Tygodniowe wyzwanie programistyczne — zadanie #0

By 13 October 2016 ITlogy, Wydarzenia

Nasze wyzwanie to przede wszys­tkim przestrzeń dla Two­jego roz­wo­ju, to jak wyko­rzys­tasz zada­nia moc­no zależy od Ciebie. Chce­my Ci pokazać w jaki sposób możesz się uczyć i rozwi­jać, rozwiązy­wać prob­le­my, czy dokony­wać samodi­ag­nozy i samooce­ny. Jed­nak z naszy­mi zda­ni­a­mi możesz również pra­cow­ać nad swoim włas­nym celem — obszarem do roz­wo­ju.

Dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Ciebie zadanie 0., czyli samoocenę. Na jej pod­staw­ie postaraj się wyz­naczyć sobie cel na najbliższe 7 dni. Potrze­bu­jesz kart­ki, dłu­gopisu, i 15–20 min cza­su tylko dla siebie. Sprawdź przy­go­towaną przez nas prezen­tację w której opisu­je­my metodę udziela­nia infor­ma­cji zwrot­nej: START — STOP — CONTINUE, a następ­nie korzys­ta­jąc z tych 3 obszarów odpowiedz na pytanie: Jakim pro­gramistą jestem?

Możesz pomóc sobie dodatkowy­mi pyta­ni­a­mi:

 • Jak radzę sobie z nauką nowych tech­nologii?
 • Jak reagu­je na zami­any w pro­jek­cie?
 • Jak radzę sobie z prob­le­ma­mi?
 • Jak reagu­je na pow­tarzalne zada­nia?
 • Czego „nie lubię” w pro­gramowa­niu?
 • Co spraw­ia mi radość w pra­cy z kodem?
 • Co mówią o mnie koledzy z zespołu? Za co mnie cenią? Na co narzeka­ją?
 • Czego chci­ałbym się nauczyć jako pro­gramista?
 • Oso­ba, którą cenię to … i chci­ałbym tak jak ona:

Podziel kartkę na 3 kolum­ny: START, STOP, CONTINUE i zapisz swo­je obserwac­je. Pamię­taj, by zapisy­wać konkretne dzi­ała­nia, bo z nich będzie znacznie łatwiej wybrać cel na najbliższy tydzień.
Gdy już skończysz samoocenę dokład­nie przeanal­izuj wszys­tkie pola i zas­tanów się nad czym konkret­nie chcesz pra­cow­ać przez najbliższy dzień. Zapisz to sobie i przed rozpoczę­ciem każdego kole­jnego zada­nia pamię­taj, że nad tym właśnie pracu­jesz!


Prezen­tac­ja dostęp­na na slideshare.

Zostaw­iamy Cię z tym ćwicze­niem, i do usłyszenia jutro o 11!

 •  
 •  
 •  
 •