#main, 6 czerwca 2016

By 6 June 2016 #main

Dzień dziec­ka juz za nami, czy zro­biłaś sobie prezent? Jeśli nie, to jeszcze nic stra­conego! A w między­cza­sie zaprasza­my do lek­tu­ry kole­jnego #maina!

Cykl #main to punkt początkowy Waszego tygod­nia,  prasówka, w której zbier­amy ciekawe lin­ki, dzie­limy się infor­ma­c­ja­mi, a także podsyłamy pro­gramisty­czne zadanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób umil­imy Wam poniedzi­ałkowy powrót do rzeczywistości ;)

Grafi­ka w nagłówku pochodzi z ser­wisu Freepik

Podsumowanie ankiety z zeszłego tygodnia

wyniki ankiety.001Język niemiec­ki zdekla­sował pozostałe opc­je w poprzed­niej ankiecie, co moż­na pewnie tłu­maczyć potenc­jałem niemieck­iego rynku pra­cy oraz iloś­cią firm, które kuszą pra­cown­ików z Pol­s­ki ciekawy­mi pro­jek­ta­mi. My jed­nak chy­ba wolimy por­tu­gal­s­ki lub hisz­pańs­ki, aby na emery­turze móc odpoczy­wać w jakimś cichym zakątku świata :)

Photon — robot, który rośnie wraz z dzieckiem

Pho­ton to nie tylko zabawka — to inter­ak­ty­wny robot, który wraz z roz­wo­jem dziec­ka ‘zdoby­wa’ nowe możli­woś­ci. Dzię­ki temu może być towarzyszem zabaw od najmłod­szych lat, stop­niowo pozwala­jąc na coraz bardziej zaawan­sowane pro­gramowanie i inter­akc­je. Jeśli jesteś zain­tere­sowana to radz­imy się spieszyć, bo praw­ie wszys­tkie spośród ofer­owanych w kam­panii zostały już wyprzedane :)

Kam­pa­nia w ser­wisie kickstarter

7 najlepszych animowanych stron 404

Ze stron­a­mi ‘404’ spo­tykamy się właś­ci­wie na codzień — nieak­tu­alne lin­ki, literów­ki, ‘ślepe zauł­ki’ sieci. Cza­sem zdarzy się, że twór­cy pomyślą o tym, aby nie była to po pros­tu kole­j­na strona ‘Not Found’, a cza­sem trafimy na prawdzi­we pereł­ki. Te ostat­nie zebrali redak­torzy techcrunch.com — polecamy!

Prezen­tac­ja w ser­wisie techcrunch.com

OnePlus 3, bez zaproszeń

O One­Plus zapewne słysza­łaś, jeśli intere­su­jesz się smart­fon­a­mi i tech­nolo­gia­mi mobil­ny­mi — to seria tele­fonów, których specy­fikac­ja przy­pom­i­na topowe mod­ele, a jed­nocześnie cena jest dość przys­tęp­na (ok. 300–400$ za mod­ele z najlep­szy­mi para­me­tra­mi). Jed­nocześnie fir­ma ta znana była z ory­gi­nal­nego sys­te­mu sprzedaży — aby kupić tele­fon, trze­ba było mieć zaprosze­nie. Ostat­nio zaproszenia zostały znie­sione w przy­pad­ku zamówień na starsze mod­ele, a okazu­je się, że najnowszy, One­Plus 3, będzie miał pre­mierę już 14 lip­ca i zupełnie bez zaproszeń — kupić go będzie mógł każdy zain­tere­sowany. Tele­fon dzi­ała pod kon­trolą Androi­da, bez żad­nych aplikacji instalowanych przez pro­du­cen­tów, co z pewnoś­cią doceni wielu użytkown­ików. Oso­biś­cie także może­my pole­cić, szczegól­nie ze wzglę­du na bater­ię oraz dobrej jakoś­ci aparat :)

Strona pro­du­cen­ta
Not­ka w ser­wisie wired.com

Odpowiedź na pytanie z zeszłego tygodnia

A pytal­iśmy o to: czym jest (i do czego służy) klasa Locale (oraz inne pow­iązane klasy)?

Klasa Locale jest związana z sys­te­mem lokaliza­cji obec­nym w Javie. Lokaliza­c­ja, zwana także i18n / l10n od ang­iel­s­kich słów inter­na­tion­al­iza­tion / local­iza­tion, to pro­ces dos­tosowywa­nia aplikacji do konkret­nego regionu czy kul­tu­ry, obe­j­mu­ją­cy nie tylko zmi­anę języ­ka, ale też for­matu daty, sep­a­ra­to­ra dziesięt­nego (w różnych częś­ci­ach świa­ta uży­wa się krop­ki lub przecin­ka), sposobu odmieni­a­nia w licz­bie mno­giej itp. Wspom­ni­ana klasa Locale służy do prze­chowywa­nia infor­ma­cji o konkret­nym ‘wari­an­cie’ dos­tosowa­nia — może on być związany z językiem, językiem oraz rejonem świa­ta, ale też z obszara­mi kul­tur­owy­mi. Jest też cen­tral­nym punk­tem sys­te­mu lokaliza­cji w Javie — na jej pod­staw­ie określanych jest wiele innych para­metrów i wybier­ane są odpowied­nie ustaw­ienia / pli­ki tłumaczeń.

Jakimi sposobami (systemami) można zapisać liczbę w języku Java (podając ją w kodzie)?

Oczy­wiś­cie zachę­camy do samodziel­nego odpowiedzenia na pytanie. Za tydzień nasza odpowiedź.

Więcej pytań tech­nicznych z poprzed­nich mainów wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziesz tutaj! 

Ray ‘@’ Tomlinson

Ray Tomil­son to kole­j­na z osób, o której być może słysza­łaś, a która odmieniła Two­je życie. Urod­zony w 1941 roku krótko po stu­di­ach (najpierw w Ams­ter­damie, potem na MIT) dołączył do zespołu badaw­czego w fir­mie Bolt Beranek and New­man (w tam­tych cza­sach była to bard­zo znana i ceniona fir­ma, która wniosła znaczą­cy wkład w rozwój tech­nologii). Pracu­jąc tam wpółt­worzył m.in. sys­tem TENEX, wraz z imple­men­tac­ja­mi pro­tokołów ARPANET (pier­wow­zoru inter­ne­tu) oraz Tel­net (jed­na z pier­wszych usług pozwala­ją­cych na komu­nikację pomiędzy zdal­ny­mi sys­tema­mi komputerowymi).

Decyzję, za którą więk­szość osób go zna, pod­jął w 1971 roku — łącząc aplikac­je SNDMSG oraz CPYNET stworzył zalążek komu­nikacji pomiędzy osoba­mi z uży­cie sieci — zde­cy­dował wtedy, żeby odd­zielić nazwę użytkown­i­ka od nazwy ser­w­era znakiem ‘@’. Dziś, 45 lat później, nadal korzys­tamy z tej samej kon­wencji wysyła­jąc i odbier­a­jąc dziesiąt­ki maili każdego dnia.

Co ciekawe, pro­jekt ten nie był nawet zadaniem Raya w pra­cy — zro­bił go w cza­sie wol­nym i początkowo nie pokazy­wał niko­mu poza najbliższy­mi zna­jomy­mi. Ot, taka tam rewoluc­ja w cza­sie wolnym.

Not­ka na wikipedii
Biografia w Inter­net Hall of Fame
Artykuł w ser­wisie wired.com

Pytanie na ten tydzień

Zakłada­jąc, że mogłabyś pra­cow­ać zdal­nie, co było­by najważniejsze przy wyborze miejs­ca zamieszka­nia?
  • Add your answer