#Kulisy branży IT. Diogo Teixeira, Software Developer

By 25 November 2014 May 5th, 2015 Kulisy branży, Ludzie IT

Dziś mamy dla Was wywiad z naszym przy­ja­cielem — Dio­go. Dio­go jest pro­gramistą z kilkulet­nim doświad­cze­niem. Zobacz­cie co ma ciekawego do powiedzenia. A i żeby nie przeinaczać jego wypowiedzi, wywiad jest po ang­iel­sku, ale mamy nadzieję, że to nie problem.

 Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

What are the respon­si­bil­i­ties in your job?

My respon­si­bil­i­ties are main­ly devel­op­ing and main­tain­ing soft­ware, ensur­ing all func­tion­al­i­ties work as expect­ed, in the assumed timelines.

How did your career start, how it has devel­oped afterward?

My career begun through a final sub­ject in my Bach­e­lor degree, where an intern­ship was one of the pos­si­ble choic­es (being the oth­er a final engi­neer­ing project). From the intern­ship, there was a mutu­al agree­ment to con­tin­u­ing in the same com­pa­ny, out­side of the uni­ver­si­ty intern­ship context.

What is nec­es­sary to work on a posi­tion like you?

I think that an ana­lyt­i­cal and log­i­cal mind, patience and pas­sion for soft­ware devel­op­ment (pro­gram­ming).

What is most impor­tant in terms of self-devel­op­ment in role you’re fulfilling?

In my per­spec­tive the most import ele­ments in terms of self-devel­op­ment are curios­i­ty for new trends and best prac­tice in the field.

Describe briefly your day at work, what kind of chal­lenges do you face?“She turned to the sunlight    And shook-4

My day at work usu­al­ly starts with analysing what was done the day before, orga­nize objec­tives for the day and try keep­ing up with them (with much tea/coffee in the mid­dle). Some chal­lenges that I face are most­ly trans­form­ing the client’s wish­es into a prod­uct, respect­ing the lim­i­ta­tions of the plat­form in a way that all the require­ments are present.

What would be your advice to a per­son who starts his/her career in IT industry?

Don’t give up when some “invis­i­ble” prob­lem arise (you’ll have plen­ty), just keep going because “there are dozens of us, dozens!”

Wywiadu udzielił Dio­go Teix­eira, Soft­ware Devel­op­er.

Jeśli chcesz zadać mu pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis. W celu kon­tak­tu bezpośred­niego pisz na [email protected]

diogo

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.