[KONKURS] Wygraj wejściówkę na DevOpsDays Warsaw 2016

By 12 listopada 2016Wydarzenia

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że patronu­je­my kon­fer­encji: DevOps­Days War­saw, która odbędzie się w dni­ach 22–23.11.2016 w Warsza­w­ie. Co więcej, w związku z nią mamy dla Was konkurs, w którym do wygra­nia jest bilet na to wydarze­nie. Szczegóły zna­jdziecie poniżej. 

DevOpsDays Warsaw

Orga­ni­za­torzy zad­bali, by udzi­ał w wydarze­niu był ciekawy! Między­nar­o­dowi eksper­ci, którzy wys­tąpią na sce­nie, to jeden z naj­moc­niejszych punk­tów kon­fer­encji. Może­my spodziewać się solid­nej daw­ki wiedzy, tech­nicznych tem­atów i prak­ty­cznych case’ów, przy­go­towanych przez najbardziej doświad­c­zonych spec­jal­istów z zakre­su DevOps. Pini Reznik (Con­tain­er Solu­tions), Jorg Schad (Mesos­phere) i Grze­gorz Cem­pla (Oca­do Tech­nol­o­gy), to tylko niek­tórzy z grona prele­gen­tów! Agendę wydarzenia i pełną listę prele­gen­tów sprawdzi­cie na stron­ie.

1800x1200

Wejś­ciówka na wydarze­nie to koszt 350zł, jed­nak… Rejestru­jąc się na wydarze­nie  z kodem “DODW2016” uzysku­jesz 15% zniż­ki! Chy­ba się opła­ca :).

Podziel się swoją wiedzą, dzięki Ignite talks

Ignite talks to niezwyk­le pop­u­lar­na, między­nar­o­dowa for­muła, która obow­iązu­je we wszys­t­kich edy­c­jach kon­fer­encji DevOps­Days w Europie. Pozwala ona na szy­bkie przekazanie jak najbardziej skon­den­sowanej wiedzy przy uży­ciu sla­jdów, które zmieni­a­ją się co 15 sekund. Czas, w którym powin­na zamknąć się cała prezen­tac­ja, nie może przekraczać 5 min­ut. Propozy­c­je tem­atów w ramach Ignite Talks moż­na zgłaszać poprzez for­mu­la­rz, który zna­jdziecie na stron­ie DOD War­saw.

Więcej o kon­fer­encji zna­jdziecie na stron­ie inter­ne­towej  DevOps­Days War­saw 2016, oraz w medi­ach społecznoś­ciowych (Face­book, Twit­ter oraz YouTube).

KONKURS

Jeśli jesteś zain­tere­sowany udzi­ałem w kon­fer­encji, mamy dla Ciebie konkurs! Do wtorku, 15.11.2016, do godziny 20:00 odpowiedz w komen­tarzu do tego wpisu na poniższe pytanie.  Spośród odpowiedzi wybierze­my tą jed­ną, naj­ciekawszą, a do jej auto­ra trafi bilet na wydarze­nie! O wygranej poin­for­mu­je­my w tym wpisie (a także sko­men­tu­je­my nagrod­zony komen­tarz — ważne: użyj prawdzi­wego maila, bo to na niego będziemy przesyłać nagrodę!).

A pytanie to:

Czym dla Ciebie jest DevOps?

Możesz podzielić się definicją, możesz napisać o ide­al­nej sytu­acji, albo wręcz prze­ci­wnie powołać się na anty­w­zorzec. Możesz opisać własne doświad­czenia, dodać autorską grafikę z odpowiedz­ią na pytanie.… :)

PS. Pamię­taj, by wziąć udzi­ał w konkur­sie tylko, jeśli masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w kon­fer­encji. 

A konkurs wygrała: Joan­na Sitkows­ka, grat­u­lu­je­my!

Wpis pow­stał we współpra­cy z orga­ni­za­tora­mi wydarzenia: DevOps­Days War­saw 2016.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Joan­na Sitkows­ka

  DevOps to ter­min pow­stały ze złącze­nie dwóch słów: devel­op­ment oraz oper­a­tions.
  DevOps to wspól­na pra­ca devel­op­erów i admin­is­tra­torów nad roz­wo­jem i utrzy­maniem pro­duk­tu. Jest bard­zo dobrym rozwiązaniem w przy­pad­ku wdraża­nia częstych zmi­an w środowisku pro­duk­cyjnym przy jed­noczes­nej chę­ci utrzy­ma­nia wysok­iej jakoś­ci opro­gramowa­nia. Wskazu­je, jak wprowadz­ić iter­a­cyjny mod­el pra­cy, zgod­ny z założe­ni­a­mi Agile, nie tylko w obszarze devel­op­er­skim, ale i oper­a­cyjnym. Pon­ad to automatyzu­je pro­cesy (np: automatyza­c­ja wdrożeń, automatyza­c­ja testów i uwol­nie­nie cza­su testerów), przez co znacznie skró­cony zosta­je czas wdroże­nia. Łączy potrze­bę szy­bkoś­ci real­iza­cji pro­cesów z potrze­bą utrzy­ma­nia jakoś­ci i sta­bil­noś­ci środowiska.
  Con­ti­nous Inte­gra­tion, Con­ti­nous Deploy­ment, Con­ti­nous Deliv­ery i Con­ti­nous Test­ing defini­u­ją, jak ten pro­ces ma być real­i­zowany.
  Wszys­tko w efek­cie przekla­da się na zmniejsze­nie kosztów i cza­su dostar­czenia pro­duk­tu, jego testowa­nia i lep­szego wyko­rzys­ta­nia środowiska oraz koor­dy­nacji wydań. Pier­wsze korzyś­ci ze stosowa­nia Devops zauważyłam w prze­ciągu kilku miesię­cy od cza­su wdroże­nia metody­ki.
  DevOps nie jest dedykowany tylko dużym pro­jek­tom i orga­ni­za­cjom. Wyda­je się dobrym rozwiązaniem w sytu­ac­jach, w których tem­po zmi­an na rynku i duża konkuren­cyjność wyma­ga częstych zmi­an i stałego roz­wo­ju usłu­gi.
  Na rynku mamy duży wybór narzędzi z otwartym kodem np: Pup­pet, Dock­er, Vagrant czy Zab­bix.
  (całą gamę moż­na znaleźć na przykład tutaj: https://dev-ops-tools.zeef.com/richard.kraayenhagen )
  Oso­biś­cie najczęś­ciej mam sty­czność z IBM Bluemix DevOps.
  Z per­spek­ty­wy cza­su wyda­je mi się, że trud­niejsza była zmi­ana kul­tu­ry orga­ni­za­cji i nabranie pewnych nawyków w trak­cie pra­cy, niż opanowanie samych narzędzi.

  • Grat­u­lu­je­my! Wygrałaś bilet na kon­fer­encję. Prosimy o kon­takt mailowy.

 • Tomasz Grzy­bows­ki

  Ops” czy też “ups” tych słówek uży­wam godz­i­na­mi głow­iąc się nad prob­le­mem devel­op­er­skim, drapiąc się w głowę i wier­cąc kole­jny wątek stack­over­flow.
  Czym jest DevOps­Days War­saw 2016? Więcej dev a mniej ops! Dzię­ki kon­fer­encjom i roz­mowom z eksper­ta­mi duże prob­le­my okażą się drob­ni­utkie,
  a chęć tworzenia nowoczes­nego i nieza­wod­nego kodu znacznie wzrośnie! Nieoce­nionym jest móc poroz­maw­iać z pro­gramis­ta­mi z tak wielkim doświad­cze­niem i
  eksper­cki­mi umiejęt­noś­ci­a­mi.