Tygodniowe wyzwanie programistyczne — finał

By 21 October 2016 Bez kategorii

Jeśli czy­tasz ten wpis to za Tobą sie­dem inten­sy­wnych dni pro­gramowa­nia! Udało się! Yes! Tygod­niowe Wyzwanie Pro­gramisty­czne wresz­cie ma swój koniec!

Refleksja dla Ciebie

Przed przys­tąpi­e­niem do zada­nia, zas­tanów się nad rezul­tatem Two­jej wczo­ra­jszej pra­cy: Czego dowiedzi­ałeś się o swoich umiejęt­noś­ci­ach? Czego się nauczyłeś? Co zro­bisz z tą wiedzą?

7 inten­sy­wnych dni za Tobą. To naprawdę sporo cza­su poświę­conego na Twój rozwój. Codzi­en­na pra­ca z kodem, ale też zadawanie sobie pytań, odnośnie nowej wiedzy i pomysłów. To kawał dobrej robo­ty! Gratulujemy!

Zan­im jed­nak zaczniemy świę­tować, prosimy Cię o znalezie­nie jeszcze kilku chwil i doko­nanie podsumowania.

Przy­pom­nij sobie z czym zaczy­nałeś to wyzwanie. Jaki obszar chci­ałeś rozwiać? Co o sobie, jako o pro­gramiś­cie myślałeś. Jaki cel postaw­iłeś sobie na to wyzwanie. Pomyśl o wszys­t­kich zada­ni­ach, które przed Tobą postaw­iliśmy, o tym co dzię­ki nim osiągnąłeś, czego się dowiedzi­ałeś… Powoli prze­jdź przez każde z tych pytań i zna­jdź swo­je odpowiedzi. Gotowy? To ter­az pora na podsumowanie.

Poniżej zna­jdziesz przy­go­towane przez nas ćwicze­nie. Zna­jdź chwilę, by je wypełnić.

unit-priceOtwórz pod­sumowanie w wer­sji .pdf i wydrukuj.

Jeśli chcesz dalej pra­cow­ać nad swoim roz­wo­jem pole­camy Ci ser­ię naszych wpisów, gdzie opisu­je­my, jak skutecznie się uczyć. Mamy nadzieję, że okazą się przydatne:

A jeśli two­ją tech­nologią jest Java to odsyłamy również do tech­nicznych wpisów na naszym blogu, które mogą okazać się pomocne.

No dobra, to czas na fan­fary i grat­u­lac­je! DOBRA ROBOTA! Aż chce się więcej! Ale, nagro­da lub jeden dzień super lenist­wa w pełni się należą! ;)

Refleksja dla nas

To wyzwanie było pier­wszym takiego typu pro­jek­tem na naszym blogu, sporo się dzię­ki niemu nauczyliśmy, równie dużo pra­cy włożyliśmy w przy­go­towanie zadań jak i w opra­cow­anie odpowiedzi. To była świet­na lekc­ja, również na tem­at orga­ni­za­cji cza­su. Ale, żebyśmy mogli jeszcze więcej się z niej nauczyć potrze­bu­je­my Two­jej pomocy.

Poniżej zna­jdziesz link do anki­ety na tem­at tego wyzwa­nia. Jeśli już zakończyłeś wyzwanie, prosimy o uzu­pełnie­nie anki­ety (jeśli nadal zostały Ci zada­nia i chcesz je skończyć, poczekaj do cza­su, gdy to się stanie). Nawet jeśli nie robiłeś każdego zada­nia prosimy o infor­ma­cję zwrot­ną. Dla nas takie infor­ma­c­je są bard­zo ważne bo poma­ga­ją nam w prowadze­niu blo­ga czy tworze­niu takich inic­jatyw, jak to wyzwanie. Obiecu­je­my, że potrze­bu­jesz kilku min­ut, a każde otwarte pytanie jest niewyma­gane (niem­niej bard­zo miło jeśli na nie odpowiesz).

https://goo.gl/forms/g2OtfiNtVcyNwMax1

 

Ter­az robimy sobie wielkie kub­ki mię­ty albo kawy, odpalamy worm­sy i odpoczy­wamy :) Ale obiecu­je­my niedłu­go przy­go­tować pod­sumowanie wyników tej anki­ety, pokazać Wam jak wyglą­dały wejś­cia na blo­ga w cza­sie wyzwa­nia i podzielić się naszy­mi wraże­ni­a­mi i lessons learnt, zarówno tymi bloger­ski­mi, jak i programistycznymi ;)

Zaprasza­my Cię do śledzenia naszego blo­ga na bieżą­co: możesz zapisać się na newslet­ter albo sprawdz­ić nasz pro­fil na facebooku.

Lin­ki do wszys­t­kich zadań  z wyzwa­nia zna­jdziesz w innym wpisie na naszym blogu.