[Konkurs] SegFault Warszawa 2019

By 3 September 2019 September 8th, 2019 Wydarzenia

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że objęliśmy patronatem wydarze­nie Seg­Fault. W tym wpisie zna­jdziecie zadanie konkur­sowe, bo do roz­da­nia mamy jed­ną wejściówkę!

Warsza­wska edy­c­ja Seg­Fault to przede wszys­tkim tem­aty­ka związana z Data Engi­neer­ing i Applied ML / AI.

Wszyscy mówią dziś o mocy i możli­woś­ci­ach Big Data, Machine Learn­ing i Sztucznej Inteligencji.  Seg­Fault to nie teo­ria, lecz prak­ty­czne przykłady wdroże­niowe. Wydarze­nie odby­wa się 25.10.2019 (data uległa zmi­an­ie) w cen­trum Warszawy.

Sami orga­ni­za­torzy zapewniają:

Chcesz uniknąć rozmów o tren­dach, które przy­chodzą i odchodzą? o “next big thing”, które jest tylko starą tech­nologią w nowych szat­ach? Zapraszamy!

Sprawdź­cie listę prele­gen­tów, wyglą­da interesująco!

I właśnie tej listy doty­czy nasze zadanie konkur­sowe. Do koń­ca tego tygod­nia tj. 08.09.2019 napisz­cie w komen­tarzu do tego wpisu na wys­tąpi­e­nie którego z prele­gen­tów najbardziej czeka­cie i dlaczego. Spośród odpowiedzi wybierze­my jed­ną osobą i przekaże­my jej kod na bilet na wydarze­nie. Zwycięzcę ogłosimy w tym wpisie w poniedzi­ałek 09.09.2019.

EDIT: jako, że data kon­fer­encji uległa zmi­an­ie przedłużamy konkrs o tydzień. Czekamy na wasze odpowiedzi do 15.09, a 16 poin­for­mu­je­my kto otrzy­mał bilet na wydarzenie.

A już ter­az dla wszys­t­kich mamy kody zniżkowe na to wydarze­nie, oraz krakowską edy­cję Seg­Fault (która również brz­mi bard­zo ciekawie).

Warszawa: WAW_KOBIETYDOKODU_10

Kraków: KRK_KOBIETYDOKODU_10

 

Czekamy na Wasze odpowiedzi!