[KONKURS] Perspektywy Women in Tech Summit 2019

By 5 October 2019 Bez kategorii

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że patronu­je­my Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit 2019. W tym wpisie zna­jdziecie opis wydarzenia oraz konkurs, w którym do wygra­nia wejściówka!

Największe w Europie wydarzenie dla kobiet w technologiach już w listopadzie!

Już 13–14 listopa­da pon­ad 3000 utal­en­towanych pro­fesjon­al­is­tek, pro­gramis­tek, menadżerek i stu­den­tek z obszaru Tech&IT spot­ka się w Hali EXPO XXI w Warsza­w­ie na „Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit 2019”.

Fas­cynu­jące postaci ze świa­ta technologii

Goś­ciem spec­jal­nym będzie Sab­ri­na Gon­za­lez Paster­s­ki, fizy­cz­ka z Har­var­du, uznana za jeden z najwybit­niejszych umysłów młodego pokole­nia – współczes­nego Ein­steina. W sum­ie w wydarze­niu weźmie udzi­ał 150 znakomi­tych mów­ców z całego świa­ta – w tym sze­fowie i sze­fowe najbardziej innowa­cyjnych firm tech­no­log­icznych oraz badacze i badacz­ki z najbardziej ambit­nych świa­towych ośrod­ków – Stan­ford Uni­ver­si­ty, Har­vard Uni­ver­si­ty, Oxford University.

Cała lista Part­nerów kon­fer­encji dostęp­na jest na https://womenintechsummit.pl/pl/#partners

Bogaty pro­gram merytoryczny

Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit to pon­ad 80 warsz­tatów i prelekcji prowad­zonych w dwóch ścieżkach: Tech oraz Career&Soft Skills, dzię­ki czemu każdy zna­jdzie coś dla siebie. 

W tym roku na dwóch sce­nach odbędzie się w sum­ie kilka­dziesiąt wys­tąpień tem­aty­cznych oraz szereg debat porusza­ją­cych najważniejsze aspek­ty branży: rozwój tech­nologii wobec zagrożeń kli­maty­cznych, bez­pieczeńst­wo danych, ale także zarządzanie zespołem, wspiera­nia różnorod­noś­ci czy deba­ta kon­fron­tu­ją­ca fak­ty i mity na tem­at prze­branżowienia zawodowego w obszarze IT. Tem­atem prze­wod­nim Sum­mi­tu jest cyber­bez­pieczeńst­wo, nie zabraknie jed­nak także warsz­tatów i prelekcji na tem­at 5G, Arti­fi­cial Intel­li­gence, Inter­net of Things i Machine Learn­ing oraz wyko­rzys­ta­niu Big Data. Dodatkowo w spec­jal­nie zapro­jek­towanej stre­fie Design Think­ing, pod­czas 2 dni kon­fer­encji, będzie moż­na poz­nać tę metodologię i jej prak­ty­czne zastosowanie!

Wyjątkowe wydarzenia towarzyszące

Kilka­naś­cie Pre-even­tów orga­ni­zowanych przez firmy (Google, Face­book, Gold­man Sachs, P&G, BCG, San­tander, Eric­s­son, RBS, Ama­zon, Elec­trolux, Citi) oraz spotka­nia badaczek i naukow­czyń, czy net­worków kobiecych to potęż­na dawka inspiracji i wiedzy oraz szansa na zdoby­cie cen­nych kontaktów! 

Pol­s­ka jako hub IT 

W zeszłorocznym sum­mi­cie goś­cil­iśmy pon­ad 2,500 tysią­ca osób z 37 kra­jów — w tym roku również staw­iamy na między­nar­o­dowy charak­ter imprezy. Warto też pod­kreślić, że zdaniem spec­jal­istów Pol­s­ka ma wszelkie atu­ty, żeby zostać świa­tową potęgą w obszarze obrony cyfrowej, eksporterem rozwiązań z dziedziny cyber­bez­pieczeńst­wa oraz strate­gicznym sojusznikiem NATO w ramach oper­acji cyber­ne­ty­cznych. Dlat­ego też na Sum­mi­cie będzie spec­jal­na stre­fa, pro­mu­ją­ca pol­skie know how i pol­s­kich naukow­ców oraz inżynierów — uczest­ni­cy będą mieli  okazję poz­nać firmy IT i Tech, które z sukce­sem zdoby­wa­ją pozy­cję na między­nar­o­dowym rynku.

Szansa na rozwój kariery

Pod­czas Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit będzie moż­na poz­nać pon­ad 50 orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych w obszarze IT i Tech! Najwięk­sze glob­alne firmy tech­no­log­iczne odpowiedzą na pyta­nia uczest­ników, będzie też możli­wość rekru­tacji na miejs­cu. Pole­camy zabrać ze sobą swo­je wiz­ytów­ki i CV — dla osób wchodzą­cych na rynek, Sum­mit jest szan­są na znalezie­nie pier­wszej pra­cy, dla ekspertów i doświad­c­zonych man­agerów — jest to szansa na dal­szy rozwój kari­ery i wymi­anę doświadczeń!

Oprócz stoisk firm i orga­ni­za­cji, uczest­nicz­ki będą mogły zdobyć cenne wskazów­ki doty­czące tego jak prowadz­ić swo­ją ścieżkę zawodową w obszarze Tech&IT! Indy­wid­u­alne ses­je men­toringowe będą prowad­zone przez doświad­c­zonych man­agerów i ekspertów.

Orga­ni­za­torem Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit jest Fun­dac­ja Eduka­cyj­na Per­spek­ty­wy od pon­ad 13 lat wspiera kobi­ety w tech­nolo­giach. Wielo­let­nie wysił­ki w budowa­niu ogólnopol­s­kich pro­gramów takich jak “Dziew­czyny na politech­ni­ki”, IT for She i innych zaowocow­ały m.in nagrodą Komisji Europe­jskiej Euro­pean Dig­i­tal Skills Award 2017, w kat­e­gorii dzi­ałań na rzecz umiejęt­noś­ci cyfrowych kobi­et. Pro­jek­ty real­i­zowane przez Fun­dację real­nie wpłynęły na pro­mocję edukacji tech­no­log­icznej i nau­ki wśród dziew­czynek i kobiet. 

Pro­gram i bile­ty dostęp­ne są na stron­ie: https://womenintechsummit.pl/pl/

 

KONKURS

Dla naszych czytel­ników mamy spec­jal­ny konkurs, w którym do wygra­nia bilet na to wydarze­nie. Wystar­czy, że do 12 październi­ka sko­men­tu­jesz ten wpis i napiszesz, którego z prele­gen­tów chci­ałbyś mieć jako men­to­ra bliżej i dlaczego. Spośród odpowiedzi wybierze­my jed­ną, a jej autor otrzy­ma wejś­ciówkę na Per­spek­ty­wy Women in Tech Sum­mit. Powodzenia!