Dziewczyny Kodują, czyli jak pokazać ‘młodszej siostrze’, że programowanie jest fajne?

By 15 April 2018 Inspiracje, Recenzje

Dzięku uprze­j­moś­ci wydawnict­wa Wil­ga, otrzy­mal­iśmy egzem­plarz (a właś­ci­wie to 2) recen­zenc­ki książ­ki “Dziew­czyny kodu­ją. Kod przy­jaźni.”, autorstwa Sta­cia Deutch. W tym wpisie znadziecie recen­z­je tej książ­ki, ocza­mi pro­gramist­ki, jak i naszej młod­szej koleżan­ki, Pauliny. A na koniec mamy dla Was konkurs, w którym do wygra­nia 3 egem­plarze tej pozycji.

Pow­tarza­łam to już wielokrot­nie, że być może pro­gramowaniem zain­tere­sowałabym się ciut wcześniej, jed­nak w moim otocze­niu nie było niko­go, kto nim się zaj­mował. I choć kom­put­er miałam od ‘komu­nii’, to jakoś nie do koń­ca wciągnęłam się świat IT jako dzieci­ak. Brakowało tego impul­su, który mógł mi pokazać, że pro­gramowanie to faj­na sprawa.

I tak właśnie moż­na pomyśleć o książce “Dziew­czyny kodu­ją”, która nie jest podręcznikiem pro­gramowa­nia, a po pros­tu powieś­cią dla dzieci.

Pozwól­cie, że przekażę głos naszej młod­szej autorce tego wpisu, czyli Paulin­ie, od której dostałam wczo­raj takiego maila:

Cześć Cio­ciu,

książ­ka pt: “Dziew­czyny kodu­ją. Kod przy­jaźni” była bard­zo intere­su­ją­ca. Poz­nałam ciekawą stronę pro­gramowa­nia. Dzię­ki niej nie są mi już obce takie określe­nia jak: dane wyjś­ciowe, dane wejś­ciowe, instrukc­je warunk­owe, pętle i zmienne.

Książ­ka opowia­da o czterech koleżankach, które poz­nały się na zaję­ci­ach kodowa­nia prowad­zonych przez panią Clark. Maya, Sophia, Erin i Lucy próbowały rozwikłać zagad­kę, kto podrzu­ca Lucy tajem­nicze liś­ci­ki pisane językiem programowania.
Ich cieka­wość i chęć odkrycia, kto jest ich autorem spowodowała, że chęt­nie wspól­nie pra­cow­ały nad grą, która miała rozwikłać tajem­nicę. Bard­zo się zdzi­wiły, gdy odkryły kto wysyłał do nich te listy.
Pro­gramowanie jest bard­zo ciekawe i chci­ałabym zostać w przyszłoś­ci pro­gramistką lub weterynarzem.….ewentualnie moż­na było­by połączyć jed­no z drugim i zostałabym pro­gramistką poma­ga­jącą zwierzętom :-)

Pauli­na miała okazję poćwiczyć kiedyś z nami pro­gramowanie w Scratch i jeśli tylko będzie miała ochotę, to oczy­wiś­cie pomoże­my jej zostać pro­gramistką poma­ga­jącą zwierzętom :)

A wraca­jąc do książ­ki, jest ona napisana fajnym, prostym językiem, który poz­woli dzieciom przeczy­tać ją samodzielnie.

Warto dodać, ze jej pomysło­daw­czynią jest założy­ciel­ka fun­dacji “Girls who code”, Resh­ma Sau­jani, która w taki sposób odniosła się do samego pomysłu pow­sta­nia “Dziew­czyny kodu­ją. Kod przyjaźni.”:

Kiedy zaczęłam dzi­ałać w Girls Who Code, zdałam sobie sprawę, że braku­je książek, które by opisy­wały, jak to jest być dziew­czyną — pro­gramistką. Zawsze pow­tarzam, że człowiek nie może stać się kimś, kogo w życiu nie widzi­ał. Ani o kim nie czy­tał. Musimy czy­tać o dziew­czy­nach takich jak my, żeby odważyć się spróbować w życiu czegoś nowego!

Nie trze­ba również obowiać się nad­mi­aru tech­nicznych treś­ci, bo ksi­aż­ka przede wszys­tkim opowia­da o przy­jaźni i tylko wpla­ta pro­gramisty­czne zagad­ki i poję­cia. W takiej formie na pewno nie zniechę­ci do nau­ki pro­gramowa­nia, a jeśli dziecko się nim nie zain­tere­su­je, to po pros­tu przeczy­ta ciekawą książkę o swoich równieśnikach. I myślę właśnie, że to jest siła tej książ­ki, która po pros­tu pokazu­je, że pro­gramowanie to zagad­ki, które moż­na rozwiązy­wać z przy­jaciół­mi. I nawet jeśli młody czytel­nik, po skończe­niu tej powieś­ci nie wyre­cy­tu­je do Was: “chce zostać pro­gramistą”, to wyda­je mi się, że będzie mu znacznie łatwiej pomyśleć, że pro­gramowanie nie jest trudne, i jak tylko będzie miał na to ochotę, to na pewno może spróbować.

Jedyne, czego może brakować, to wykaz mate­ri­ałów do nau­ki pro­gramowa­nia dla dzieci, które są ogóln­o­dostęp­ne lub infor­ma­c­je gdzie ich szukać. Tak, by zaciekaw­ione dziecko (wspól­nie z rodzicami/opiekunami) mogło kon­tyn­uować naukę. Od siebie więc odeśle­my wszys­t­kich potenc­jal­nych czytel­ników do naszego wpisu z takim spisem (kliknij tutaj!).

Konkurs

 

Mamy dla Was 3 egzem­plarze powieś­ci Dziew­czyny kodu­ją — kod przy­jaźni. Aby je wygrać sko­men­tu­j­cie poniższy wpis, i napisz­cie, w jaki jeszcze sposób, moż­na “zaszczepić” cieka­wość do IT i pro­gramowa­nia wsród dzieci (a może macie przykłady z zupełnie innych dziedzin, jeśli tak, to również będziemy je brali pod uwagę). Z zamieszc­zonych komen­tarzy w dniu 30.04.2018r wybierze­my 3 najbardziej intere­su­jące i do nich autorów podeśle­my książ­ki. Powodzenia!