Zapowiedź LIVE’a — 1 października 2017

By 1 September 2017 September 16th, 2017 Bez kategorii

UWAGA: Z powodów zdrowot­nych LIVE prze­nie­siony na 1 październi­ka. Przeprasza­my za zmi­anę daty i mamy nadzieję, że widz­imy się wtedy z Wami.

Dzisi­aj krótko i treś­ci­wie, zapisz­cie w kalen­darzu datę 16 wrześ­nia 1 październi­ka 2017, bo właśnie w tę sobotę bedziemy opowiadać o poszuki­wa­niu pier­wszej pro­gramisty­cznej pracy.

Jak­iś czas temu, na naszym fan­page’u zebral­iśmy pyta­nia. Zna­jdziecie je poniżej:

 • Co tak na prawdę trze­ba umieć żeby być pewnym że jest się na poziomie juniora?
 • Jak się wziąć za szukanie pier­wszej pracy?
 • Co wpisać w cv żeby zain­tere­sować rekruterów, jeśli nie ma się wyk­sz­tałce­nia związanego z IT?
 • Jak dogłęb­na wiedza jest wyma­ga z tech­nologii wymienionych w ogłoszeni­ach na junio­ra? (Np. Springa, jeśli nie są wymienione żadne konkretne moduły)
 • Czy oso­by 40+ mogą zacząć?
 • Po ilu lat­ach doświad­czenia nie jest się juniorem?
 • Jak waszym zdaniem zmienił sie rynek w ostat­nich 2–3 lat­ach czyli od kiedy Ania zaczęła swo­ja prace, w jakim kierunku to idzie?
 • Czy widzi­cie duze różnice miedzy ludz­mi-samouka­mi a osoba­mi po informatyce?
 • Czy zdarzyło wam sie lub zna­cie his­to­rie osob ktore na stażu/ pier­wszej pra­cy zostały zwol­nione, bo sie nie nadawały?
 • Różnice w branży miedzy Pol­s­ka a Irlandia?
 • Czy oso­by bez wyk­sz­tałce­nia kierunk­owego mają szanse na awans?
 • Czy już zawsze zostaną “klepaczem” kodu?
 • Czy na roz­mowach kwal­i­fika­cyjnych i późniejszej pra­cy w Irlandii język ang­iel­s­ki musi być per­fekt żeby się dogadać?
 • Biorąc pod uwagę pewną “modę na pro­gramowanie” czy trud­niej ter­az znaleźć pracę jako junior samouk?
 • Czy koniecznie trze­ba mieć swo­je portfolio/ więk­szy pro­jekt, którym moż­na się pochwalić?
 • Jakie są Wasze doświad­czenia z cza­sem trwa­nia rekrutacji?
 • Jeśli roz­mowa nie poszła — jak się moty­wu­jesz, żeby pra­cow­ać dalej i uzu­pełnić bra­ki w wiedzy?
 • Co powin­na umieć oso­ba stara­ją­ca się o stanowisko Junior Java devel­op­er, bez doświad­czenia komer­cyjnego, jak to ład­nie określa­ją w ofer­tach, i jakich pytań moż­na się spodziewać na roz­mowie rekrutacyjnej.
 •  Czy junior również może pra­cow­ać zdalnie?
 • Czy w pra­cy jest skazany na siebie?
 • Czy przyj­mu­jąc się do pier­wszej pra­cy junior rzeczy­wiś­cie pracu­je, czy raczej robi kawę i jest na posyłki?
 • Jakie powin­ny być zarob­ki juniora?
 • Jak znaleźć bezpłat­ny staż/praktyki — ale żeby nie było to wyko­rzysty­wanie, a chęć nauki?
 • Czy samou­ki maja mniejsze szanse, niż oso­by po studiach?
 • Jak powin­no wyglą­dać CV?
 • Dlaczego niek­tóre firmy odmaw­ia­ją nawet gdy testy poszły dobrze, lub niek­tóre patrząc na CV (a już ma się pewne doświad­cze­nie komercyjne).

Jest tego sporo i zapowia­da się ciekaw­ie, praw­da? Postaramy się poruszyć więk­szość (wszys­tkie z tych) zagadnień :)

Sam LIVE będzie trwał 2h, najpraw­dopodob­niej odbędzie się na face­booku, ale żeby być na bieżą­co zachę­camy do obser­wowa­nia wydarzenia. Po naszej pogadance/prezentacji, przei­w­du­je­my ser­ię Q&A.

Serdecznie zaprasza­my! Jeśli masz jakieś pytanie, na które powin­niśmy odpowiedzieć, śmi­ało zadaj je w komentarzu.

Do zobaczenia!