#Lazy Sunday. Metoda gumowej kaczuszki

By 26 October 2014 Inspiracje, Kurs Javy

Dziś dowiecie się czemu gumowa kacz­ka jest przy­jaciółką każdego pro­gramisty (choć ja wybrałam do przy­jaźni świnkę). A z resztą sama meto­da okaże się pomoc­na nie tylko dla pro­gramistów. Gotowi?

Rub­ber Duck Programming

To meto­da wyszuki­wa­nia błędów (debu­gowa­nia kodu) i nie jest niczym innym jak myśle­niem na głos. Lin­ij­ka po lin­i­jce tłu­maczymy naszej kaczce (śwince czy kotu), co robi nasz kod. W ten sposób moż­na ziden­ty­fikować błędy w aplikacji.

Genialne w swo­jej pros­to­cie, prawda?

Przy­pom­nij sobie, ile razy po wypowiedze­niu swo­jego pyta­nia na głos miałaś już na nie odpowiedź i mogłaś wró­cić do pra­cy. Dzię­ki kaczce taki moment aha, już wiem jest możli­wy nawet bez oso­by, do której takie pytanie możesz skierować.

 

I jeszcze jed­no. To nie jest jakaś tam głupota dla początku­ją­cych, uwierz­cie mi, że nie raz zobaczy­cie senio­ra mruczącego pod nosem swój kod. I dobrze, bo to naprawdę pomaga.

To co, kacz­ki w dłoń?