Tygodniowe wyzwanie programistyczne – #6

By 19 October 2016 October 20th, 2016 ITlogy, Wydarzenia

Prze­dostat­nie zadanie, wow!  Dzisi­aj moty­wem prze­wod­nim są społecznoś­ci. I początku­ją­cy i zaawan­sowani zostaną poproszeni o delikatne opuszcze­nie stre­fy kom­for­tu. Gotowi?

Wyzwanie dla początkujących

Przed przys­tąpi­e­niem do zada­nia, zas­tanów się nad rezul­tatem Two­jej wczo­ra­jszej pra­cy: Czego dowiedzi­ałeś się o swoich umiejęt­noś­ci­ach? Czego się nauczyłeś? Co zro­bisz z tą wiedzą?

Jed­ną z najlep­szych rzeczy, jaka jest w IT to społeczność. Ilość wiedzy, do której ma dostęp tak naprawdę każdy z nas, ludzie, zafas­cynowani swo­ją pracą, którzy z chę­cią o niej opowiada­ją, poma­ga­ją innym. Ilość forów, blogów, kon­fer­encji czy spotkań… Jest to niesamowite.
Jed­nak pomi­mo tego, oso­by początku­jące częs­to na początku boją się z tego korzys­tać. Dzisiejsze zadanie ma zmo­ty­wować Cię do wyjś­cia z cienia! Nie ma się czego bać, ale chce­my, byś na włas­nej skórze sprawdz­iła jak pomoc­na i faj­na jest nasza społeczność.

Co masz zrobić?

Akty­wnie poprosić o pomoc z jakimś prob­le­mem jaki napotkałeś w nauce w ostat­nim cza­sie. Możesz zadać pytanie na forum, możesz dodać je na stack­Over­flow, możesz sko­men­tować kurs /bloga którego czy­tasz i dopy­tać o jakieś szczegóły. A może wyko­rzys­tasz to, że właśnie trwa Code Week PL i pójdziesz na jakieś spotkanie społecznoś­ci i tam twarzą w twarz wymienisz się doświad­cze­niem. Nie bój się wejść w interakcje.
Z per­spek­ty­wy blo­ga może­my Ci nawet powiedzieć jak to moż­na zro­bić: Im bardziej szczegółowe pytanie tym lep­iej, a jeśli masz prob­lem z jakimś frag­mentem kodu po pros­tu go załącz :) Nikt nie lubi marud, które mówią nie dzi­ała, a nawet nie sprawdz­iły w google ;)
Jeśli Two­je pytanie jest bardziej ogólne np. doty­czy się najlep­szych prak­tyk, dal­szego roz­wo­ju, to pamię­taj, by jas­no określić swo­ją sytu­acje, potrze­by i cele. Mimo wszys­tko, radz­imy nie zadawać pytań “jak żyć”, bo naprawdę obcej oso­bie będzie na to bard­zo trud­no odpowiedzieć. Ale jak zapy­tasz o kurs tech­nologii XYZ to wierzę, że zde­cy­dowanie łatwiej będzie jej znaleźć odpowiedź na takie pytanie ;)
A i spotkanie sprzed 2 miesię­cy, albo komen­tarz z zeszłego tygod­nia się nie liczą! To ma być dziś, tu i teraz ;)
Po zada­niu pyta­nia (i uzyska­niu odpowiedzi) pomyśl nad tym, czy trud­no było Ci naw­iązać taki bardziej bezpośred­ni kon­takt. Czy jesteś zad­owolony z uzyskanej odpowiedzi? Jeśli nie to, co mógłyś zro­bić, żeby jej jakość była lepsza?
A potem pytaj, ile tylko możesz. Bo to naprawdę najlep­szy sposób na naukę.
Przykład­owe miejs­ca w sieci:

Śmi­ało pod­powiada­j­cie nam w komen­tarzach co dopisać do tej listy!

Nasza odpowiedź

W ramach odpowiedzi odsyłamy Cię do porad­ni­ka Stack­Over­flow odnośnie zadawa­nia pytań: http://stackoverflow.com/help/how-to-ask

Zna­jdziesz tam wskazów­ki, które są przy­datne nie tylko na forum, ale zawsze wtedy, gdy oczeku­jesz konkret­nej odpowiedzi na swój problem.

Pole­camy również prze­jrzeć pyta­nia, które mają najwięcej głosów przykład­owo:  http://stackoverflow.com/questions/tagged/spring?sort=votes czy http://stackoverflow.com/questions/tagged/java?sort=votes i zas­tanow­ić się dlaczego tak się stało ;)

Wyzwanie dla praktyków

Przed przys­tąpi­e­niem do zada­nia, zas­tanów się nad rezul­tatem wczo­ra­jszej pra­cy: Czego dowiedzi­ałeś się o swoich umiejęt­noś­ci­ach? Czego się nauczyłeś? Co zro­bisz z tą wiedzą?

Ile to razy Stack­Over­flow ura­tował Ci życie? ;) No właśnie zaso­by wiedzy, z których może­my korzys­tać są naprawdę ogromne i w więk­szoś­ci twor­zone przez oso­by pry­watne — dla zabawy, nau­ki, by podzielić się swoi­mi zma­gani­a­mi, wiedzą, doświad­cze­niem. Dzisi­aj chce­my zaprosić Cię trochę poza stre­fę kom­for­tu i poprosić, byś dołączył do tej grupy osób i odd­ał coś społeczności.
Najłatwiej chy­ba odpowiedzieć na komen­tarz z pytaniem na blogu czy forum, ale to tylko jed­na z możli­wych opcji. Może masz jak­iś spry­t­ny kod, który przy­da się nie tylko tobie i warto, by opub­likować go na githu­bie? Może opiszesz jakieś zagad­nie­nie i wrzu­cisz do sieci — pisząc mini notkę? Do tego nie potrze­ba wiele — artykuły moż­na pub­likować choć­by na linkedIn (a do tego, może być bonus w postaci ciekawej ofery pra­cy),  czy medi­um, możesz równie dobrze napisać coś na facebooku!
Wyda­je Ci się, że nie masz o czym pisać? Ja wiem, że na pewno zna­jdzie się tem­at — może zestaw narzędzi, bez których nie wyobrażasz sobie pra­cy, może 5 źródeł, które zmieniło Two­je pode­jś­cie do pro­gramowa­nia, albo np. pod­sta­wowy tuto­r­i­al z danego frame­wor­ka? Moż­na też opisać wzorzec pro­jek­towy ludzki­mi słowa­mi, albo zas­tanow­ić się, czego nauczył Cię Twój ostat­ni pro­jekt … pomysłów jest naprawdę dużo!
A może dziś jest ten dzień, by zgłosić się na prele­gen­ta? Spotkanie lokalnej grupy, albo wręcz prze­ci­wnie duża ogólnopol­s­ka kon­fer­enc­ja? Bo czemu nie?
To, co chcielibyśmy Ci zapro­ponować, to byś spróbował tu zro­bić coś innego niż doty­chczas. Przykład­owo, my ostat­nie dwa lata głown­ie blogu­je­my, na to wyzwanie banu­je­my sobie blogowanie:)
Niech motywacją będzie przede wszys­t­kich podzie­le­nie się wiedzą.
Po wszys­tkim zas­tanów się co dało Ci takie zachowanie? Jak się z nim czu­jesz? Czego się nauczyłeś?
Koniecznie podlinkuj nam swo­je podzie­le­nie się wiedzą  i opisz swo­je wrażenia

Nasza odpowiedź

Na Stack­Over­flow nie byłem akty­wny od 2012 roku, dlat­ego w moim pro­filu zna­jdziecie, że najwięcej punk­tów mam za PHP (stare, bard­zo stare cza­sy:)). Znalazłem dziś pół godziny i odpowiedzi­ałem na kil­ka pytań:

http://stackoverflow.com/questions/40156202/java-post-request-and-then-redirect-to-it/40156554#40156554

http://stackoverflow.com/questions/40150534/spring-rest-how-to-enforce-response-type-being-json-when-url-ends-with-xml/40155990#40155990

http://stackoverflow.com/questions/40154339/entitymanager-auto-wiring-if-i-am-using-crudrepository/40156258#40156258

http://stackoverflow.com/questions/40154800/java-timer-serial-port/40155866#40155866

http://stackoverflow.com/questions/40151041/separate-project-in-two-part-with-apache-tomcat

Było to naprawdę fajne doświad­cze­nie, nie kosz­towało mnie za wiele, a poz­woliło też odświeżyć pewne infor­ma­c­je. Cieszę się, że mogłem pomóc i myślę, że w niedalekiej przyszłoś­ci wrócę do odpowiada­nia na pyta­nia nie tylko w komen­tarzach na blogu, ale też na StackOverflow.

 

Pamię­taj, że nowe zada­nia będą się pojaw­iać codzi­en­nie o godzinie 11. Rozwiąza­nia będziemy umieszczać pod zada­ni­a­mi kole­jnego dnia o godzinie 18. Nie zapom­nij podzielić się swoi­mi odpowiedzi­a­mi i prze­myśle­ni­a­mi na wydarze­niu na face­booku, a jak masz ochotę to też w komentarzu ;)!

Lin­ki do wszys­t­kich zadań zna­jdziesz w innym wpisie na naszym blogu. Powodzenia!