Kulisy branży IT Aktywna studentka informatyki

By 21 October 2014 December 16th, 2014 Kulisy branży, Ludzie IT

Moż­na narzekać na pol­s­ki sys­tem edukacji i stu­dia, które obec­nie raczej mało przy­go­towu­ją do zawodu, albo wziąć sprawy w swo­je ręce i dzi­ałać. Wśród naszych czytel­ników, na szczęś­cie sporo tych, którym się chce! Przykła­dem akty­wnego stu­den­ta, jest Agniesz­ka, stu­den­t­ka Politech­ni­ki Łódzkiej, lid­er­ka grupy .NET, staw­ia­ją­ca swo­je pier­wsze kro­ki w kor­po­racji. Agniesz­ka jest mis­trzynią efek­ty­wnoś­ci i nag­i­na­nia doby, o czym nam opowiedziała.

 Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

Agnieszka, co należy do Twoich codziennych obowiązków?

1Czynie­nie niemożli­wego możli­wym :) Codzi­en­nie staram się pogodz­ić obow­iąz­ki stu­den­t­ki infor­maty­ki z obow­iązka­mi pra­cown­i­ka firmy. Na uczel­ni real­izu­je się jako lid­er­ka grupy .NET (Microsoft Stu­dent Part­ner @ Microsoft). Pod­czas coty­god­niowych spotkań staram się zaraz­ić innych stu­den­tów swo­ją pasją do tech­nologii budu­jąc przy tym niesamow­itą społeczność. Do moich obow­iązków należy również orga­ni­za­c­ja kon­fer­encji IT Aca­d­e­m­ic Day. Jako pro­gramist­ka w fir­mie zaj­mu­ję się imple­men­tacją wyma­gań na pod­staw­ie specy­fikacji tech­nicznej z wyko­rzys­taniem tech­nologii .NET.

A w “wol­nej chwili” staram się wypeł­ni­ać typowe obow­iąz­ki studentki.

Skąd pomysł na tyle aktywności?

Zde­cy­dowanie momentem przeło­mowym i akcel­er­a­torem mojego roz­wo­ju w branży było dołącze­nie do aka­demick­iej grupy .NET. Nigdy nie pomyślałabym, że w prze­ciągu zaled­wie roku moja sytu­ac­ja tak bard­zo się zmieni. Dwanaś­cie miesię­cy wystar­czyło, abym z prze­cięt­nej stu­den­t­ki infor­maty­ki na Politech­nice stała się stażys­tką w jed­nej z kor­po­racji i lid­erką grupy .NET. Dzisi­aj to ja zarażam na uczel­ni innych swo­ją pasją i pomagam im w ich włas­nych początkach.

Grupa .NET, której Agnieszka jest liderką.

Gru­pa .NET, której Agniesz­ka jest liderką.

Co jest potrzebne żeby móc działać tak aktywnie?

Pas­ja, pas­ja i jeszcze raz pas­ja! Robię to co kocham i dzię­ki temu mam cią­gle niesamow­itą ilość pali­wa w sobie, które cią­gle mnie napędza i nie pozwala mi przestać.

Co jest najważniejsze w kwestii Twojego rozwoju?

2Zde­cy­dowanie deter­mi­nac­ja. Infor­maty­ka to cięż­ka branża, wyma­ga­ją­ca ciągłej nau­ki i śledzenia nowinek. Nieste­ty nie zawsze jest z gór­ki, a opanowanie niek­tórych umiejęt­noś­ci wyma­ga dużego samozaparcia.

Jak to wygląda na co dzień ? Z jakimi wyzwaniami zmagasz się w swojej pracy?

Najwięk­szy prob­lem dnia codzi­en­nego to zbyt krót­ka doba :) Łącze­nie studiów dzi­en­nych z pracą i prowadze­niem koła naukowego wyma­ga niezwykłych umiejęt­noś­ci orga­ni­za­cyjnych. Jed­nak dzię­ki temu nie mam poczu­cia marnowa­nia cza­su. Wiem, że każ­da min­u­ta mojego dnia jest maksy­mal­nie wyko­rzys­tana. Zarwane noce, nieste­ty nie są mi obce, ale efekt koń­cowy mojej pra­cy zawsze mi to rekom­pen­su­je. Jako lid­er­ka grupy .NET muszę też wykazy­wać się również umiejęt­noś­ci­a­mi nie stricte infor­maty­czny­mi. Przede mną stoi duże wyzwanie — orga­ni­za­c­ja kon­fer­encji IT Aca­d­e­m­ic Day — która już spędza mi sen z powiek.

Opowiedz nam proszę krótko o tym projekcie.

IT Aca­d­e­m­ic Day to cykl kon­fer­encji naukowych odby­wa­ją­cych się na tere­nie całego kra­ju. Jest to niezwykłe spotkanie entuz­jastów infor­maty­ki orga­ni­zowane przez lid­erów grup .NET i IT spec­jal­nie dla stu­den­tów. Na wydarze­nie zaprasza­my najwięk­sze firmy IT w region­ie, dzię­ki czemu uczest­ni­cy nie tylko mają szan­sę zaraz­ić się pasją od bardziej doświad­c­zonych pro­gramistów, ale również poz­nać swo­jego potenc­jal­nego pra­co­daw­cę. W tym roku na mojej uczel­ni będzie to dziesią­ta edy­c­ja, dlat­ego na ramionach czu­ję ogrom­ną odpowiedzialność.

Jaką radę dałbyś/dałabyś osobie która zaczyna karierę w IT?

3Zna­jdź “swo­je miejsce”. Infor­maty­ka jest tak sze­rokim poję­ciem, że każdy zna­jdzie coś dla siebie. Jeżeli nie czu­jesz się dobrze w jed­nej tech­nologii, nie bój się zrezyg­nować i spróbować innej. Szukaj, dopó­ki nie poczu­jesz maksy­mal­nej satys­fakcji i spełnienia z tego co robisz. Jeźdz­ij na kon­fer­encję, poz­nawaj nowe oso­by i poczuj niesamow­itą energię bijącą od innych pasjonatów. Nie ograniczaj się!

Chcesz coś dodać?

Żyje­my w świecie pełnym durnych stereo­typów. Nie trud­no zauważyć, że branża IT jest zdomi­nowana przez mężczyzn. Na odwagę dla kobi­et: “The woman who fol­lows the crowd will usu­al­ly go no fur­ther than the crowd. The woman who walks alone is like­ly to find her­self in places no one has ever been before.” Albert Einstein

Wywiadu udzieliła Agniesz­ka Jach, stu­den­t­ka, lid­er­ka grupy .NET.

Wielkie dzię­ki za miłą rozmowę!

Jeśli chcesz zadać Agnieszce pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis.

IMG_4374

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.