Code Europe 2017

By 29 November 2017 Wydarzenia

Zaprasza­my na ser­ię wydarzeń, których jesteśmy Com­mu­ni­ty Part­nerem. Dodatkowo,  na końcu wpisu zna­jdziesz ofer­tę (ważną do jutra włącznie) upaważ­ni­a­jącą do zakupu znacznie tańszej wejściówki.

O wydarzeniu

Już w grud­niu przy­jedzie do Pol­s­ki 130 topowych spec­jal­istów IT z 22 kra­jów świata.

Pon­ad 130 spec­jal­istów IT z topowych i innowa­cyjnych firm, takich jak Booking.com, Intel, Microsoft, Net­flix, Ora­cle, The Walt Dis­ney Com­pa­ny — już 7, 5 i 13 grud­nia podzieli się najnowszą wiedzą z branży IT na kon­fer­encji pro­gramisty­cznej Code Europe. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali aż 10 ścieżek tem­aty­cznych i zaprosili świa­towej klasy spec­jal­istów z 22 kra­jów. Czego ciekawego będzie się moż­na dowiedzieć?

Już 5, 7 i 13 grud­nia Kraków, Warsza­wa i Wrocław staną się kole­jno stoli­ca­mi branży IT. Po raz pier­wszy w Polsce, właśnie na grud­niowej kon­fer­encji pro­gramisty­cznej Code Europe, topowi eksper­ci z najbardziej innowa­cyjnych firm z branży IT podzielą się unikalną wiedzą. To jedy­na okaz­ja do spotka­nia się z pon­ad 130 spec­jal­is­ta­mi IT, którzy przy­jeżdża­ją do Pol­s­ki spec­jal­nie na Code Europe, wśród nich są:

  • Edward Burns, na co dzień Con­sult­ing Mem­ber of the Tech­ni­cal Staff w Ora­cle, bloger mochimachine.org/, badacz pro­gramistów i autor książ­ki “Secrets of the Rock Star“, poprowadzi wykład “Secrets of the Above Aver­age Pro­gram­mers”. To spotkanie dla tych, którzy zas­tanaw­ia­ją się, jak zad­bać o rozwój zawodowy, inwest­ować swój czas i rozwi­jać kompetencje.
  • Nicolás Bevac­qua, Front-end Engi­neer z Elas­tic, znany jako bloger Pony­foo, autor m.in. “JavaScript Appli­ca­tion Design” czy “Prac­ti­cal Mod­ern JavaScript”, poprowadzi wykład “Mod­u­lar Design”. Nicolás pod­powie, jak efek­ty­wnie tworzyć mod­uły w JavaScript i budować duże aplikac­je o struk­turze modułowej.
  • Alex Castil­lo, autor blo­ga http://www.castillo.io/, na co dzień Soft­ware Engi­neer w Net­flix, pasjonat Angu­lara, Reac­ta i Neu­roTech poprowadzi wykład “Neu­ro­Javascript III: Mov­ing things with your mind”, w którym podzieli się najnowszy­mi odkryci­a­mi na tem­at pra­cy ludzkiego mózgu. Dołącz, jeśli chcesz się dowiedzieć, jak przeprowadzać ekspery­men­ty behaw­io­ralne za pomocą Angu­lar 2 i uczenia maszynowego.
  • Jan­na Loef­fler, Senior Ride Con­trol Soft­ware Engi­neer w The Walt Dis­ney Com­pa­ny, opowie o tym, co stoi za sukce­sem parków rozry­w­ki Walt Dis­ney World. Jeśli chcesz poz­nać najnowsze rozwiąza­nia stosowane w branży rozry­wkowej, wybierz się na wykład “DevOps at Walt Dis­ney Imag­i­neer­ing: Inte­grat­ing Tal­ent and Tools”.

 Code Europe to:

  • 10 ścieżek tem­aty­cznych: Cloud Com­put­ing, Data Sci­ence, Future & Inspire, Gamedev, Java & Scala, DevOps & Archi­tec­ture & Microser­vices, Every­thing Hard­ware, Pro­gram­ming lan­guages, Tomor­row Web, Secu­ri­ty & Testing
  • pon­ad 130 świa­towej klasy prele­gen­tów z 22 krajów
  • pon­ad 150 wykładów i 15 warsz­tatów, na których w kam­er­al­nej atmos­ferze zdobędziesz najnowszą wiedzę.

Orga­ni­za­torem kon­fer­encji pro­gramisty­cznej Code Europe jest Gru­pa Absolvent.pl. To już trze­cia edy­c­ja Code Europe. Wios­ną w wydarze­niu wzięło udzi­ał pon­ad 150 prele­gen­tów z całego świa­ta i 9000 pro­gramistów, chcą­cych zdoby­wać najnowszą wiedzę IT dostęp­ną na rynku. 

Sprawdź agendę Code Europe: https://www.codeeurope.pl/en

Kiedy i gdzie zapraszamy?

  • Kraków, 5 grud­nia, ICE Kraków Con­gress Centre
  • Warsza­wa, 7 grud­nia, PGE Narodowy
  • Wrocław, 13 grud­nia, Hala Stulecia

 

Ofera dla naszej społeczności

Last minute! Do jutra włącznie może­cie sko­rzys­tać z kodu: „CE4KOBIETYDOKODU” przy rejes­tracji na Code Europe i sko­rzys­tać z bile­tu za 49zł!

Link do rejes­tracji: https://goo.gl/mRmH2U

 

Pole­camy i zapraszamy!