Gra­ham z Ide­al­ware, która pod­powie, jak przy­go­tować orga­ni­za­cję na wyzwa­nia przyszłoś­ci. Wśród prele­gen­tów zna­jdą się również m.in.: Bar­tosz Węglar­czyk (onet.pl), Artur Kurasińs­ki (MUSE), prof. Dar­iusz Jemiel­ni­ak (Min­is­terst­wo Cyfryza­cji) oraz Bartłomiej Topa, aktor fil­mowy i teatral­ny, współpracu­ją­cy z Fun­dacją Synapsis.

Łącznie pod­czas „Sek­to­ra” odbędzie się 18 sem­i­nar­iów, a w kulu­arach będzie moż­na porz­maw­iać z przed­staw­iciela­mi firm takich jak Intel, Microsoft, Cis­co, a także star­tupów i orga­ni­za­cji non prof­it. Uczest­ni­cy będą mogli także przyjrzeć się z bliska najnowszym tech­nolo­giom takim, jak Hololens, wirtu­alne lus­tra Abyss Glass, czy pro­gramowanie z wyko­rzys­taniem robotów.

Drugiego dnia przewidziano 10 spec­jal­isty­cznych warsz­tatów przy­go­towanych przez part­nerów (warsz­taty odbędą się m.in. w siedz­ibach firm Intel, Microsoft i Eric­s­son oraz w Min­is­terst­wie Cyfryzacji).

Part­ner główny – Intel

Part­ner tech­no­log­iczny – Microsoft

Part­nerzy wspier­a­ją­cy – Eric­s­son, Cisco

Patroni – Tele­cen­tre Europe, Min­is­terst­wo Cyfryza­cji, Sze­rok­ie Porozu­mie­nie na rzecz Umiejętności Cyfrowych, Mias­to Stołeczne Warsza­wa, Szkoła Głów­na Handlowa

Współpra­ca – Cen­trum Nau­ki Kopernik, Infoshare

Patroni medi­al­ni – Tygod­nik Poli­ty­ka, Press, Kom­put­er Świat, PCLab, PARP, Mobile Trends, Ngo.pl, Dobra Strona Inter­ne­tu, Kobi­ety­DoKo­du, Cross­web, Fintek.pl, Nowymarketing.pl, Girls Code Fun

Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu oraz zapisy zna­jdziesz na stron­ie www.sektor3‑0.pl, a także na Face­booku oraz na Twit­terze.

Zaprasza­my!