Tygodniowe wyzwanie programistyczne

By 11 October 2016 October 21st, 2016 ITlogy, Wydarzenia

Jak pewnie już wiesz w tym tygod­niu rusza­my z wyzwaniem pro­gramisty­cznym. Będzie ono dzi­ało się online, a zada­nia, wymi­ana wiedzy itp będą pojaw­iały się na wydarze­niu na face­booku. W tym wpisie zbierze­my wszys­tkie zada­nia, a także nasze rozwiąza­nia. To co, gotowa by zostać lep­szą programistką?

Zasady

  • Wyzwanie trwa 7 dni
  • Zada­nia nie są związane z żad­ną konkret­ną technologią
  • Wyzwa­nia nie należy kojarzyć z kursem pro­gramowa­nia, a należy trak­tować je jako szanę na poz­nanie różnych tech­nik roz­wo­ju swo­jego pro­gramisty­cznego warsz­tatu, czy rozwiązy­wa­nia problemów
  • Zada­nia nie są ze sobą pow­iązane, jeśli danego dnia nie zdołasz zro­bić zada­nia, możesz do niego wró­cić później
  • Każdego dnia poświę­casz min­i­mum 45 min na rozwiązanie zadania
  • Wrzu­casz swo­je rozwiązanie do sieci i linku­jesz je na wydarze­niu na facebooku
  • Starasz się być akty­wny, dysku­tu­jesz z inny­mi uczest­nika­mi, poma­gasz itp.
  • Dnia następ­nego zaczy­nasz od krótkiej reflek­sji na tem­at poprzed­niego zadania
  • 8. dnia poświę­casz 15 min na pod­sumowanie wyzwania

Ścieżka dla początkujących

Te zada­nia przez­nac­zone są dla osób początku­ją­cych, ale mają­cych już pewne pod­stawy pro­gramowa­nia. Nieste­ty wyzwanie nie jest przez­nac­zone dla osób, które chcą właśnie zaczać naukę pro­gramowa­nia, aczkol­wiek same zada­nia i tech­ni­ki mogą okazać się bard­zo pomoc­ne, jak tylko poz­nasz pod­stawy możesz do nich wró­cić.  Przy­go­towane przez nas zada­nia nie powin­ny być trudne, ale ich głowne zadanie to pokazanie Ci różnych tech­nik nau­ki oraz rozwiązy­wa­nia prob­lemów. Na tym powinieneś się przede wszys­tkim skupić. Pamię­taj o Clean Code i pisa­niu testów do swo­jego kodu! Nie bój się wrzu­cić swo­jego rozwiąza­nia do sieci i podzielić się z uczest­nika­mi wyzwania.

Ścieżka dla praktyków

Te zada­nia przez­nac­zone są dla osób doświad­c­zonych, które mają na swoim kon­cie przy­na­jm­niej jeden więk­szy pro­jekt i pro­gra­mu­ją od dłuższego cza­su.  Chce­my, byś rozwiązu­jąc poszczególne zada­nia przede wszys­tkim ziden­ty­fikowała swo­je obszary roz­wo­ju, a także poz­nała różne ciekawe tech­ni­ki szli­fowa­nia swo­jego warsz­tatu. Szukaj odpowiedzi na pytanie: Czego dzisi­aj dowiedzi­ałam się o swoim pro­gramowa­niu? Śmi­ało dziel się swoi­mi rozwiąza­ni­a­mi i reflek­s­ja­mi. Nie bój się poma­gać uczest­nikom wyzwa­nia dla początkujących.

Aby być na bieżą­co z zada­ni­a­mi dołącz do even­tu na facebooku.