Anita’s Moonshot Codeathon

By 4 January 2018 Wydarzenia

Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w Ani­ta’s Moon­shot Codeathon, które­mu patronujemy.

W związku z 30. rocznicą pow­sta­nia wspól­no­ty Sys­ters, AnitaB.org orga­nizu­je tech­no­log­iczno-społeczny konkurs dla wszys­t­kich kobiet 

Ani­ta’s Moon­shot Codeathon

https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot

 

Hackathon dąży do wzmoc­nienia pozy­cji kobi­et w branży i jest aranżowany przez AnitaB.org i Sys­ters — orga­ni­za­c­je, których celem jest łącze­nie i inspirowanie kobi­et oraz pomoc w dal­szej edukacji i kari­erze technologicznej.

Głównym zamierze­niem konkur­su jest zaan­gażowanie kobi­et w tworze­nie twór­czych rozwiązań dla prob­lemów społeczno-kul­tur­owych oraz społeczno-eko­nom­icznych w ich otoczeniu. 

Wartość nagród to 27,250 $ !!!

Czas trwa­nia hack­a­tonu: 01.12.17–01.03.18

Szczegóły, reg­u­lamin, przykład­owe pro­jek­ty i więcej infor­ma­cji zna­jdziecie na stron­ie projektu. 

W hackathonie biorą udzi­ał kobi­ety z całego świa­ta! Koniecznie musi­cie dołączyć i Wy! 

https://challengerocket.com/pl/anitasmoonshot