4Developers 2016

By 4 March 2016 Wydarzenia

Dwanaś­cie ścieżek tem­aty­cznych, 1200 uczest­ników, mnóst­wo atrakcji i nowoś­ci oraz nie­zlic­zona iloś­ci możli­woś­ci zawodowych oraz rekru­ta­cyjnych — to wszys­tko czeka na Was już 11 kwiet­nia w Warsza­w­ie. Wygraj dar­mową wejściówkę!

Do kogo adresowany jest Festiwal 4Developers?

Ideę 4Developers opisu­je hasło Make IT grow, które towarzyszy wydarze­niu od samego początku. Pro­gramiś­ci, team lead­erzy, man­agerowie IT, stu­den­ci, zawodow­cy, jak również laicy — nie może Was tam zabraknąć!

Dlaczego fes­ti­w­al 4Developers jest wyjątkowy? To jed­no z najwięk­szych tego typu spotkań w Polsce, gdzie poza solid­ną dawką mery­to­ry­ki (będzie aż 12 ścieżek tem­aty­cznych!) masz też niesamow­itą okazję spotkać innych pasjonatów IT z całego kra­ju, naw­iązać zna­jo­moś­ci i być może przyspieszyć swo­ją karierę!

Znajdź temat dla siebie!

Orga­ni­za­torzy spotka­nia staw­ia­ją na inter­dyscy­pli­narność i ofer­owanie bogatej wiedzy z sze­rok­iego spek­trum zagad­nień związanych z IT. W tym roku planowanych jest aż 12 ścieżek tem­aty­cznych, m.in. Java, Ruby, PHP, architek­tu­ra aplikacji czy .NET, ale także kompe­tenc­je miękkie. Nad warst­wą mery­to­ryczną każdej ze ścieżek czuwa­ją men­torzy — spec­jal­iś­ci z różnych dziedzin IT.

Festiwal to nie tylko wiedza

4Developers to dużo więcej niż wykłady — to także świet­na okaz­ja, by wyjść poza stre­fę wykład­ową i w swo­bod­nej atmos­ferze spotkać się ze świa­towej klasy spec­jal­is­ta­mi i pasjonata­mi świa­ta IT. To także szereg atrakcji wychodzą­cych poza salę wykład­ową, sprzy­ja­ją­cych akty­wnoś­ci, dzie­le­niu się wiedzą w niepow­tarzal­nej atmos­ferze oraz wspiera­niu roz­wo­ju pol­skiej społecznoś­ci technologicznej.

Konkurs! Do wygrania wejściówka na konferencje!

Zapro­ponuj tem­at na kon­fer­enc­je — nie musi to być coś, na czym się znasz, nie musi być nawet bard­zo sen­sown­ie — musi mieć jed­nak jakikol­wiek związek z IT. Nie będziemy oczy­wiś­cie oczeki­wali prezen­tacji i abstrak­tu, ale niech będzie to coś, o czym sama z przy­jem­noś­cią posłuchasz ;) Propozy­c­je wpisz w komen­tarzu pod wpisem — naj­ciekawsza propozy­c­ja zostanie nagrod­zona dar­mową wejściówką!

Przykład­owa propozy­c­ja: Case study — opra­cow­anie algo­ryt­mu opty­mal­iza­cji tem­per­atu­ry i cza­su wyp­ieku pieczywa.

Na zgłoszenia czekamy 5 dni — do półno­cy ze środy na czwartek (9.03 — 10.03).

Do zobaczenia w Warszawie!

http://2016.4developers.org.pl/

https://www.facebook.com/4Developers/

Kobietydokodu.pl są patronem medi­al­nym festiwalu.