All Posts By

Jakub

Tygodniowe wyzwanie programistyczne — zadanie #0

By | ITlogy, Wydarzenia | 3 Comments

Nasze wyzwanie to przede wszys­tkim przestrzeń dla Two­jego roz­wo­ju, to jak wyko­rzys­tasz zada­nia moc­no zależy od Ciebie. Chce­my Ci pokazać w jaki sposób możesz się uczyć i rozwi­jać, rozwiązy­wać prob­le­my, czy dokony­wać samodi­ag­nozy i samooce­ny siebie. Jed­nak z naszy­mi zda­ni­a­mi możesz również pra­cow­ać nad swoim włas­nym celem — obszarem do roz­wo­ju.

Read More

#main, 5 września 2016

By | #main | 3 Comments

Ostat­nio na blogu pub­liku­je­my nieco mniej, ponieważ więk­szość naszej uwa­gi sku­pia orga­ni­za­c­ja Devoxx4Kids. Obow­iąz­ki obow­iązka­mi, ale o #mainie nie zapom­i­namy — przy­jem­nej lek­tu­ry!

Read More

#main, 22 sierpnia 2016

By | #main | 4 Comments

Dzisiejszy #main trochę bardziej niż zwyk­le będzie o szuka­niu pra­cy i przy­go­towywa­niu się do rozmów — zna­jdziesz w nim kil­ka fajnych linków z różny­mi zada­ni­a­mi! Poza tym oczy­wiś­cie stałe ele­men­ty…

Read More

#main, 8 sierpnia 2016

By | #main | No Comments

Dzisi­aj odd­a­je­my Wam do rąk kole­jnego #maina — a w nim m.in. o oso­bie, bez której IBM PC był­by po pros­tu kole­jną kon­strukcją na rynku elek­tron­i­ki użytkowej, niewyróż­ni­a­jącą się spośród…

Read More