Girl’s power (in Tech)!

By 11 marca 2017ITlogy, Wydarzenia

Tak jak obiecal­iśmy na face­booku w poniższym wpisie postaramy się podlinkować wszys­tkie znane nam orga­ni­za­c­je, społecznoś­ci, wydarzenia wspier­a­jące dziew­czyny i kobi­ety w STEM. Skupimy się głównie na tych, które są w Polsce. Mamy nadzieję, że ta lista okaże się dla Was przy­dat­na, a także, że doda­cie do niej kole­jne lin­ki!

Społeczności

Jeśli strona jest między­nar­o­dowa, to po pros­tu wyszuka­j­cie pol­s­kich miast. Więk­szość ze społecznoś­ci ma także akty­wnie prowad­zone strony na face­booku.

Geek Girls Car­rots

Women in Tech­nol­o­gy

Rails Girls

girls who test

PyLadies

The Awwwe­somes

Ladies that UX

Djan­go Girls

girls.js

Web­Mus­es

Girls who Word­Press

Wom­enTech­mak­ers

Akcje i wydarzenia

Dziew­czyny na politech­ni­ki

Ada Lovelace fes­ti­w­al

Pod­wiec­zor­ki Tech­no­log­iczne

Girls do IT

Mamo Pracuj w IT

Stypendia, programy mentoringowe i  konkursy

Rails Girls Sum­mer of Code

Tech Lead­ers

Recurse Cen­ter

Nowe tech­nolo­gie dla dziew­czyn

IT for She

Learn IT, Girl

Blogi pisane przez kobiety z branży (o tematyce technologicznej/zawodowej)

Pro­gramist­ka

Ker­nel gonna pan­ic

Tester­ka

Girls gone tech

Na miękko

Koder­a­tor­nia

It is not a rock­et sci­ence

Karoli­na Jaroc­ka blog

Jestem.mobi

Natalia Hatal­s­ka

@KingaTest

Net­te­Code

FemDev

Ser­wisan­t­ka

Cod­ing­Girl

A Girl Among Geeks

Keep Calm and Try Cod­ing

Pau kodu­je

Pro­grame­ria

Pro­jekt Pro­gramist­ka by magnifika.jf

Inne

Gru­pa na face­booku: Female Friend­ly IT Events in Poland

Fun­dac­ja orga­nizu­ją­ca kursy dla dziew­czynek: Girls code fun

Kanał na YT: Techczwartu­nio

Od nas to tyle. Ale mamy nadzieję, że ten wpis szy­bko spuch­nie! Prosimy doda­j­cie w komen­tarzach kole­jne lin­ki, a my dodamy je do spisu. Tak, możesz dodać lin­ka do swo­jego blo­ga. Tak, możesz spre­cy­zować, że społeczność X dzi­ała też w Mieś­cie Y i podlinkować face­booka :)

PS. Zazwyczaj komen­tarze z linkiem wpada­ją nam do akcep­tacji, także zero stre­su, że nie pojaw­ią się od razu.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pow­stanie naprawdę dłu­ga i kom­plet­na lista, z której sko­rzys­ta nie jed­na (i nie jeden, bo choć społecznoś­ci czy wydarzenia sku­pi­a­ją się na wspiera­niu i zachę­ca­niu kobi­et do tech­nologii to nie zamyka­ją się na uczest­ników innej płci).

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Pauli­na Jakubows­ka

  Dopiero zaczy­nam, ale zapraszam na mój blog (front-end): paukoduje.wordpress.com

  • Trzy­mamy kciu­ki, powodzenia w blo­gowa­niu i kodowa­niu!

 • Jeszcze Żane­ta :) nettelog.pl

 • Agniesz­ka Czmyr-Kaczanows­ka

  i nasze #Mamo­Pracu­jwIT http://mamopracuj.pl/mamo-pracuj-w-it/

 • Dzięku­ję, @devAgu:disqus ! :)

  Tak i ja z chę­cią się zgłaszam do tego zestaw­ienia :) Tyle, że pro­gramowaniem zaj­mu­je się już tylko w ramach nowego blo­ga: http://www.nettecode.com/. To jest blog stricte pro­gramisty­czny. Opub­likowałam trochę mate­ri­ałów na start, zwłaszcza w kierunku Web Development’u (HTML5, CSS, JS) + napisałam ebook z infor­ma­c­ja­mi dla osób, które myślą o tej ścieżce.
  Aktu­al­nie od początku mar­ca biorę udzi­ał w konkur­sie “Daj się poz­nać” i tworzę aplikację webową, więc do koń­ca mają pewnie bardziej zaawan­sowana tem­aty­ka — Full Stack (React JS, Redux, Node JS, itp.) ;)

  Prowadzę również grupę wspar­cia dla osób, które “zaczy­na­ją” naukę pro­gramowa­nia. Którą naw­iasem, swo­jego cza­su pole­cil­iś­cie na Fanpage’u (dzięku­ję!), ale która ostat­nio zmieniła swo­ją nazwę z “HTML5, CSS3, JS — wspar­cie” na “Pro­gramowanie — wspar­cie na star­cie” — co bardziej odd­a­je to czym się zaj­mu­je­my na grupie ;) Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/157790704649699/

  Także serdecznie zapraszam w oba miejs­ca :)

  P.S. Świet­na inic­jaty­wa!

  • :) W końcu będziemy mogli podrzu­cić jeden link, a nie wyp­isy­wać długą listę ;) Mamy nadzieję, że szy­bko lista okaże się kom­plet­na. Poz­draw­iamy!

   • Oby na odwrót jak najdłużej pojaw­iały się nowe, jeszcze lep­sze i przy­jaźniejsze miejs­ca ;)

    W ogóle świet­na sprawa, bo Wasza lista niesamowicie szy­bko przyras­ta :D Sama nie byłam świado­ma, że jest to tyle miejsc :)

    P.S. Rozu­miem, że link do grupy, o której pisałam nie znalazł się na liś­cie bo nie jest stricte dedykowana kobi­etom tylko ogól­nie? Tak się tylko upew­ni­am :) Ale jak coś staram się by była przy­jaz­na dla wszys­t­kich :D

    • Tak, bo gdy­byśmy dodawali tutaj również ogólne inic­jaty­wy, to przepisal­ibyśmy pół pro­gramisty­cznego inter­ne­tu. Ale na pewno z komen­tarzy nie jeden/ jed­na na niego trafi ;)

     • Tak właśnie myślałam ;) No tak, jest tego sporo :D Zde­cy­dowanie wolałabym się uczyć pro­gramować w dzisiejszych cza­sach w porów­na­niu do tego, co było dostęp­ne lata temu ;)

  • Proszę :D Jestem fanką :D

 • A ja podrzu­cam blo­ga Kin­gi: https://kingatest.wordpress.com/ :)

 • ok! dodane!

 • Jak­iś czas temu miałam swój blo­gowy com­ing out, więc czas wyjść z cienia :) piszę o kobi­etach w nowych tech­nolo­giach, wydarzeni­ach branżowych i pro­gramowa­niu (głównie front-end). Blog jest głównie dla osób początku­ją­cych lub chcą­cych zmienić swój zawód. Zapraszam serdecznie na http://www.girlintothecode.pl :) a Kobi­ety do Kodu czy­tam od daw­na i dzięku­ję Wam za sporą dawkę motywacji do zmi­any ścież­ki kari­ery!

 • Justy­na Goławska

  Ja też dorzucę swo­ją cegiełkę, dopiero co wys­tar­towałam, kole­jne wpisy w drodze;) https://medium.com/@justynagolawska Pozdrowienia dla dziew­czyn z DSP2017 :)

  • Yay! Jeszcze kil­ka lat i kobi­ety będą więk­szoś­cią na DSP ;). No, może kilka­dziesiąt lat :P.
   BTW Fajny pomysł na pro­jekt. Też się zas­tanaw­iałam nad czymś na Androi­da ale w końcu stanęło na .Net Core, bo uznałam, że to mi się bardziej przy­da w pra­cy a chci­ałam się “rozruszać” po urlop­ie macierzyńskim :D.

 • joan­na

  Ja dopiero zaczy­nam, ale kil­ka postów o mojej his­torii z kodowaniem już jest. Tak z bardziej human­isty­cznej per­spek­ty­wy: http://www.wakeupandcode.pl

 • Anna Świtała

  Do wydarzeń dorzu­ciłabym Boot Camp. W tym roku szyku­je się dru­ga edy­c­ja. :) Pier­wsza była niesamowi­ta (byłam, wiem co mówię). ;) Infor­ma­c­je o obozie w spec­jal­nej zakład­ce na stron­ie pro­gra­mu “Nowe Tech­nolo­gie dla Dziew­czyn”. Nie moż­na prze­gapić tej imprezy!

 • Dzięku­ję za uję­cie mojego blo­ga w zestaw­ie­niu! Duże wyróżnie­nie, ale i zaskocze­nie dla mnie, bo nie zaj­mu­ję się kodowaniem / pro­gramowaniem, a raczej helpdeskiem, ser­wisem lap­topów i pomocą w codzi­en­nych prob­lemach ze sprzętem i opro­gramowaniem :-)
  Dzię­ki 3 A artykuł sobie zapisu­ję, bo jak ma ros­nąć, to na pewno będę do niego wracać :-)

 • O kil­ka blogów znałam, kil­ka zaraz poz­nam ;)

 • Nela

  Zaczy­nam kurs z kodowa­nia na eduwe­bie i też mam w planach założyć kiedyś swo­jego blo­ga. Nie wiedzi­ałam, że aż tyle kobi­et dzi­ała w branży, to bard­zo moty­wu­jące.