O wyznaczaniu celów

Dziś, w niedzielę, dzielę się oso­bisty­mi doświad­czeni­a­mi mojej nau­ki pro­gramowa­nia  z uczest­nika­mi Code Car­rots we Wrocław­iu. To wydarze­nie, a także życie pry­watne, które poga­nia mag­is­terką, zachę­ciło mnie do stworzenia serii nowych wpisów. Ich … Con­tin­ue read­ing O wyz­nacza­niu celów