#Kulisy branży. Dawid Cegła, konsultant ERP

By 4 November 2014 December 16th, 2014 Kulisy branży, Ludzie IT

Kole­jny mężczyz­na w naszym cyk­lu ( i fajnie, bo naszym zdaniem IT to branża dla ambit­nych (bez wzglę­du na płeć)). Daw­id jest kon­sul­tan­tem ERPa, ale opisanie w jed­nym zda­niu, co należy do jego obow­iązków, jest raczej niemożli­we. Zobacz­cie więc, ilu umiejęt­noś­ci wyma­ga takie stanowisko.

 Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

Dawid, pracujesz jako konsultant ERP, co należy do Twoich obowiązków?

1Rola kon­sul­tan­ta ERP jest bard­zo sze­ro­ka i trud­no określić jed­ną kwest­ie, którą kon­sul­tant się zaj­mu­je. Jeżeli mam jed­nak pod­jąć się pró­by zgen­er­al­i­zowa­nia, to określiłbym to mianem ‘wspar­cia klien­ta w zakre­sie funkcjonowa­nia sys­te­mu ERP’. Sys­te­my klasy ERP to kom­plek­sowe, zin­te­growane oraz częs­to skom­p­likowane w uży­ciu sys­te­my infor­maty­czne, których rolą jest zarządzanie przed­siębiorstwem w uję­ciu całoś­ciowym. Oznacza to, że wszys­tkie (lub więk­szość) dzi­ały firmy, takie jak: han­del, księ­gowość, pro­dukc­ja itp. ewidencjonowana jest w ramach jed­nego sys­te­mu informatycznego.

Obow­iąz­ki kon­sul­tan­ta ERP może­my podzielić na cztery główne role.
Pier­wszą z nich jest tzw. pier­wsza linia wspar­cia klien­ta, czyli typowy helpdesk — klient dzwoni, bądź wysyła poprzez pocztę elek­tron­iczną zgłosze­nie o prob­lemie w trak­cie pra­cy w sys­temie, a kon­sul­tant rozwiązu­je prob­le­my i wskazu­je przyczynę.
Drugą kwest­ią, jest tworze­nie dedykowanych rozwiązań, których stan­dar­d­owo sys­tem ERP nie obsługu­je. Zazwyczaj są to dos­tosowane do iden­ty­fikacji wiz­ual­nej firmy wydru­ki doku­men­tów czy raporty wyma­ga­jące zapro­gramowa­nia. Mogą to być również dodatkowe mech­a­nizmy takie jak wyzwalacze, czy fil­try, które wyma­ga­ją zna­jo­moś­ci języ­ka SQL. Korzys­ta­ją one bądź ingeru­ją bezpośred­nio w bazę danych systemu.
Dla mnie jed­ną z naj­ciekawszych funkcji, którą kon­sul­tant również pełni, jest rola analityka/wdrożeniowca. W momen­cie, gdy fir­ma pozysku­je nowego klien­ta, bądź obec­ny klient zamaw­ia nowe mod­uły i chce uru­chomić doty­chczas niewyko­rzysty­wane możli­woś­ci, niezbędne jest przeprowadze­nie roz­mowy z klien­tem i wyko­nanie anal­izy potrzeb biz­ne­sowych. Jest to niezbędne by planowane wdroże­nie było skuteczne i speł­ni­ało wymo­gi danego przedsiębiorstwa.
Ostat­nią rolą, z którą kon­sul­tant musi się z mierzyć jest rola szkole­niow­ca. Każde wdroże­nie sys­te­mu wyma­ga przeszkole­nia użytkown­ików, którzy będą na nim pra­cow­ać. Kon­sul­tan­ci przeprowadza­ją wtedy typowo twarde, tech­niczne, szkole­nia, mające na celu przekazanie wiedzy z obsłu­gi wdrażanego systemu.

Jak wyglądał początek Twojej kariery, jak się ona potem rozwijała?

Już na początku stu­diowa­nia poz­nałem tem­atykę sys­temów ERP i postanow­iłem zain­tere­sować się sys­tema­mi do zarządza­nia przed­siębiorstwem. W prz­er­wie między drugim a trzec­im rok­iem studiów zak­wal­i­fikowałem się na staż orga­ni­zowany przez jed­nego z pro­du­cen­tów sys­temów ERP, ukierunk­owanego dla branży prze­mysłowej. Jako stażys­ta zaj­mowałem się głównie pro­jek­towaniem i pro­gramowaniem raportów oraz szablonów wydruków do wyko­rzys­ta­nia w sys­temie. Wiedza, którą wyniosłem ze stażu, została wyko­rzys­tana w mojej pra­cy dyplo­mowej jako część prak­ty­cz­na na tem­at wdrożeń sys­temów ERP. Po ukończe­niu studiów pier­wszego stop­nia zatrud­niłem się jako pro­gramista .NET w fir­mie, która również wdrażała tego typu sys­te­my. Po kilku miesią­cach zrezyg­nowałem z tej pra­cy, bo mimo zain­tere­sowa­nia pro­gramowaniem nie czułem się kom­for­towo siedząc cią­gle w jed­nym miejs­cu i pracu­jąc w zamknię­tym gronie osób. Stwierdz­iłem, że chci­ałbym spróbować rozwi­jać się też w trochę innym kierunku, dlat­ego wró­ciłem do pier­wot­nej myśli i spróbowałem znaleźć pracę przy wdroże­ni­ach. Od początku 2013 roku zacząłem pracę jako kon­sul­tant ERP i robię to do dzisiaj.

Co jest potrzebne żeby móc pracować w tej roli?

3Z umiejęt­noś­ci typowo twardych, niezbęd­na jest zna­jo­mość języ­ka SQL. Wiele prob­lemów doty­czą­cych sys­temów ERP rozwiązu­je się z poziomu bazy danych, a nie inter­fe­j­su użytkown­i­ka. Również wszelkie mech­a­nizmy dedykowane opier­a­ją się na uzyski­wa­niu infor­ma­cji z bazy danych bądź manip­u­lowaniem nią. Wszys­tkie inne kwest­ie zależą od firmy i stosowanej przez nich tech­nologii — moż­na się ich nauczyć dopiero pode­j­mu­jąc pracę. Niem­niej zna­jo­mość SQLa jest niezbęd­nym min­i­mum. Ważniejsze jed­nak jest to, jakie masz nastaw­ie­nie do ludzi i pra­cy z nimi. Kon­takt z klien­tem wys­tępu­je na porząd­ku dzi­en­nym, a z reguły doty­czy on trapią­cych go prob­lemów i frus­tracji. Jak łat­wo się domyśleć, cier­pli­wość oraz kul­tura oso­bista będą tutaj wysoko wskazane. Umysł anal­i­ty­czny, dokład­ność, odpowiedzial­ność, odporność na stres i zaan­gażowanie to również ważne cechy. Trud­no jest pra­cow­ać jako kon­sul­tant ERP osobom, które intere­su­ją się jedynie stroną IT. Kon­sul­tant powinien również być obez­nany w konkret­nej dzi­ałce biz­ne­sowej, w której się spec­jal­izu­je. W moim przy­pad­ku jest to logisty­ka i odpowiadam mery­to­rycznie tylko i wyłącznie za ten zakres funkcjon­al­noś­ci w sys­temie. Z resztą w przy­pad­ku kon­sul­tan­ta ERP ze spec­jal­iza­cją np. w księ­gowoś­ci, trud­no sobie wyobraz­ić by nie wiedzi­ał co to jest kon­to, bilans, rozra­chun­ki i jakie zależnoś­ci między nimi wys­tępu­ją. 2Trze­ba być również gotowym na wyjazdy służbowe. Właś­ci­wie, czym więk­sza fir­ma, i czym więk­sze pro­jek­ty, tym dal­sze i dłuższe te wyjazdy mogą być. Ja oso­biś­cie kil­ka razy w miesiącu jestem na wiz­y­cie ser­wisowej u klien­ta, lecz głównie są to klien­ci regionalni.

Co jest najważniejsze w kwestii własnego rozwoju w roli, jaką pełnisz?

Jak już zaz­naczyłem możli­woś­ci, które ofer­u­je stanowisko kon­sul­tan­ta ERP są dosyć spore i moż­na rozwi­jać się w różnych kierunk­ach. Ja aktu­al­nie dążę w kierunku zarządza­nia pro­jek­ta­mi oraz anal­izy biz­ne­sowej. Tem­atem project man­age­men­tu zain­tere­sowałem się jeszcze w trak­cie dzi­ała­nia w orga­ni­za­cji stu­denck­iej, którą było Europe­jskie Forum Stu­den­tów AEGEE. Na obec­nym stanowisku staram się wycis­nąć ile się da, by później w odpowied­nim momen­cie wskoczyć na poziom wyżej. Mimo to nie sku­pi­am się też tylko na przyszłoś­ci, ale staram się też również szli­fować swój obec­ny fach np. spraw­ia­jąc, by moje szkole­nia były coraz lep­sze, pracu­jąc nad swo­ją auto­prezen­tacją oraz meto­da­mi szkoleniowymi.

Opisz krótko swój dzień pracy. Z jakimi wyzwaniami zmagasz się w swojej pracy?

Mam tutaj pewną trud­ność, bo tak naprawdę nie wiem, który dzień w pra­cy wybrać: czy ten, gdzie pro­gra­mu­ję, “wiszę” na tele­fonie, kon­fig­u­ru­je zdal­nie, prowadzę szkole­nie bądź prowadzę anal­izę przed­w­droże­niową. Tak naprawdę każdy dzień jest zupełnie inny, a “przemi­ał” zadań do wyko­na­nia jest bard­zo duży. Właś­ci­wie jedynie co się nie zmienia, to to, że jak jestem w biurze, to siedzę przy swoim stałym stanowisku. Pra­ca w zde­cy­dowanej więk­szoś­ci odby­wa się między 8:00 a 16:00, ale zdarza­ją się sytu­acje, że trze­ba zostać dłużej. Cza­sa­mi zdarza się konieczność skon­fig­urowa­nia sys­te­mu bądź jego częś­ci w momen­cie gdy klient nie pracu­je, czyli po godzinie 16:00, bądź wręcz wiec­zorem, ponieważ w innym przy­pad­ku zakłó­ci to jego pracę (musi stanąć cała fir­ma). Kole­j­na sytu­ac­ja: klient zadz­woni z istot­nym prob­le­mem o 15:50 i trud­no mu odmówić udzie­le­nia pomo­cy, ponieważ o 16:00 już chcesz wyjść (pod­kreślam, prob­lem musi być istot­ny). Zdarzyło mi się już siedzieć godz­inę na tele­fonie z klien­tem w takiej właśnie sytu­acji. Zdarza­ją się również del­e­gac­je, które wyma­ga­ją wyjecha­nia do klien­ta o świcie, a w domu pojaw­iam się dopiero wiec­zorem. Jed­no, co jest pewne — i mnie oso­biś­cie to zach­wyca — dużo się dzieje, co zde­cy­dowanie daje dużo przy­dat­nego doświadczenia.

Jaką radę dałbyś/dałabyś osobie która zaczyna karierę w IT?

5Dążyć do spec­jal­iza­cji, lecz jed­nocześnie nie zamykać się w jed­nej dzi­ałce. Jeżeli jesteś pro­gramistą, to nie zamykaj się w jed­nej tech­nologii — to tylko narzędzie i moż­na się tego nauczyć w razie potrze­by. Jeżeli potrafisz pro­gramować, algo­ryt­mi­ka nie spraw­ia Ci prob­lemów to zmi­ana tech­nologii również nie będzie prob­lematy­cz­na. W swoim zawodzie mam bard­zo dużo możli­woś­ci i okazji do roz­wo­ju, jed­nak ukierunk­owałem się, pomi­mo fak­tu, iż nie zawsze jestem w stanie rozwi­jać danej umiejęt­noś­ci w ciągu dnia w pra­cy. W przy­pad­ku pra­cy jako kon­sul­tant ERP, czas i doświad­cze­nie jest wyjątkowo istotne, by dobrze wykony­wać swój zawód. Przes­tu­diowanie doku­men­tacji, wyk­li­nanie wszys­tkiego w sys­temie oraz skupi­e­nie się tylko na zna­jo­moś­ci sys­te­mu nie da oczeki­wanych rezul­tatów. Miałem kiedyś dylemat, ponieważ uświadomiłem sobie, iż wielu moich zna­jomych co chwile uczy się nowych tech­nologii, zda­ją egza­miny, cer­ty­fiku­ją się, a mój rozwój pod tym kątem jest zde­cy­dowanie wol­niejszy. Jed­nak kole­jne doświad­czenia z klien­ta­mi uczą mnie rozu­mienia pro­cesów biz­ne­sowych, anal­i­ty­cznego myśle­nia oraz wiele innej prak­ty­cznej wiedzy, którą będę mógł wyko­rzys­tać w przyszłoś­ci. Jeżeli zostanę kiedyś anal­i­tykiem biz­ne­sowym, to będzie to bard­zo dobra pod­stawa, by wykony­wać swój zawód odpowied­nio dobrze.

Czy chcesz dodać coś od siebie?

Chci­ałbym bard­zo podz­iękować za możli­wość podzie­le­nia się swo­ją wiedzą oraz doświad­czeni­a­mi w ramach tego cyk­lu. Branża IT jest moc­no rozległa i zawód, który przed­staw­iłem może nie jed­ną osobę zaciekaw­ić, zarówno poprzez swo­ją tech­niczną, jak i biz­ne­sową stronę. Mam nadzieję, że skutecznie się do tego przyczyniłem.

Wywiadu udzielił Daw­id Cegła, kon­sul­tant ERP w fir­mie 2BSoft, blogu­ją­cy na www.itstrefa.biz

Wielkie dzię­ki za miłą rozmowę!

Jeśli chcesz zadać Daw­id­owi pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis.

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.