[KONKURS] Wygraj wejściówkę na DevOpsDays Warsaw 2016

By 12 November 2016 November 16th, 2016 Wydarzenia

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że patronu­je­my kon­fer­encji: DevOps­Days War­saw, która odbędzie się w dni­ach 22–23.11.2016 w Warsza­w­ie. Co więcej, w związku z nią mamy dla Was konkurs, w którym do wygra­nia jest bilet na to wydarze­nie. Szczegóły zna­jdziecie poniżej. 

DevOpsDays Warsaw

Orga­ni­za­torzy zad­bali, by udzi­ał w wydarze­niu był ciekawy! Między­nar­o­dowi eksper­ci, którzy wys­tąpią na sce­nie, to jeden z naj­moc­niejszych punk­tów kon­fer­encji. Może­my spodziewać się solid­nej daw­ki wiedzy, tech­nicznych tem­atów i prak­ty­cznych case’ów, przy­go­towanych przez najbardziej doświad­c­zonych spec­jal­istów z zakre­su DevOps. Pini Reznik (Con­tain­er Solu­tions), Jorg Schad (Mesos­phere) i Grze­gorz Cem­pla (Oca­do Tech­nol­o­gy), to tylko niek­tórzy z grona prele­gen­tów! Agendę wydarzenia i pełną listę prele­gen­tów sprawdzi­cie na stronie.

1800x1200

Wejś­ciówka na wydarze­nie to koszt 350zł, jed­nak… Rejestru­jąc się na wydarze­nie  z kodem “DODW2016” uzysku­jesz 15% zniż­ki! Chy­ba się opłaca :).

Podziel się swoją wiedzą, dzięki Ignite talks

Ignite talks to niezwyk­le pop­u­lar­na, między­nar­o­dowa for­muła, która obow­iązu­je we wszys­t­kich edy­c­jach kon­fer­encji DevOps­Days w Europie. Pozwala ona na szy­bkie przekazanie jak najbardziej skon­den­sowanej wiedzy przy uży­ciu sla­jdów, które zmieni­a­ją się co 15 sekund. Czas, w którym powin­na zamknąć się cała prezen­tac­ja, nie może przekraczać 5 min­ut. Propozy­c­je tem­atów w ramach Ignite Talks moż­na zgłaszać poprzez for­mu­la­rz, który zna­jdziecie na stron­ie DOD Warsaw.

Więcej o kon­fer­encji zna­jdziecie na stron­ie inter­ne­towej  DevOps­Days War­saw 2016, oraz w medi­ach społecznoś­ciowych (Face­book, Twit­ter oraz YouTube).

KONKURS

Jeśli jesteś zain­tere­sowany udzi­ałem w kon­fer­encji, mamy dla Ciebie konkurs! Do wtorku, 15.11.2016, do godziny 20:00 odpowiedz w komen­tarzu do tego wpisu na poniższe pytanie.  Spośród odpowiedzi wybierze­my tą jed­ną, naj­ciekawszą, a do jej auto­ra trafi bilet na wydarze­nie! O wygranej poin­for­mu­je­my w tym wpisie (a także sko­men­tu­je­my nagrod­zony komen­tarz — ważne: użyj prawdzi­wego maila, bo to na niego będziemy przesyłać nagrodę!).

A pytanie to:

Czym dla Ciebie jest DevOps?

Możesz podzielić się definicją, możesz napisać o ide­al­nej sytu­acji, albo wręcz prze­ci­wnie powołać się na anty­w­zorzec. Możesz opisać własne doświad­czenia, dodać autorską grafikę z odpowiedz­ią na pytanie.… :)

PS. Pamię­taj, by wziąć udzi­ał w konkur­sie tylko, jeśli masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w konferencji. 

A konkurs wygrała: Joan­na Sitkows­ka, gratulujemy!

Wpis pow­stał we współpra­cy z orga­ni­za­tora­mi wydarzenia: DevOps­Days War­saw 2016.