#main, 28 września 2016

By 28 September 2016 #main

No i stało się ;) Nasza cała trój­ka jest już w Dublin­ie ;) Nawet Tes­la zda­je się cieszyć ze zmi­any i szy­bko (po jed­nym smakołyku) zapom­ni­ała o dość długiej przy­godzie z jej pier­wszym lotem samolotem. Przed nami jeszcze trochę wypakowywa­nia, ale korzys­ta­jąc z chwili wol­nego, mamy dla was kole­jną por­cję newsów ze świa­ta IT.

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

12-09-001

Najlepiej waszym zdaniem, budować swój net­work w pra­cy. I z tym oczy­wiś­cie ciężko polem­i­zować, jed­nak o wiele więcej możli­woś­ci może dać nam sieć kon­tak­tów, która nie jest z naszą pracą bezpośred­nio powiazana. Zachę­camy więc Was do szuka­nia ich poza, w szczegól­noś­ci pole­ca­jąc spotka­nia społecznoś­ci IT w ramach Two­jego miasta.

Unroll.me

Sama aplikac­je nie jest nowoś­cią, ale właśnie wyszła w wer­sji aplikacji iOS, dzię­ki czemu sobie o niej przy­pom­nieliśmy. Idea jest bard­zo faj­na — anal­izu­je ona wszys­tkie newslet­tery na jakie jesteś zapisany i pozwala Ci ze swo­jego poziomu się z nich wyp­isać. Może warto sprawdz­ić, co tak naprawdę wlatu­je do skrzyn­ki, bo od daw­na już nawet nie otwier­ałeś tego maila, tylko od razu kasowałeś?

4 Urodziny Geek Girls Carrots Wrocław

Wrocławskie Karot­ki mają już 4 lata, stąd zaprosze­nie dla Was na ich urodzi­nową imprezę. Oso­biś­cie znamy wrocławską społeczność i cieszymy się, że mogliśmy korzys­tać z ich pomo­cy i inspiracji, a także dzielić się naszy­mi doświad­czeni­a­mi pod­czas comiesięcznych spotkań. Warto więc złożyć orga­ni­za­torom urodzi­nowe życzenia, wysłuchać spec­jal­nych prelekcji (założy­ciel­ki Geek Girls Car­rots Kamili Sidor, Agniesz­ki Szarma­ch  Cen­trum Tech­nologii Audiow­iz­ual­nych, oraz Iwony Laik znanej z blo­ga programistka.net). Karot­ki, Sto lat!

Bile­ty na eve­nea| Link do wydarzenia na facebooku

Garść pytań rekrutacyjnych od fossBytes

Ćwiczenia swoich umiejęt­noś­ci nigdy dość — tym razem podsyłamy Wam naprawdę spory zbiór pytań rekru­ta­cyjnych, jeśli jesteś­cie ciekawi o co pyta Google albo Face­book, to te wpisy są dla Was. Od siebie może­my pole­cić jeszcze książkę: Crak­ing the Cod­ing Inter­view, która również zaw­iera przykład­owe pyta­nia i rozwiąza­nia. A i jeszcze jed­no, pamię­ta­j­cie, że więk­szość rzeczy w IT pro­jek­towali ludzie o dość dobrym zdrowym rozsąd­ku, więc częs­to, gdy nawet nie zna­cie odpowiedzi na pytanie, warto powiedzieć, jak wyda­je Wam się, że to dzi­ała. Nawet jeśli nie opisze­cie dokład­nie mech­a­niz­mu czy algo­ryt­mu, to pokaże­cie, że umiecie anal­i­zować prob­lem i szukać rozwiąza­nia. A z dużym praw­dopodobieńst­wem to, co się zda­je, będzie tym, co fak­ty­cznie opisu­je dane rozwiązanie ;)

Kano 2.0

Trzy lata temu pojaw­ił się Kano, mały kom­put­er, który wyko­rzysty­wał Ras­ber­ry Pi, i który moż­na było samemu złożyć, by potem uczyć się z nim pro­gramowa­nia. Dziś pojaw­ił się na Kick­starterze jego młod­szy brat, który zaw­ier­ać będzie nowe kom­po­nen­ty jak pixle­owy wyświ­et­lacz czy aparat. Zde­cy­dowanie warte do polece­nia dla małych i dużych geeków.

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: Czym jest (i do czego służy) blok statyczny?

Być może spotkałeś się kiedyś z podob­nym zapisem:

static {
   //some code
}

Zapisany w ten sposób kod, wykona się tylko jeden raz — przed wywołaniem kon­struk­to­ra czy metody main (a dokład­niej — w momen­cie pier­wszego uży­cia danej klasy w ramach maszyny wirtu­al­nej). Taki kod nie może nic zwracać, przyj­mować argu­men­tów, nie może­my wewnątrz bloku staty­cznego stosować słów this czy super.

Blok ten jest przy­dat­ny jeśli musimy zainicjować jakieś zmi­enne zan­im zostanie utwor­zony obiekt danego typu, a jed­na lin­ij­ka (inicju­ją­ca zmi­en­ną) nie jest wystar­cza­ją­ca (np. jeśli musimy obsłużyć rzu­cany wyjątek lub połączyć wynik wyko­na­nia kilku komend). W prak­tyce bard­zo rzad­ko jest to najlep­sze rozwiązanie na inicjowanie ‘nor­mal­nych’ klas, ale bywa to przy­dat­nym ‘skrótem’ w przy­pad­ku klas testowych czy rozwiązań na szybko.

Więcej infor­ma­cji moż­na znaleźć w doku­men­tacji na stron­ie oracle.com

 

Na czym polega koncept mikroserwisów?

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

J. C. R. Licklider

W poprzed­nich częś­ci­ach #main opisy­wal­iśmy głównie wiz­jon­erów-prak­tyków i wynalazców. Nie mniej ważne w roz­wo­ju współczes­nej tech­nologii były same pomysły i kon­cepc­je, a w tej kat­e­gorii bezkonkuren­cyj­na jest jed­na osoba.

J. C. R. Lick­lid­er, a właś­ci­wie Joseph Carl Rob­nett Lick­lid­er, był amerykańskim naukow­cem i psy­cholo­giem. Bez wąt­pi­enia moż­na o nim powiedzieć, że zainicjował cyfrową rewolucję i uksz­tał­tował to, co dziś nazy­wamy IT na długie lata.

Joseph uzyskał dyplom z fizy­ki, matem­aty­ki oraz psy­chologii, ale to tę ostat­nią dziedz­inę zgłębi­ał najchęt­niej. W lat­ach 50 rozpoczął pracę na MIT, gdzie zafas­cynował się rodzącą się dziedz­iną — tech­nologią infor­ma­cji. Współt­worzył lab­o­ra­to­ri­um im. Lin­col­na (zaj­mu­jące się bez­pieczeńst­wem nar­o­dowym) oraz zaczął wdrażać ele­men­ty psy­chologii na stu­di­ach inżynier­s­kich. Jed­nym z pier­wszych pro­jek­tów, przy jakim pra­cow­ał był SAGE — kom­put­erowy sys­tem, którego celem było zbieranie danych m.in. z radarów i przed­staw­ian­ie ich oper­a­torom w celu pode­j­mowa­nia decyzji. Lick­lid­er odpowiedzial­ny był za prace zespołu, który sza­cow­ał i anal­i­zował czyn­nik ludz­ki w całym procesie.

W 1962 roku został sze­fem dzi­ału tech­nolo­gi przetwarza­nia infor­ma­cji w agencji DARPA, gdzie zaj­mował się zagad­nieni­a­mi wyko­rzys­ta­nia i przetwarza­nia infor­ma­cji przy pomo­cy kom­put­erów. Rok później rozesłał notatkę, w której nakreślił wiz­ję “Inter­galac­tic Com­put­er Net­work”. Stała się ona pod­stawą do prac nad ARPANETem — prekur­sorem obec­nego inter­ne­tu. Co ciekawe, sam kon­cept był dużo bardziej per­spek­ty­wiczny — zna­jdziemy w nim np. opis tego, co współcześnie określamy jako Cloud Computing.

Kole­jną głośną pracą jest “Man-Com­put­er Sym­bio­sis”, która opisu­je kom­put­er oso­bisty taki, jak znamy go współcześnie. Kon­cept ten na prak­ty­czną real­iza­cję czekał kole­jne długie lata, aż było to tech­nicznie możli­we. Opisał tam także teo­re­ty­czne pod­waliny pod naukę o AI — w prze­ci­wieńst­wie do powszech­nego ówcześnie poglą­du, że kom­put­ery zastąpią ludzi, opisy­wał on sytu­ację w której kom­put­ery wspier­a­ją dzi­ała­nia ludzi wykonu­jąc pow­tarzalne, łatwe do zdefin­iowa­nia czyn­noś­ci i przetwarza­jąc informacje.

Jego późniejsze prace były inspiracją i bezpośred­nią przy­czyną dla wielu przeło­mowych odkryć w dziedzinie IT. Ciężko wyobraz­ić sobie, jak wyglą­dał­by współczes­ny świat, gdy­by nie pomysły Licklidera.

Not­ka biograficz­na w ser­wisie wikipedia.com
Not­ka w ser­wisie Inter­net Hall of Fame
Not­ka w ser­wisie ibiblio.com

Pytanie na ten tydzień

Kon­cepc­ja jest pros­ta, chcielibyśmy za niedłu­go zaprosić Was do wspól­nego roz­wo­ju pro­gramisty­cznego i zapro­ponować wyzwanie. Jed­nak, nic dla Was bez Was dlat­ego chce­my zapy­tać o to, co zachę­ciło by Was do pod­ję­cia się go. Bo wierzymy, że chęć roz­wo­ju macie!

Co powin­no zaw­ier­ać wyzwanie dla pro­gramistów, abyś chci­ał w nim wziąć udzi­ał
  • Add your answer