Wybieram nową pracę

By 30 October 2017 January 10th, 2018 Praca

Wpis dyk­towany życiem, bo 2 tygod­nie temu to właśnie ja musi­ałam pod­jąć decyz­je, którą z ofert przyj­mu­ję i gdzie od przyszłego miesią­ca będę pra­cow­ać. A że lubię tabel­ki, anal­i­ty­czne myśle­nie i pode­j­mowanie prze­myślanych decyzji, dzisiejszy wpis przed­stawi Wam narzędzie, które ułatwi wybieranie przyszłej pra­cy. Również wtedy, gdy ofer­ty są do siebie bard­zo zbliżone. Gotowi?

Nie przedłuża­jąc poniżej macie link do google doc­sa, którego może­cie sobie sko­pi­ować i dowol­nie edy­tować! Moż­na go również wydrukować i wypełnić ręcznie.

KLIKNIJ TUTAJ! Wybieram nową pracę KLIKNIJ TUTAJ!

Dodatkowo, pole­cam Ci tekst o wyz­nacza­niu celów. Zan­im zmienisz pracę, warto bowiem wiedzieć, co chcesz dzię­ki tej zmi­an­ie osiągnąć, i w jaki sposób ma się to przy­czynić do Two­jej ścież­ki kari­ery. Jeśli braku­je Ci jak­iś infor­ma­cji — koniecznie o nie dopy­taj! Nasz arkusz możesz również potrak­tować jako uzu­pełnie­nie tego, o co warto zapy­tać pod­czas roz­mowy rektuacyjnej.

Przy oce­nie i porówny­wa­niu ofert, nie zawsze więcej to lep­iej. Zas­tanów się, na czym najbardziej Ci zależy, a co jest tylko miłym dodatkiem. Podob­nie z minusa­mi, nie zawsze brak czegoś oznacza koniec świa­ta, czy stop w Two­jej kari­erze. Spróbuj wybrać to, co jest dla Ciebie najważniejsze.

Jeśli nadal nie potrafisz podjąć decyzji, spróbuj:

  • sprawdz­ić opinie na Glass­door, popy­tać zna­jomych, którzy pracują/pracowali w danej fir­mie. To oczy­wiś­cie tylko wycinek opinii na tem­at pra­co­daw­cy (częs­to dużo zależy od projektu/managera) jed­nak warto sprawdz­ić, czy nie ma jak­iś ukry­tych pułapek. Przykła­dem może być jed­na z pop­u­larnych firm w Dublin­ie, która ofer­u­je naprawdę fajne warun­ki, jed­nak sporą część swo­jej aplikacji pisze z uży­ciem frame­worku, którzy sami stworzyli. W rezulta­cie, pro­gramiś­ci korzys­ta­ją z tech­nologii, która nie jest tak bard­zo pożą­dana na zewnątrz (i o tym właśnie przeczyta­cie na glassdoorze).
  • Poprosić przyjaciela/partnera/mamę … o wysłuchanie argu­men­tacji dlaczego każ­da z firm jest dobrym pra­co­daw­cą dla Ciebie. Raz, przy­go­towanie takiej argu­men­tacji zmusi Cię do dogłęb­nej anal­izy ofert, dwa, oso­by spoza pro­ce­su mogą zadać Ci nowe pyta­nia, albo np. dostrzec, że jed­na z ofert jest dla Ciebie bardziej atrak­cyj­na (bo np. mówisz o niej w znacznie ciekawszy sposób, z więk­szym zaangażowaniem).
  • Rzuć mon­etą! Serio! To znane narzędzie decyzyjne! Orzeł to fir­ma A, resz­ka to fir­ma B. Rzu­casz i pode­j­mu­jesz decyzję. Czu­jesz się dobrze z tym, co zesłał Ci los? Super! To masz pod­jętą decyz­je! Nie podo­ba Ci się ten wybór? No to też wiesz, co powin­naś wybrać.
  • Każ­da z opcji jest faj­na i naprawdę nie wiesz co zro­bić? Jakkol­wiek dzi­wnie to nie zabrz­mi, pomyśl o tym, jak czułeś się pod­czas pro­cesów, z którą z firm miałeś lep­szy vibe, gdzie czułeś się bardziej jak u siebie. Ludzie i atmos­fera naprawdę są ważni, a takie pod­skórne przeko­nanie, że jest fajnie bard­zo rzad­ko zawodzi.
  • Nadal nie wiesz jaką decyzję pod­jąć? Opc­je są dwie: jeśli obie ofer­ty są tak samo dobre, wróć do punk­tu z rzu­caniem mon­etą i po pros­tu wybierz jed­ną, w tej opcji nie możesz pod­jąc złej decyzji, a jeśli nawet, to za rok, możesz znowu zmienić pracę. Niem­niej, jeśli z Two­jej anal­izy obie wyglą­da­ją dobrze, albo i bard­zo dobrze, to pewnie tak jest :)
  • Jeśli obie ofer­ty są równie śred­nie — zostań w obec­nej pra­cy i poszukaj czegoś lep­szego. Nic na siłę, a zmi­ana śred­niego pra­co­daw­cy na równie śred­niego nie wniesie za dużo zysku.

Mam nadzieję, że nasza tabel­ka okaże się pomoc­na! Życzę Wam samych pomyśl­nych decyzji! Koniecznie daj­cie znać co o takim porówny­wa­niu ofert myśli­cie? Może warto coś jeszcze dopisać?

PS. Dzięku­ję zna­jomym, którzy wspier­ali mnie w moim pro­ce­sie wybiera­nia z dwóch bard­zo dobrych firm! Jak widzi­cie, jesteś­cie też po częś­ci inspiracją do tego wpisu!