Garść wpisów na nowy rok

By 3 January 2020 Bez kategorii, Motywacja

 

Postanowienia noworoczne — dla niek­tórych to coś, co naprawdę dzi­ała, inni nie wierzą w ich moc, lub brak im motywacji, by wcielić je w życie. Niem­niej sty­czeń to całkiem dobry okres na rozpoczę­cie nauki/postawienie sobie nowego celu (bo świątecz­na gorącz­ka już za nami, ale też końcówka grud­nia to dla wielu z nas czas relak­su i odpoczynku od pracy).

Poniżej zna­jdziecie lin­ki do wpisów, które mogą Wam pomóc zacząć jakieś zmi­any. Więk­szość z nich (poza tygod­niowym wyzwaniem pro­gramisty­cznym) nie jest skierowana do osób, które umieją pro­gramować (ale umiejęt­ność pro­gramowa­nia nie przeszkadza, po pros­tu trak­tu­ją tem­aty ogól­nie) . Mam nadzieję, że treś­ci, które dla Was wybrałam ułatwią real­iza­c­je celów.

Artykuły, które mogą Ci pomóc w szukaniu obszarów rozwoju:

Piz­za of life czyli narzędzie do samooce­ny, może pomóc rozpoz­nać obszary rozwoju
Kil­ka wpisów, które stara­ją się pokazać co, poza wiedzą tech­niczną warto rozwi­jać jako programista:
Co gdy­byś właśnie dostał roz­mowę o pracę marzeń?

 

W jaki sposób pomóc pro­gramiś­cie innego stacku/albo ogól­nie oso­bie, która nie zna twoich obow­iązków, pra­cow­ać z two­ją technologią/obowiązkami?

 

O umiejęt­noś­ci­ach mięk­kich oraz wiedzy pro­duk­towej z punk­tu widzenia roz­wo­ju programisty

Cykl 3 artykułów o wyznaczaniu celów, planowaniu działania i motywacji:

 

W nauce i mierze­niu swoich efek­tów, ważny jest bal­ans. Warto pamię­tać o doce­nie­niu siebie, ale też mieć poko­rę i nie zatrzymy­wać się w roz­wo­ju. Jeśli szuka­cie swo­jej ścież­ki kari­ery, to przy­dat­na może okazać się książ­ka “Mod­el Biz­ne­sowy TY”.

 

Arkusz, który ułatwia porów­nanie ofert pracy:

 

A także wpis o tym, jak się uczyć i rozwi­jać bez zmi­any pra­cy — nud­ny pro­jekt to nie wymówka!

Tygod­niowe wyzwanie pro­gramisty­czne, a w nim codzi­enne zada­nia dla mniej i bardziej zaawan­sowanych, oraz nasze rozwiązania!

 

A dla tych, którzy zas­tanaw­ia­ją się nad nauką pro­gramowa­nia polecamy:

 

Życzymy Wam dobrego, 2020 roku!