#Kulisy branży IT. Alicja Smolnik. Tester Oprogramowania

By 2 December 2014 July 27th, 2016 Kulisy branży, Ludzie IT

Alic­ja jest z naszym blo­giem od niemal samego początku i bard­zo nam kibicu­je. Gdy tylko podzieliła się z nami swo­ją his­torią wiedzieliśmy, że chce­my ją opowiedzieć dalej! Gdy ruszyliśmy z cyk­lem Kulisy branży wpis z jej wywia­dem był zaplanowany niemal od początku. Zobacz­cie więc jak z human­isty zostać informatykiem :)

 Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

Alicja, co należy do Twoich obowiązków?

Zaj­mu­ję się testowaniem opro­gramowa­nia. Dwa moje najważniejsze obow­iąz­ki to: znaleźć błąd oraz upewnić się, czy potem na pewno został napraw­iony. Cza­sem żeby to zro­bić trze­ba się naprawdę moc­no “nag­im­nastykować” :).

Jak wyglądał początek Twojej kariery, jak się ona potem rozwijała?

1Dzień ode­bra­nia wyników z matu­ry zmienił wszys­tko. Byłam na pro­filu human­isty­cznym w liceum i o pro­gramowa­niu nawet mi się nie śniło. Postanow­iłam jed­nak, że skończę stu­dia infor­maty­czne — zamarzyło mi się zostać kobi­etą w branży IT, a jak wiado­mo, wszys­tko zaczy­na się od marzenia. Pomysł lekko pod­sunął mi Tata, który jest pro­gramistą z wielką pasją. Sama nie do koń­ca rozu­miem jak to wszys­tko się stało, ale wylą­dowałam na Politech­nice Śląskiej nie wiedząc jaki dokład­nie jest zakres cosinusa.

Okaza­ło się, że nie była to prze­jś­ciowa fas­cy­nac­ja. Musi­ałam bard­zo dużo się nauczyć — miałam poważne bra­ki do nadro­bi­enia, zwłaszcza z matem­aty­ki. Pier­wszy pro­gram napisałam na stu­di­ach. I dałam radę, bo naprawdę chciałam!

2Po zakończe­niu drugiego roku studiów, w tegoroczne wakac­je postanow­iłam wyko­rzys­tać wol­ny czas na zdoby­cie pier­wszych zawodowych doświad­czeń. Poszłam na prak­ty­ki zawodowe do firmy, w której obec­nie pracu­ję. Zaj­mowałam się tam pro­gramowaniem w Javie — miałam zada­nia, z których byłam rozliczana. Przez dwa miesiące zro­biłam duży postęp, zetknęłam się z doświad­c­zony­mi pro­gramis­ta­mi i zobaczyłam jak wyglą­da pra­ca nad dużym pro­jek­tem infor­maty­cznym. Po zakończe­niu prak­tyk pozostałam w fir­mie na stanowisku Qual­i­ty Assurance.

Co jest potrzebne żeby móc pracować w tej roli?

Trze­ba być najbardziej upar­tym człowiekiem na świecie. Jeśli coś zadzi­ałało sto razy i mam ochotę powiedzieć: “Dobra, dzi­ała na 100%!”, tes­tu­ję sto pier­wszy raz. I wtedy nie działa!

Cier­pli­wość też jest potrzeb­na. Nuda nie jest w tej pra­cy dobrym dorad­cą, bo usyp­ia czu­jność, a prze­cież to też ode mnie zależy, czy Klient będzie zad­owolony z pro­duk­tu, który mu dostarczyliśmy.

Co jest najważniejsze w kwestii własnego rozwoju w roli, jaką pełnisz?

Wewnętrz­na potrze­ba tego roz­wo­ju, chęć ciągłych poszuki­wań i nau­ki. Testy opro­gramowa­nia to wbrew pozorom rozległy tem­at. Zawsze moż­na się dowiedzieć czegoś nowego. Poma­ga akty­wność: uczest­nict­wo w kon­fer­enc­jach i spotka­ni­ach z ludź­mi z branży.

Jak wygląda dzień z Twojej pracy? Z jakimi wyzwaniami zmagasz się w swojej pracy?

Staram się pogodz­ić pracę ze stu­di­a­mi dzi­en­ny­mi, dlat­ego mój dzień w pra­cy wyglą­da różnie — cza­sem przy­chodzę rano, a cza­sem dopiero w okoli­cach połud­nia. Zaczy­na się on jed­nak zawsze od kawy z fir­mowego ekspre­su, a potem do dzieła! Otwier­am aplikację do zarządza­nia zada­ni­a­mi, aplikację, którą mam testować i robię wszys­tko, żeby ją pop­suć. Cza­sem dosta­ję jakąś listę wyma­gań od Klien­ta albo wskazówkę, na co mam zwró­cić najwięk­szą uwagę. Jeżeli coś zna­jdę, to tworzę odpowied­nie zgłosze­nie dla pro­gramistów, żeby mogli to naprawić.

Jaką radę dałabyś osobie która zaczyna karierę w IT?

4Wytr­wałość, cier­pli­wość i samodziel­na pra­ca to jest dobra strate­gia. Ja próbowałam też innych — z “połóż się i poczekaj aż samo wejdzie Ci do głowy” włącznie. Chcę przez to powiedzieć, że kryzysy mogą się zdarzyć. Jeśli nie masz poję­cia, o co w tej całej infor­matyce chodzi — nie szkodzi! Ja też nie wiedzi­ałam. Sama nadal do koń­ca nie wiem, nie jestem ekspertem. Najważniejsze to chcieć się dowiedzieć. To nie jest żad­na czarna magia przez­nac­zona dla Wybrańców — to dziedz­i­na, która może dać naprawdę sporo radoś­ci i satysfakcji.

Wywiadu udzieliła Alic­ja Smol­nik, Tester Opro­gramowa­nia w fir­mie LGBS Pol­s­ka. Wielkie dzię­ki za miłą rozmowę!

Jeśli chcesz zadać Alicji pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis.

Alicja2

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.