#Kulisy branży. Ewelina Olejnik — aktywna studentka

By 11 November 2014 December 16th, 2014 Kulisy branży, Ludzie IT

Więcej takich stu­den­tów! Naprawdę fajnie, gdy już pod­czas studiów wiesz, co chcesz robić w życiu i rozwi­jasz się w tym kierunku. Eweli­na jest doskon­ałym przykła­dem na to, że stu­dia to czas, który moż­na dobrze wyko­rzys­tać. Przeczy­ta­j­cie nasz kole­jny etap cyk­lu #kulisy branży IT.

 Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

Co robisz poza studiami? 

Udzielam się w kole naukowym Gru­pa .NET FTIMS, gdzie uczest­niczę w zaję­ci­ach oraz pomagam w orga­ni­za­cji imprez naukowych.

Jak wyglą­dał Twój początek w IT?

Początkiem mojej kari­ery moż­na uznać cza­sy gim­naz­jalne, kiedy postanow­iłam, że pójdę do liceum o pro­filu matematyczno- infor­maty­cznym. W liceum poz­nałam język pro­gramowa­nia Pas­cal - od razu zaciekaw­iło mnie pro­gramowanie. Poz­nanie nowych języków pro­gramowa­nia na stu­di­ach pokaza­ło mi, że ist­nieją ciekawsze języ­ki. A let­nie prak­ty­ki w ABB upewniły mnie o wyborze zawodu dla siebie.

Jak wyglą­dał taki jeden dzień pra­cy na praktykach?

Wyglą­dało to mniej więcej tak: przy­dzielono mi zadanie do wyko­na­nia, które musi­ałam zro­bić sama bądź z kolegą z prak­tyk; jeśli czegoś nie wiedzi­ałam, pytałam pra­cown­ików (najczęś­ciej swo­jego opieku­na prak­tyk), na spotka­ni­ach z zespołem opowiadałam co udało mi się zro­bić i co zamierzam robić dalej.”

Co jest najważniejsze w kwestii roz­wo­ju jako programista?

Najważniejsze jest zdoby­wanie wiedzy.

Co robisz by ją zdoby­wać i rozwijać?

Zdoby­wam ją głównie z Inter­ne­tu. Oglą­dam bądź czy­tam tuto­ri­ale,  o nowoś­ci­ach tech­no­log­icznych dowiadu­ję się z blogów, pole­cam stronę http://dotnetomaniak.pl/ która udostęp­nia posty z naj­ciekawszych blogów o pro­gramowa­niu w .NET. Co więcej, roz­maw­iam z ludź­mi z branży, dzię­ki czemu mogę wymienić opinie oraz bywam na kon­fer­enc­jach, m.in. miałam przy­jem­ność uczest­niczyć w kon­fer­encji Dev­Day 2014.
Jaką radę dałbyś/dałabyś oso­bie która zaczy­na kari­erę w IT? 

Poradz­iłabym tej oso­bie, żeby się nie pod­dawała, jeżeli nie czu­je się dobrze w tech­nologii, którą zaczy­na się uczyć. Branża IT jest tak sze­ro­ka, że każdy kto lubi rozwiązy­wać prob­le­my i jest kreaty­wny zna­jdzie coś dla siebie.”

Czy chcesz dodać coś od siebie? 

Tak :). Chcę dodać, że pro­gramowanie to zaję­cie, które wyma­ga ciągłej nau­ki i przekazy­wa­nia tej nau­ki innym.

 

Wywiadu udzieliła Eweli­na Ole­jnik, stu­den­t­ka.

Wielkie dzię­ki za miłą rozmowę!

Jeśli chcesz zadać Ewelin­ie pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis. W celu kon­tak­tu bezpośred­niego pisz na [email protected]

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.