#Kulisy branży. Przygotowujemy nowy cykl na bloga.

By 6 October 2014 December 16th, 2014 ITlogy, Kulisy branży, Ludzie IT

Zde­cy­dować się na pracę w IT nie jest tak pros­to. A tym bardziej, gdy tak jak ja zmienia się branżę. Gdy zakładal­iśmy blo­ga, naszym założe­niem było nie tylko przy­go­towanie kursy Javy, ale, a może przede wszys­tkim edukac­ja o branży. Cykl kulisy branży IT ma przed­staw­ić Ci różne aspek­ty pra­cy i możli­we ścież­ki kariery.

Na czym będzie polegał cykl?

Przed­stawmy IT jak najwięk­szej licz­bie osób. Bard­zo po łebkach opisal­iśmy już IT w tym wpisie, ale może­my zro­bić coś więcej.

Chce­my przeprowadz­ić wywiady z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w branży, na różnych stanowiskach, z różnym doświad­cze­niem. Chce­my by odpowiedzieli nam na pyta­nia doty­czące ich pra­cy i w ten sposób przed­staw­ili możli­wą ścieżkę kariery.

Kto będzie bohaterem naszych wywiadów?

Staw­iamy na różnorod­ność, dlat­ego chce­my przepy­ty­wać ludzi na samym początku swo­jej kari­ery jak i tych z kilkulet­nim stażem. Tych, którzy pracu­ją w start-upach, free­lancerów oraz pra­cown­ików kor­po­racji. Hm, a może chce­my przepy­tać Ciebie? Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowana pomocą nam w stworze­niu tego cyk­lu pisz maila na: [email protected]

Jakie pytania zadamy?

To sprawa cią­gle otwarta. Na razie nasza lista pytań jest dość uni­w­er­sal­na, ale w przy­pad­ku konkret­nych wywiadów i zawodów będziemy zbier­ać na face­booku dodatkowe pytania.

Na razie chce­my pytać o:

Co należy do Twoich obowiązków?
Jak wyglądał początek Twojej kariery, jak się ona potem rozwijała?
Co jest potrzebne żeby móc pracować w tej roli?
Co jest najważniejsze w kwestii własnego rozwoju w roli, jaką pełnisz?
Opisz krótko swój dzień pracy.
Z jakimi wyzwaniami zmagasz się w swojej pracy?
Jaką radę dałbyś/dałabyś osobie która zaczyna karierę w IT?
Czy chcesz dodać coś od siebie?

Ale jesteśmy otwar­ci na Two­je propozy­c­je! Prosimy o wysłanie nam swoich pytań, komen­tu­jąc ten wpis.

Kiedy ruszamy?

Dokładamy wszel­kich starań, żeby pier­wszy taki wywiad pojaw­ił się w prze­ciągu najbliższych 2 tygod­ni. Ściska­j­cie kciuki!

Jak Ty możesz nam pomóc?

Po pier­wsze zaciśnij moc­no kciu­ki! Po drugie, możesz zgłosić się do cyk­lu jako jego bohater. Po trze­cie, możesz dopisać swo­je pyta­nia. Po czwarte, podziel się tym wpisem na face­booku, tak by jak najwięcej osób dowiedzi­ało się o tym, że cykl rusza.